(Video) Groene lunchwandelroutes Kraaiven en Vossenberg tegen hittestress en wateroverlast

Op dinsdag 6 juli hebben Rik Grashoff (wethouder klimaatadaptatie gemeente Tilburg) en Rolf Hoefnagels en Ton van Roessel (bestuursleden Vitaal Verenigingen) het officiële startsein gegeven voor groene lunchwandelroutes op de Tilburgse bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg. De wandelroutes worden aangelegd om werknemers de mogelijkheid te bieden een wandeling te laten maken in een groene omgeving. Naast stadscentra staan bedrijventerreinen bekend als hitte-eilanden. Hitte-eilanden hebben een negatief effect op de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Eén van de maatregelen om het effect van hittestress op bedrijventerreinen te verminderen, is het aanleggen van groene lunchwandelroutes.

Het idee van de lunchwandelroutes is bedacht door de Vitaal Verenigingen, Midpoint Brabant en Stichting MOED, gemeente Tilburg, provincie Brabant en waterschap Brabantse Delta in het kader van het thema klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het project is gefinancierd door het Klimaatfonds van de gemeente Tilburg en de Vitaal Verenigingen en mogelijk gemaakt door de partners van de Green Deal, de klimaatvoucher Het Groene Woud, Helvoirt Groenvoorzieningen en Dobro. Naast klimaatadaptatie en biodiversiteit kunnen ondernemers van Kraaiven en Vossenberg met de Green Deal deelnemen aan programma’s voor energiebesparing en collectieve energieopwekking.

Bekijk hier de video. 

https://youtu.be/KmMPbJB90So


Midpoint Brabant jaarverslag 2020: een woelig jaar, met ook veel nieuwe initiatieven

“De veerkracht van Midden-Brabant.” Dit is het thema van het Midpoint Brabant jaarverslag over 2020 dat nu online is. Wereldwijd een woelig jaar. In februari brak in Nederland corona uit, met Midden-Brabant als brandhaard. Met de samenwerkingspartners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid heeft Midpoint Brabant direct en hands-on geschakeld om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden. Op het gebied van de arbeidsmarkt zijn daadkrachtige acties ondernomen om werknemers, werkgevers, startups en studenten door de coronacrisis te helpen.

Maar gelukkig stond het afgelopen jaar ook bol van nieuwe initiatieven. Zo zijn de zestien Makes and Moves Regio Deal projecten van Midden-Brabant van start gegaan en zijn diverse baanbrekende projecten van de grond gekomen. Denk aan Van Gogh Homeland Experience (leisure), Cyber Physical Factory (maakindustrie), Up New (circulaire economie) en Smart MKB (digitalisering). En als klap op de vuurpijl de hernieuwde verkiezing van Tilburg-Waalwijk als logistieke hotspot nummer 1 van Nederland (in 2021 zelfs al voor de derde keer op rij!). Ook is in 2020 de basis gelegd voor een actualisering van de positionering en profilering van Midpoint Brabant en de regio Midden-Brabant.

Bekijk hier het Midpoint Brabant jaarverslag 2020

 

 


Tilburg ontpopt zich als slimme en duurzame maakstad

Dit is een publicatie van Netwerk Brabant.

Tilburg en Waalwijk, de grootste steden in Midden-Brabant, zijn al drie jaar op rij gekozen tot Logistieke Hotspot nummer 1 van Nederland. Achter maar ook naast de logistiek schuilt een wereld van slimme en duurzame maakindustrie. René Bergmans belicht die aspecten vanuit de regionale economische ontwikkelingsorganisatie Midpoint Brabant. “De maakindustrie en logistiek vormen samen een ijzersterke keten. We promoten dit met de nieuwe regionale campagne Smart Makes & Smart Moves.”

Tilburg en textiel, Waalwijk en leder. Ze worden vaak in één adem genoemd. Na het terugvallen van die bedrijfstakken hebben ‘Tilburg’ en ‘Waalwijk’ niet stilgezeten. Neem Tilburg, de moderne industriestad ontpopt zich opnieuw als een slimme en duurzame maakstad. De kracht ligt in het ontwikkelen en vooral toepassen van nieuwe technologieën. Ondernemingen schakelen snel, anticiperen op marktontwikkelingen en produceren flexibel. In diverse proeftuinen ontstaan nieuwe initiatieven. Bergmans wijst op Textour, een onlangs gehouden evenement waar de aandacht voor en nieuwe vormen van ‘textiel’ de boventoon voerde. “Er werden veel duurzame toepassingen getoond in het belang van de samenleving. Vanzelfsprekend is het TextielMuseum daarbij een van de inspirerende motoren.”

