Topgesprek Congres Brabant Vastgoed: "Regionale multi helix samenwerking noodzakelijk bij gigantische bouwopgaven"

“Onze bouwopgave is zó groot, dit moet je wel aanvliegen vanuit een integraal beleid, op een behapbare (regionale) schaal en samen met multi helix partners. We nodigen de vastgoedsector uit om dit gezamenlijk op te pakken.”

Dat was de boodschap in het topgesprek over kansen in multi helix samenwerking tijdens het congres Brabant Vastgoed 2022 dat SPRYG op 20 april organiseerde in de LocHal in Tilburg. Lees hier het gesprek tussen Stephanie ter Borg (directeur REWIN West-Brabant), Bas Kapitein (directeur Midpoint Brabant / Midden-Brabant) en Ronald Bakker (wethouder economie, werk en mobiliteit gemeente Waalwijk en lid stuurgroep Midpoint Brabant Smart Logistics).

HET GESPREK

Inleiding

West- en Midden-Brabant hebben zich ontwikkeld tot een sterke logistieke en innovatieve regio. Zo staan Waalwijk-Tilburg en West-Brabant al een aantal jaren op nummer één en twee van de Nederlandse logistieke hotspots. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden focussen op innovatiekansen. Welke verbindingskansen zijn er met de andere opgaves zoals groen en circulair? Wat is de rol van de vastgoedsector? Hoog tijd voor een topgesprek over de kansen van de triple helix. Stephanie, Bas en Ronald, welke boodschap willen jullie de vastgoedsector willen meegeven. En wat is een multi helix samenwerking eigenlijk precies?

Multi helix samenwerking

Stephanie:

Triple helix gaat over de samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheden. Oftewel de drie O’s. Tegenwoordig spreken we van multi helix, omdat ook maatschappelijke partners en bewoners een nadrukkelijke rol spelen bij de samenwerking. Brabant heeft vier regionale ontwikkelorganisaties: REWIN voor West-Brabant, Midpoint Brabant voor Midden-Brabant, Agrifood Capital voor Noordoost-Brabant en Brainport voor Zuidoost-Brabant. De partners ontwikkelen samen programma’s en projecten waarvoor deze regionale schaal het meest efficiënt en effectief is.

Simpel gezegd: daar waar de gemeente het niet alleen kan en waarvoor de provincie net te groot is. Ook zorgen we voor de juiste verbindingen met marktpartijen, netwerken en financiers. We doen dit onafhankelijk. Zo benutten we de kracht van de regio, versterken we de ecosystemen op regionaal niveau en jagen we samen innovatie aan.

Bas:

Ook bij het onderwerp van dit congres, bouwvastgoed, is multi helix samenwerking van cruciaal belang. We benaderen de programma’s en projecten vanuit grote maatschappelijke opgaven als digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling. De komende jaren komen er vele tienduizenden woningen bij in Midden- en West-Brabant. Tegelijkertijd willen bedrijven in onder meer de maakindustrie en logistiek zich hier doorontwikkelen om hun landelijke toppositie verder te versterken. De beschikbare ruimte moet dus efficiënt benut worden.

Naast slimme ruimtelijke oplossingen gaat digitalisering hierbij een cruciale rol spelen. Er komt ook een grote druk op het versneld bouwen van panden om de doelstellingen te bereiken. En dat terwijl we moeten voldoen aan de gestelde doelen van grote maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, zoals circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie. En voor al deze opgaven is het juiste talent nodig.

Ronald:

De bouwsector moet met steeds meer zaken rekening houden. Zoals het managen van de stikstofdepositie bij bouwprojecten, oftewel de stikstofoxiden en ammoniak in de lucht die weer op de grond terecht komen. Daarnaast de PFAS-regels (poly- en perfluoralkylstoffen). Bij verplaatsen van grond mag de bodem waar de grond naartoe gaat niet vuiler worden door PFAS. En een belangrijk aandachtspunt is ook het vinden van mensen met de juiste opleiding en bagage om het werk te doen.

Precies op deze punten kunnen we vanuit de multi helix aanpak zorgen dat vastgoedprojecten versneld van de grond komen: de gemeenten als voorwaardenscheppende partij, onderwijs voor aanwas van de juiste mensen en ondernemingen om het daadwerkelijk te realiseren. De rol van de gemeenten is ook om dat extra zetje te geven om zaken van de grond te krijgen en aan te jagen. Projecten zijn vaak ambitie gedreven en niet altijd vanaf het eerste moment rendabel. Als overheid kun je net die duw geven die kansrijke vastgoedprojecten nodig hebben.