Tilburg wil in 2045 honderd procent circulair produceren, vijf jaar eerder dan het landelijke doel. Bas van der Pol, wethouder circulaire economie van gemeente Tilburg, is onlangs gestart in deze functie. Hij licht toe: “Natuurlijk hebben we internationaal toonaangevende logistiek en een sterk opkomende digitale sector maar Tilburg kan juist ook bogen op een krachtige én veelzijdige maakindustrie, vooral in het midden- en kleinbedrijf.

Deze sector werkt intensief samen met de verschillende onderwijsinstellingen in onze stad, dat biedt perspectief voor het bedrijfsleven, het talent van de toekomst én onze maatschappelijke opgave om te verduurzamen.” Van der Pol vervolgt: “Juist voor die volgende generatie is dat extra belangrijk. We moeten nog slimmer werken. Met de kennis en kunde die in deze stad aanwezig is, moet onze doelstelling voor 2045 haalbaar zijn.” De thema’s die achter deze ‘opgave’ schuilen en door Midpoint Brabant en gemeente Tilburg met bedrijven en onderwijs worden aangepakt zijn helder: digitaliseren, circulaire economie initiëren, energietransitie en talentontwikkeling stimuleren. Dit gebeurt nadrukkelijk in samenhang met het versterken van de stad en de samenleving. Van der Pol: “De generatie van mijn opa en die erna stond aan de lat om zichzelf en ook de economie van de stad na de teloorgang van de textielindustrie opnieuw uit te vinden. Tilburg bleek sociaal, veerkrachtig, ondernemend en creatief. Daarom mogen we nu ook trots zijn op de maakeconomie die vanuit onze stad overal ter wereld hoogwaardige producten en expertise levert. Die kracht moeten we ook nu weer benutten om onze lokale economie door te ontwikkelen en opgaven van deze generatie aan te gaan”.

Bergmans staaft het verhaal met aansprekende cijfers. In Midden-Brabant levert de maakindustrie met 27 procent de hoogste bijdrage aan het Bruto Regionaal Product. Logistiek mag in Midden-Brabant vaak als  toonaangevend worden opgevoerd, het aantal vestigingen in de industrie ligt zowat op hetzelfde niveau als in de rest van Brabant. Ook al loopt de werkgelegenheid in die sector, zo’n 40.000 banen in Midden-Brabant, iets terug, nog altijd ligt die ver boven het landelijk gemiddelde. Kortom, zegt Bergmans, met ongeveer duizend vestigingen, achttienduizend banen en een jaaromzet van 1,2 miljard euro draagt de Tilburgse economie sterk bij aan de Brabantse maakindustrie. Die is zeer divers. Textiel is, ondanks de hierbij genoemde ontwikkelingen, niet meer de grootste sector. De bouw-, metaal-, meubel-, voedingsmiddelen-, chemische- en grafische industrieën zijn boven gemiddeld aanwezig. In elke sector lonken volop kansen, volgens hem. Hand-in-hand met een mensgerichte aanpak duurzaam producten, diensten en processen verslimmen. Van der Pol: “Tilburg kent vele bedrijven die in hun eigen sector een topreputatie genieten vanwege vakmanschap en innovatiekracht, maar dat heeft ook lokaal niet altijd de meeste aandacht.

Toch is dat heel belangrijk, ook om een volgende generatie te inspireren een carrière in de maakindustrie te kiezen. Als je kijkt naar de lijst ‘Impactmakers’, dan zie je hoe veelzijdig, maar ook innovatief het MKB in Tilburg is. Ik heb er enorm veel zin in om mijn bijdrage te leveren aan het vestigingsklimaat voor deze sector. Maken hoort bij Tilburg en ik kijk ernaar uit om die kwaliteit van onze stad uit te dragen en waar mogelijk verder te versterken”.