Maatschappelijke transitieopgaven

Stephanie:

De visie voor de grote transitieopgaven formuleren én het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de vraagstukken van morgen doen we samen met de multi helix partners. Die moeten we vervolgens vertalen naar uitvoering in de praktijk. Oftewel: hoe krijgen we mensen en organisaties in beweging? Dit kun je niet in je eentje. We moeten niet alleen integrale beleidsplannen ontwikkelen, maar juist ook zorgen voor een geïntegreerde implementatie.

Bas:

Onze beide regio’s zijn sterk in de maakindustrie en logistiek. Deze sectoren zijn complementair aan elkaar en zijn heel relevant voor de vastgoedsector. De crossovers van onze samenwerking zie je onder meer in de zestien gezamenlijke projecten die Midden- en West-Brabant samen doen in het kader van de Regio Deal Makes and Moves. Allemaal multi helix projecten met ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke partners. Waar het landelijk beleid voorheen ging om topsectoren, draait het regeerakkoord nu om de grote maatschappelijke transitieopgaven. In onze regio leggen we dus de focus op duurzaamheid, digitalisering en talentontwikkeling.

Stephanie:

In West-Brabant vervullen we met REWIN eenzelfde rol. Ook wij zetten steeds meer maatschappelijke opgaven centraal. In de (high tech) maakindustrie en logistiek zijn beide regio’s sterk. Verder leggen wij het accent op agrofood/biobased (plant-based economy) en creatieve dienstverlening. Daarnaast zetten wij in op een aantal programma’s rondom startups en het innovatieve MKB.

Ronald:

We zullen bij het ontwikkelen van vastgoed vooral een goede balans moeten hebben tussen grote, middelgrote en kleinschalige bedrijven. We zoeken dan ook nadrukkelijk naar partijen die elkaar aanvullen en versterken. Ook is het van belang dat we de behoeften en wensen van bewoners nadrukkelijk betrekken bij de vastgoedontwikkeling op bedrijventerreinen.

Vertaling naar de praktijk

Stephanie:

De opgaven waar we voor staan zijn niet alleen heel groot, maar ook totaal anders dan we tot nu toe hebben meegemaakt. We zullen dan ook met nieuwe creatieve oplossingen moeten komen, zoals voor distributie in en rond de stad. Dit gaat niet alleen over voorkomen dat allerlei busjes de stad in rijden en stimuleren van elektrisch vervoer, maar ook over het bouwen van nieuwe typen gedeelde logistieke hubs aan de rand van de stad.

Een ander voorbeeld is wel de ontwikkeling van een bedrijventerrein als het Agrofoodcluster Nieuw Prinsenland. Daar worden concrete mogelijkheden geboden om winstgevend samen te werken. Productie van groen, gas en windenenergie en de uitwisseling van warmte zijn de basis. Tevens wordt ook gekeken naar het vestigen van bepaalde bedrijven die een meerwaarde kunnen leveren t.o.v. elkaar zoals uitwisseling personeel, reststoffen of kennis. Voorbeeld: voor zuiver water kan gebruik worden gemaakt van de waterzuiveringsinstallatie gekoppeld aan de suikerfabriek. De warmte die vrijkomt wordt in aanpalende glastuinbouwbedrijven gebruikt. Om dit ook op kleine schaal aan te jagen zetten Midpoint Brabant en REWIN in op het project S4G op bedrijventerreinen.

Bas:

Duurzaamheid staat bovenaan onze prioriteitenlijst. Onder de naam Up New hebben we in Midden-Brabant een circulair economie programma ontwikkeld. We kijken hierbij hoe je de hele keten circulair kunt maken. Dit doen we onder meer voor de bouwsector. Hiervoor hebben we een online portal voor informatie en inspiratie, ontwikkelen we fysieke maakplekken in de regio en adviseren we mkb-bedrijven. Steeds in samenwerking met ondernemingen, onderwijs, overheid en natuurlijk de vastgoedsector.

Zo zijn we onlangs met zes organisaties uit Midden-Brabant een samenwerking gestart voor oplossingen om geoogste materialen rendabel opnieuw in te zetten in bouw-, renovatie- en restauratieprojecten. Opdrachtgevers verlangen steeds vaker van sloopbedrijven dat ze circulair slopen, oftewel deze materialen een tweede leven geven.

In Interreg, een grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen, werken we samen om circulariteit in de bouw te bevorderen. Midpoint Brabant is hier penvoerder. REWIN en Midpoint Brabant zijn beide onderdeel van ENZuid waar circulaire bouwdemo’s worden ontwikkeld. Ook hier zijn we als Midpoint Brabant penvoerder.

Voor de energietransitie heeft Regio Hart van Brabant een Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS). We hebben hier als enige regio de K van klimaat aan toegevoegd, omdat we geloven in een integrale aanpak van duurzaamheid.

Ronald:

Efficiency door robotisering betekent ook optimaal benutten van de ruimte (‘de hoogte in’). In onze regio zijn hier legio voorbeelden van, zoals de slimme e-commerce systemen bij bedrijven als bol.com en de robots bij Versteijnen Logistics die van boven naar beneden werken en vice versa. Van m2 naar m3 dus.

Kennis en vaardigheden

Bas:

Wij kijken in onze regio’s niet alleen naar de technologische kant, maar vooral ook naar mensgerichte innovatie en naar welk gedrag daar bij hoort. Onze regio’s hebben een uniek kennisprofiel met mensgerichte opleidingen op universitair-, hbo- en mbo-niveau. Op het gebied van kunstmatige intelligentie is MindLabs in de Tilburgse Spoorzone een concreet voorbeeld van hoe we AI niet puur voor de technologie maar vooral mensgericht ontwikkelen, zowel wetenschappelijk als praktisch. Het onderwijs is letterlijk op alle niveaus geïntegreerd in MindLabs.

Ronald:

Voldoende personeel werven, dat is de grote uitdaging om de grote transitieslag te kunnen volgen. Zeker ook in de bouwsector.

Bas:

Voor al deze opgaven zijn mensen nodig die hiervoor de competenties hebben. Het onderwijs is de eerste stappen aan het zetten, maar er moeten nog flinke slagen gemaakt worden. Onderwijsinstellingen zullen er versneld en structureel mee aan de slag moeten, ondernemingen zullen hun medewerkers de ruimte moeten geven voor bij- en omscholing en overheden hebben een faciliterende rol.

Er zijn de komende jaren vele duizenden banen nodig om de duurzaamheidstransitie te realiseren, ook in de bouw. Hetzelfde geldt voor digitalisering. We zetten dan ook in op een leven lang leren. We stimuleren mensen van alle leeftijden om kennis en vaardigheden te ontwikkelen voor beroepen in duurzaamheid en digitalisering, onder meer via bij- en omscholingsprogramma’s.

Stephanie:

Ja, zo zie ik het ook. Enerzijds moeten we ervoor zorgen dat de professional van de toekomst bij voorkeur samen in en met het bedrijfsleven wordt opgeleid. Bijvoorbeeld in learning communities waarin je gezamenlijk werkt aan opgaven. Anderzijds betekent het ook constant inzetten op leven lang leren. Maar laten we ons ook geen illusies maken want extra mensen aantrekken voor een bepaalde sector betekent concurrentie voor een andere. Dus we moeten vooral ook kijken hoe we dit anders, slimmer, efficiënter kunnen organiseren en wat daar voor nodig is.

Bas:

Sinds medio vorig jaar werken we met de regio’s De Baronie en Hart van Brabant samen in SRBT (Stedelijke Regio Breda-Tilburg). Met dit verstedelijkingsakkoord gaan we de verstedelijkingsopgaven naar de praktijk omzetten.

Uitnodiging tot samenwerking

Stephanie, Bas en Ronald tot slot:

Als triple helix organisaties nodigen REWIN en Midpoint Brabant de vastgoedsector uit om de grote maatschappelijke bouwopgaven samen met ons op te pakken.

Meer info over REWIN en Midpoint Brabant:

www.rewin.nl

www.midpointbrabant.nl

 


Vacature managementassistent Regio Hart van Brabant

Midpoint Brabant zoekt een managementassistent (32-36 uur)

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen onderwijs, ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Centraal hierbij staan de sectoren Smart Industry, Smart Logistics, Smart Leisure en Smart services. Binnen deze sectoren hebben we bijzondere aandacht voor de thema’s circulaire economie, energietransitie, datagedreven digitalisering en human capital. 