Meer informatie

Voor meer informatie over de maakindustrie in Tilburg: www.makeitintilburg.com/nl/make-it/slimme-sectoren/smart-industry

Smart Makes

Regio Tilburg beweegt van moderne industriestad naar een slimme en duurzame maakstad. De kracht ligt in het ontwikkelen en vooral toepassen van nieuwe technologieën met bedrijven die snel  schakelen en flexibel produceren. Hierbij profiteren ze van het rijkelijk aanwezige wetenschappelijk en praktisch onderwijs. In diverse proeftuinen ontstaan nieuwe initiatieven en de logistieke sector werkt nauw samen met de maakindustrie om snel en duurzaam te transporteren. Een Reshoring tool, voorspelbaar onderhoud via fieldlabs, circulaire productontwikkeling, Cyber Physical Factory , Smart MKB (dataficering) en VR in onderhoud zijn enkele thema’s die momenteel met ondernemers worden toegepast. Met de campagne Smart Makes promoot Tilburg haar slimme en duurzame maakindustrie.  

 

 


House of Leisure aan de slag met gebiedsontwikkeling Museumkwartier Tilburg

House of Leisure, een initiatief van Midpoint Brabant Smart Leisure, gaat in opdracht van gemeente Tilburg binnenkort een onderzoektraject uitvoeren ten behoeve van de gebiedsontwikkeling rondom het Museumkwartier in Tilburg. Het doel van het traject is om inzichtelijk te krijgen hoe het locatieprofiel van het Museumkwartier kan worden bepaald en verder geoptimaliseerd kan worden. Ook wordt daarbij gekeken naar hoe het profiel zich verhoudt ten opzichte van andere locatieprofielen in de stad, zoals de Spoorzone en Piushaven. Het draagt uiteindelijk bij aan het verder inhoud geven aan het gebied en het in kaart brengen de gewenste identiteit.

De opzet van het traject is zeker uniek te noemen. Er zijn in samenwerking met gemeente Tilburg een aantal fasen gedefinieerd die tezamen moeten gaan bijdragen om de juiste inzichten op te halen. Binnen de diverse fasen spelen alle stakeholders die betrokken zijn in het gebied een belangrijke rol.

1. Pressure cooker
Een van de instrumenten die House of Leisure geregeld inzet is de Pressure Cooker. Op kritische wijze wordt een team van multidisciplinaire experts bij elkaar gezet die in kort tijdsbestek tot de kern van een initiatief of planontwikkeling komen, bijvoorbeeld een quickscan of SWOT. Het geeft richting voor een plan van aanpak met mogelijkheden en onmogelijkheden op basis van expertises. Binnen het traject met gemeente Tilburg zijn naast de gemeente ook o.a. City Marketing Tilburg, Rebel, Textielmuseum, De Pont, Brabant C, de bewonersvereniging en enkele ontwikkelaars en vastgoedbedrijven aanwezig.

2. Deskresearch
Er is al veel data beschikbaar over het gebied maar het is zaak deze informatie, die vaak van meerdere bronnen komt, te combineren en te bundelen in 1 relevant document. Per traject wordt bekeken welke bronnen beschikbaar zijn (zowel externe als interne informatie)

3. Marktonderzoek
Binnen dit traject vindt zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek plaats. Zo worden er diepte-interviews uitgevoerd onder zowel bewoners als bedrijven binnen het gebied. Daarnaast wordt er samengewerkt met twee musea in het gebied waar ook weer sprake is van kennisdeling op basis van bestaande data en aanvullend kwantitatief onderzoek om extra inzichten te verkrijgen.

Nadat alle fasen zijn doorlopen volgt een uitgebreide analyse en rapportage fase en worden vervolgens de resultaten gepresenteerd aan alle betrokkenen.

Het traject sluit goed aan bij de uitgangspunten van het strategische programma ‘Leisure for a Better Society’ van House of Leisure. House of Leisure is daarbij de faciliterende organisaties en via co-creatie worden partners uitgedaagd om mee te denken aan uitdagende vraagstukken. Ook binnen dit traject zijn meerdere partners betrokken, zo zal Markteffect een belangrijk gedeelte van de deskresearch en het marktonderzoek voor rekening nemen. Het traject draagt uiteindelijk bij aan het vergroten van de leefbaarheid en levendigheid in Brabant en dat is een van de doelstellingen van House of Leisure voor de komende jaren waarop projecten worden getoetst.

Meer informatie?
Wil je graag meer informatie over dit project? Neem contact met ons op via info@houseofleisure.eu.

 


Midpoint Brabant wil Midden-Brabant ontwikkelen tot circulaire hotspot

Dit is een publicatie van Brabant Business Magazine.

Onder de naam Up New (jawel, een knipoog naar Opnieuw) heeft Midpoint Brabant een veelomvattend programma ontwikkeld om Midden-Brabant op termijn te ontwikkelen tot een nationale circulaire hotspot. De komende jaren verrijzen in het hart van Brabant diverse Up New centra waar je kunt ervaren hoe circulaire economie in de praktijk werkt en hoe je hier mee aan de gang kunt gaan.

Deze fysieke locaties gaan fungeren als leer-, experimenteer-, werk-, maak- en ontmoetingsplekken voor circulaire innovatie in diverse sectoren van de maakindustrie. Hier wordt circulariteit toegankelijk voor startups, mkb, grootbedrijven, onderwijs, particulieren en partijen die willen ervaren wat ketensamenwerking op dit gebied kan brengen. Inspirerende plekken dus voor iedereen die iets wil met circulair ondernemerschap. Met als doel om ideeën te vertalen naar concrete innovatieve economisch en maatschappelijk succesvolle projecten.

Herman Gels, programmamanager circulaire economie van Midpoint Brabant, licht toe: “Wij richten ons op het versnellen van de circulaire economie in Midden-Brabant en daarbuiten. Oftewel: het circulair maken van producten en diensten in de hele ontwikkelings- en productieketen. Als regionaal economisch samenwerkingsverband doen we dit samen met ondernemingen, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Ons programma is bestemd voor iedereen die serieus aan de slag wil met circulaire economie. Of je nou een startende of  gevestigde ondernemer, student of bewoner bent, dat maakt niet uit. Een geslaagd circulair product of dienst kan ook uit een totaal onverwachte hoek komen.”

Up New centra en portaal

De eerste Up New centra zijn al in ontwikkeling. In het Drögepand in Tilburg (naast het TextielMuseum) komt Up New Textiles. Up New Leather krijgt maar liefst twee locaties. Een van de twee komt nabij het Schoenenmuseum dat begin 2022 in Waalwijk de deuren opent en is een samenwerking van Midpoint Brabant met Gemeente Waalwijk en Leather Made Smart. En er gaat zich een Up New Leather centrum vestigen in Heuvelpark Dongen.  Tijdens de Week van de Circulaire Economie in februari is Up New Bouw aangekondigd, en Up New Food zit in de pijplijn. Ook voor diverse andere sectoren zullen Up New centra van de grond
komen. Verder wordt het circulaire denken en doen verwerkt in onderwijsprogramma’s van verschillende niveaus en voor leerlingen van verschillende leeftijden.

In najaar 2021 lanceert Midpoint Brabant Circulair bovendien een online Up New portaal voor informatie en inspiratie over circulaire economie. Ook krijg je hier toegang tot diensten en tools van Midpoint Brabant en andere partijen om je circulaire initiatief van de grond te krijgen en deze om te zetten naar succesvolle business. Het biedt je bovendien toegang tot praktijkervaringen en kennisnetwerken. Het digitale portaal krijgt in elk Up New centrum ook een fysiek loket waar je terecht kunt met je initiatief en vragen.

Fotocredits: : Josefina Eikenaar – TextielMuseum

Bittere noodzaak

Herman Gels vervolgt: “Met Up New geven we de kennis én handvaten om circulariteit te versnellen in elke organisatie die hiermee aan de gang wil. Het is echt bittere noodzaak dat we hier met z’n allen serieus aan werken. We moeten immers allemaal bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de doelstellingen van het landelijk en provinciaal beleid. En we willen natuurlijk het economisch
potentieel in de regio verzilveren. Ons gezamenlijk doel is om Midden-Brabant in 2050 100% circulair te maken. Tilburg wil dit zelfs al in 2045 realiseren. Samen willen we Midden-Brabant laten uitgroeien tot een (inter)nationale hotspot op het gebied van circulaire economie. Hiervoor zoeken we nadrukkelijk de aansluiting met landelijke en Europese circulaire keteninitiatieven en netwerken.”

Up New

Up New is een lange termijn project van Midpoint Brabant Circulair. Meer weten? Kijk op www.midpointbrabant.nl/circulair, mail naar info@midpointbrabant.nl of bel ons op 013-7440405.

Midpoint Brabant

Als onafhankelijke economische ontwikkelingsorganisatie in Midden-Brabant is Midpoint Brabant dé schakel tussen ondernemingen, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties. Samen richten zij zich op vier maatschappelijke opgaven: digitalisering, human capital, circulaire economie en energietransitie. Speerpuntsectoren zijn de maakindustrie, logistiek, leisure en kennisintensieve digitale dienstverlening.