Wij zijn op zoek naar een managementassistent voor ons programmabureau. In deze rol bied je secretariële, organisatorische en uitvoerende ondersteuning aan onze programmamanagers. Het betreft een veelzijdige functie met uiteenlopende taken. Je werkt nauw samen met collega’s in een klein gemotiveerd team.

Je maakt onderdeel uit van het Shared Service Centre. Samen met je directe collega’s ondersteun je directie, programmamanagers en het programmabureau.

Wat vinden wij belangrijk?

 • Je hebt een gastvrije en dienstverlenende instelling en weet wat goede ondersteuning van het management inhoudt.
 • Je vindt het de normaalste zaak van de wereld om proactief te zijn.
 • Je bent een ster in het maken van (soms complexe) afspraken en durft het aan ons archief (digitaal en fysiek) te beheren.
 • Je hebt gevoel bij het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je zorgt ervoor dat onze vergaderstukken op tijd klaarliggen, dat je de vergaderingen soms notuleert en dat je de acties bewaakt.
 • Je vangt tussendoor een deel van de telefoontjes op.
 • Je vindt het leuk om voor en met een gevarieerde groep mensen te werken.
 • Je geeft onze bezoekers een gastvrij onthaal.
 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en het hele officepakket heeft voor jou nauwelijks geheimen.
 • Je bent stressbestendig en kunt onder hoge druk de juiste prioriteiten stellen.
 • Je hebt gevoel voor humor en werkt snel en accuraat.
 • Je hebt een relevante opleiding op minimaal mbo-niveau en/of een paar jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je bent bekend met de regio Midden-Brabant.

Wie zoeken we?

 • Een managementassistent met een relevante opleiding op minimaal mbo-niveau en een paar jaren werkervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je bent bij voorkeur 32-36 uur beschikbaar.

Wat bieden we?

 • Een dienstverband van 1 jaar bij Midpoint Brabant, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren.
 •  Salarisindicatie tussen € 2.900,- en € 3.100,- per maand op basis van 40-urige werkweek (afhankelijk van ervaring).
 • Opname in onze pensioenregeling (ABP).

Reageren en procedure

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Ilse Bakx via 013 – 744 0405. Zij is senior managementassistent Midpoint Brabant. Wil je meer weten over Midpoint Brabant? Bezoek dan onze website www.midpointbrabant.nl.

Wil je solliciteren, richt dan je reactie (korte motivatiebrief + cv) aan Ralf Daggers, programmadirecteur Midpoint Brabant, via het mailadres info@midpointbrabant.nl.

Voor de vacature in PDF, klik hier.


Seminar (7 juli): Slimmer ondernemen? Gebruik je klantdata

Donderdag 7 juli organiseert Midpoint Brabant samen met Station88 en MindLabs het seminar ‘Slimmer ondernemen? Gebruik je klant- en productdata’. We nodigen je graag uit om hierbij aanwezig te zijn. Het seminar vindt plaats bij Station88.

Ondernemer, BNR-columnist en veel gevraagd spreker Jim Stolze neemt je mee in de wereld van de digitale transformatie. Hij geeft antwoorden op vragen als: Wat gebeurt daar? Welke impact heeft dit op mijn onderneming? Nu en in de toekomst. En welke kansen liggen er voor mijn onderneming?

Binnen alle uitdagingen van vandaag kun je data (gegevens) slim inzetten om voor verlichting, verbetering en meer omzet te zorgen. En als ondernemer beschik je waarschijnlijk over meer gegevens dan je denkt. Maar maak je er ook gebruik van? Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we je zien hoe het gebruik van klant- en productdata bijdraagt aan de groei van jouw business.

Digicoaches van Smart MKB zijn aanwezig om in te zoomen op jouw bedrijf en de kansen die daar liggen. Kortom, een middag vol inspiratie, inzicht en vooral praktische adviezen en handvaten die jouw onderneming verder helpen.

Programma

 • 14.30 uur: Inloop
 • 15.00 uur: Welkom door Cindy van Hamond – programmamanager Station88, tevens dagvoorzitter
 • 15.10 uur: Jim Stolze – digitale transformatie
 • 16.00 uur: Koen Franken en Matthijs Bookelmann van het JADS MKB Datalab – succesverhalen uit de praktijk
 • 16.45 uur: Afsluiting met aansluitend een borrel, inclusief de mogelijkheid om kennis te maken met digicoaches Smart MKB

Smart MKB
Dit interactieve seminar is onderdeel van het Smart MKB programma van Midpoint Brabant waarbij mkb-ondernemingen in de regio Midden-Brabant geïnformeerd, geïnspireerd en ondersteund worden bij datagedreven digitalisering. Voor meer informatie over Smart MKB en het Digihub-netwerk van digitale serviceverleners in Midden-Brabant, klik hier.