Ontdekstation013 en Midpoint Brabant inspireren jeugd met onderwijs in circulaire economie

Ontdekstation013 en Midpoint Brabant hebben de handen ineengeslagen om kinderen en jongeren kennis te laten maken met circulaire economie, oftewel kringloopeconomie. Het doel van het gezamenlijke programma is om de jeugd te laten ontdekken wat circulaire economie is en waarom het zo belangrijk is om er zelf mee aan de slag te gaan. Door elkaars kennis en middelen te delen creëren de organisaties een ‘broedplaats’ van circulaire initiatieven voor nieuwe generaties. De locatie: Ontdekstation013 in de Tilburgse Spoorzone.

Maartje Mutsaers, directeur van Ontdekstation013, is verheugd met de samenwerking: “Voor kinderen ontwikkelen we al workshops en programma’s in wetenschap en techniek voor lessen, gezinsuitjes en kinderfeestjes. Nu gaan we ze met laagdrempelige en creatieve activiteiten ook meer leren over circulaire economie. Ze ontdekken zelf wat dit inhoudt en hoe ze tot oplossingen kunnen komen. We sluiten nauw aan bij hun belevingswereld en stimuleren dat ze daadwerkelijk tot actie over gaan. Als zij hun kennis overtuigd doorgeven aan volgende generaties, wordt onze leefomgeving straks steeds meer circulair. Naast het primair onderwijs richten we ons ook op het mbo en hbo, onder meer met stagiaires die in multidisciplinaire teams speelse circulaire activiteiten ontwikkelen voor de basisschoolkinderen.”

Sarah Kostense, projectleider bij de regionale economische ontwikkelorganisatie Midpoint Brabant, vult aan: “Als schakel tussen ondernemingen, onderwijs en overheden in Midden-Brabant helpen we bij het ontwikkelen en introduceren van nieuwe ideeën die bijdragen aan een slimme economie en een toekomstbestendige samenleving. Zo ontwikkelen we onder de naam Up New allerlei programma’s voor het circulair maken van producten in de hele keten, zoals voor textiel, leder, bouw en voeding. Hiervoor komen fysieke leer-, experimenteer- en maakcentra in Midden-Brabant, en ook een online portal met informatie en inspiratie om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Deze trajecten vliegen we samen aan met het onderwijs. Het is dan ook belangrijk dat circulair denken binnen het onderwijs goed ontwikkeld wordt. We beginnen bewust met de jongste jeugd en zijn super trots dat we dit samen kunnen doen met Ontdekstation013.”

Eerste initiatieven

De eerste initiatieven bij Ontdekstation013 zijn inmiddels van start gegaan. Zo krijgen de kinderen kaartjes met reststromen die zij koppelen aan nieuwe producten die hiervan gemaakt kunnen worden, zoals een koffiekopje van koffieprut of zeep van sinaasappelschillen. Een andere activiteit betreft educatieve knutselfilmpjes, die kinderen in deze coronatijd zelf thuis kunnen raadplegen, bijvoorbeeld voor het maken van knuffels van oude sokken. Een mooi initiatief is ook de workshop waarbij kinderen aan de slag gaan met een eigen circulaire moestuin. Aan de hand van een verhaal over oma Wortel onderzoeken ze wat je met snijresten van groenten kunt doen. Ze leren over de groei van planten en onderzoeken het verschil tussen het effect van donker en licht op groenten. In Jip-en-Janneketaal leren ze wat het betekent om circulair te denken en doen.

Transitie naar een circulair Tilburg

Marcelle Hendrickx, wethouder onderwijs van gemeente Tilburg, onderstreept het belang om nu in actie te komen: “De wereldwijde erkenning van de klimaatproblematiek zorgt voor een grotere urgentie dan ooit om iets te doen aan de uitputting van grondstoffen en snel over te gaan naar een circulaire economie. We hebben de ambitie om de Tilburgse economie in 2045 100% circulair te maken. Daarvoor moeten we nog vele stappen zetten. En waar beter beginnen dan bij de kinderen van nu, de werknemers van de toekomst? Het is daarom cruciaal om zowel jongeren als onderwijsinstellingen hier intensief bij te betrekken.”

Dit project maakt deel uit van het programma Circulair Onderwijs van Midpoint Brabant waarbij diverse onderwijspartners uit Midden-Brabant werken aan een circulair onderwijs programma. Zo bouwen zij samen aan de circulaire samenleving van de toekomst. Benieuwd naar wat dit programma inhoudt? Neem gerust contact op met Sarah Kostense via sarahkostense@midpointbrabant.nl.

Voor meer informatie: www.ontdekstation013.nl en www.midpointbrabant.nl.

BEKIJK HIER DEZE SUPERLEUKE VIDEO OVER CIRCULAIR ONDERWIJS.

https://youtu.be/OvUTyzLWM-w

 

 

 

 

 


Op de elektrische step naar het werk in Waalwijk

Sinds dit jaar heeft Waalwijk er een nieuw vervoersmiddel bij: de elektrische step van Citysteps. Een goed voorbeeld als het gaat om het bevorderen van duurzaamheid in de logistiek, iets waar Midpoint Brabant Smart Logistics zich hard voor maakt. Doet het goede voorbeeld van Waalwijk de andere gemeenten in regio Midden-Brabant volgen? 

Op de groene e-step kunnen mensen naar het werk op bedrijventerrein Haven, maar ook gewoon een ritje maken door de stad. Bereikbaarheid is voor de Waalwijkse bedrijven, duizenden werknemers en inwoners van groot belang. Met de elektrische deelstepjes is de ‘last mile’ vanaf het busstation in Waalwijk richting het bedrijventerrein af te leggen. Op deze manier wordt het voor mensen die werken of stagelopen op het bedrijventerrein een stuk eenvoudiger om met het openbaar vervoer naar Waalwijk te komen.

Docking stations

De e-step onderscheidt zich door het werken met docking stations. Die zorgen ervoor dat de step opgeladen is voor gebruik en gemakkelijk op slot te zetten is. Daarnaast zorgen de docking stations ervoor dat de steps op centrale plekken in de stad geparkeerd staan, waardoor ze niet overal in de stad rondslingeren.

Smart Move

Samen met Waalwijkse bedrijven en kennispartners werkt Waalwijk aan mobiliteitsuitdagingen. Hoe kunnen we mensen eenvoudiger van het stadscentrum naar de bedrijventerreinen krijgen? Kunnen we gezamenlijk vervoer organiseren voor onze werknemers? Kunnen we goederen van de nieuwe binnenhaven automatisch en duurzaam afhandelen? Zijn al de pakketjes niet slimmer te vervoeren naar ophaalpunten? Daarom is het programma Smart Move Waalwijk gestart.

Meer weten over de elektrische stepjes of het Smart Move programma? Neem contact op met Koen van Neerven via kvanneerven@waalwijk.nl.

Fotocredits: Citysteps


Europese primeur: nieuwe Waalwijkse binnenhaven volledig elektrisch

De aanleg van de nieuwe Waalwijkse binnenhaven en goederenterminal start, als alles volgens planning verloopt, dit jaar nog. In twee jaar tijd moeten die klaar zijn voor gebruik. De gemeente Waalwijk heeft samen met Regionaal Overslag Centrum Waalwijk en Midpoint Brabant Smart Logistics de ambitie opgepakt om voor 100% elektrisch en duurzaam te gaan: van het vervoer over water tot de goederenoverslag en het wegvervoer.

Smart Port Waalwijk

Eind 2020 ontving Waalwijk de eerste steun vanuit Brussel om de ambitieuze plannen − onder de noemer Smart Port Waalwijk − verder uit te werken. Momenteel ondergaat de haalbaarheid van het investeringsconcept een toets: ze kijken naar onder meer de kosten en baten, de opwekking en opslag van energie en de technische mogelijkheden. Zon en wind moeten de benodigde energie voor de goederenterminal en de voertuigen leveren, waarschijnlijk lokaal opgewekt en opgeslagen. Een elektrisch binnenvaartschip gaat op en neer naar Rotterdam varen en de goederen zullen gelost worden door elektrische trucks. De betrokken partijen willen graag laten zien dat het mogelijk is.

Meer informatie

  • Voor meer informatie over Smart Port Waalwijk, neem contact op met Harald Wouters via hwouters@waalwijk.nl.
  • Voor meer informatie over Midpoint Brabant Smart Logistics, klik hier.

Midpoint Brabant wint Helicon BedrijfsTopper

Op dinsdag 22 juni 2021 vond de prijsuitreiking van de Helicon BedrijfsTopper plaats bij de Hall of Fame in de Spoorzone in Tilburg. Aan het eind van een interactieve middag met presentaties van studenten werd de award voor beste stagebedrijf van schooljaar ’20- ’21 uitgereikt aan Midpoint Brabant. Soumeiya Hachin, eerstejaars student Helicon MBO Tilburg, nomineerde haar stagebedrijf.

Soumeiya Hachin: Midpoint Brabant is een organisatie die goede begeleiding biedt en meedenkt over een passende stageopdracht. Ik heb ontzettend veel geleerd over circulaire economie… en over mezelf”,

Stagebegeleider Sarah Kostense van Midpoint Brabant nam samen met collega Casper van der Leun trots de prijs in ontvangst.

‘’Sarah Kostense: We waren ontzettend verrast, maar vinden het grote een eer deze prijs te krijgen, vooral omdat studenten ons nomineerden. Onze dank gaat ook uit naar Ontdekstation013. In ons gezamenlijk project hebben Helicon-stagiaires meegeholpen bij het ontwikkelen van workshops om kinderen te laten ontdekken wat circulaire economie is en waarom het zo belangrijk is om hier zelf mee aan de slag te gaan.”

Midpoint Brabant

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met deze partijen werkt deze organisatie aan slimme innovaties voor een duurzame economie en samenleving. En dat sluit perfect aan bij de leerdoelen van studenten Stad en mens van Helicon MBO Tilburg.

Helicon BedrijfsTopper
Dit schooljaar organiseert Helicon MBO Tilburg voor de zesde keer deze unieke verkiezing voor al haar stagebedrijven in Tilburg e.o. Bijzonder aan de verkiezing is de grote invloed van studenten. Zij bepaalden namelijk welke bedrijven genomineerd werden voor de titel. Meer dan terecht zijn de nominaties voor Van Helvoirt Groenprojecten, Un Bietje Groen en Midpoint Brabant.

In een schooljaar waar de COVID-situatie de boventoon voert, is het extra bijzonder de Bedrijfstopper uit te reiken. Dankzij de ruim 150 stagebedrijven die nauw verbonden zijn aan Helicon MBO Tilburg, hebben alle studenten een stageplek kunnen vinden.

Helicon MBO Tilburg
Leren met LEF, dat is wat de studenten van Helicon MBO Tilburg doen. Dagelijks zijn ze bezig met de thema’s van de toekomst en specialiseren ze zich op gebied van Vrije tijd, Water en energie, Stad en wijk, Biobased economie of Lifestyle. Helicon MBO Tilburg biedt een uitstekende opstap naar het hbo, maar bereidt studenten ook voor op de arbeidsmarkt door middel van stages en door intensief contact met het bedrijfsleven.

 


Waterproef en Ontdekstation013 vinden elkaar

Dit is een publicatie van Een Gezond Leisureklimaat.

Wacht eens even…?! Bij onze projectmanager Nicole van Hoof gaat er vaak een lampje branden. Als ze ziet dat twee dingen wel héél goed bij elkaar passen, zoals met Waterproef Moerenburg en Ontdekstation013. Nicole is projectmanager groene projecten bij Midpoint Brabant. Bij Een Gezond Leisureklimaat, maar ook bij Midpoint Brabant Circulair.

Bij Waterproef Moerenburg komt een waterspeeltuin met een boodschap: zorg goed voor het klimaat. Kinderen kunnen er spelen én leren over water. En wat doen ze bij Ontdekstation 013? Kinderen spelend de wereld laten ontdekken. Sarah Kostense, collega van Nicole van Hoof van Midpoint Brabant Circulair, werkt al langer samen met Ontdekstation013. Ze kent de ondernemers van Waterproef en er ging bij haar een lampje branden. Ze bracht iedereen samen, hier in de Spoorzone, en er ontstonden al snel mooie plannen.

Nicole van Hoof: 

“De sfeer was heel goed. Enthousiast en ondernemend. Iedereen zag alleen maar de voordelen van dingen samen doen. Kinderen kunnen straks misschien naar de waterspeeltuin komen, als die er is. En bij Ontdekstation013 kan ook van alles met water. Dit is echt waar we het allemaal voor doen!”

Kortom: daar gaan we nog wel meer over horen.

Wil je meer lezen over Waterproef Moerenburg?

We schreven vanuit Een Gezond Leisureklimaat eerder over de unieke waterspeeltuin in Waterproef Moerenburg. Ook Waterschap de Dommel doet mee in dit project.