Aanmelden
Hier wil je bij zijn! Meld je dan snel aan via de website van Station88.


Digitalisering voor mkb lastig? De praktijk bewijst het tegendeel

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg en is afgeleid van een eerder gepubliceerd artikel van Netwerk Brabant, geschreven door Willem de Volder. 

Onomkeerbaar. Zo mag je de steeds verdergaande digitalisering en dataficering in het bedrijfsleven rustig noemen. Digitalisering zorgt namelijk voor efficiëntie en slimmere werkprocessen. En niet onbelangrijk: leveranciers en klanten verwachten steeds vaker een digitale werkwijze. Voor toekomstgerichte ondernemers is niet meegaan geen optie meer. Maar hoe pak je dat nu aan? Gemeente Tilburg en Midpoint Brabant geven regionale mkb’ers een boost met het programma Smart MKB.

Vier stappen naar digitalisering

Onbekend maakt onbemind. Oké, digitalisering is nodig. Dataficering biedt kansen. Maar voor veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is dit tóch nog een ver-van-mijn-bed-show. Tijd voor actie. En dat vraagt om een persoonlijke aanpak, merken gemeente Tilburg en Midpoint Brabant. Want een metaalproducent heeft toch nét iets anders nodig dan een banketbakker.

Met het programma Smart MKB helpen gemeente Tilburg en Midpoint Brabant ondernemers hierbij. Het programma bestaat uit vier stappen. Van een scan, via een actieplan naar actie en een strategie voor de langere termijn. En misschien nog wel het belangrijkst: als ondernemer hoef je het niet alleen te doen. De ervaren digicoaches van Midpoint Brabant staan klaar voor raad en daad.

Bekijk hier het gehele artikel, waarin Dolf Baetsen (accountmanager gemeente Tilburg) en Mark de Jong (digicoach Midpoint Brabant Smart MKB), vertellen over de samenwerking, de persoonlijke aanpak en hoe het mkb geholpen kan worden verder te digitaliseren.

Fotografie voor dit artikel door Laurens Janus 


Nieuwe SIR-regeling stimuleert innovatie voor mkb-bedrijven en startups in Brabant

Voor veel ondernemers zijn het uitdagende tijden. Door de krapte op de arbeidsmarkt, toenemende digitalisering, nieuwe technologieën en duurdere grondstoffen is het belangrijk om alert te blijven op mogelijkheden om te verbeteren of vernieuwen. Om het innovatieve vermogen van het Brabantse bedrijfsleven te ondersteunen, heeft de provincie Noord-Brabant de regeling Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR) opengesteld. Kortweg: SIR-regeling.

Vroegste fase

Met deze subsidieregeling kunnen bedrijven innovatieve producten, diensten en productieprocessen ontwikkelen die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen. Tegelijkertijd biedt SIR die ondernemingen nieuwe perspectieven. Het gaat om innovatie-initiatieven van ondernemers in de vroegste fase van de ontwikkeling. Samenwerken, innoveren en ondernemen is de kracht van onze regio.

Mkb-ondernemingen en innovatieve startups

De regeling is bedoeld voor mkb-ondernemingen en innovatieve startups uit alle economische sectoren in de regio’s Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en West-Brabant. Het subsidiepercentage voor bestaande ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 50.000 euro. Voor innovatieve startups is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van 15.000 euro.

Aanvragen uit Midden-Brabant   

Heb je een mkb-onderneming in Midden-Brabant, ben je minimaal voor drie jaar ingeschreven bij KVK en overweeg je een aanvraag voor deze subsidieregeling bij de provincie Noord-Brabant, dan kun je voor vragen en ondersteuning contact opnemen met Marijn van Zanten van Midpoint Brabant, marijnvanzanten@midpointbrabant.nl. Ben je een innovatieve startup in Midden-Brabant en wil je gebruik maken van de SIR-regeling, laat je dan informeren door Richard Heesen van Midpoint Brabant, richardheesen@midpointbrabant.nl. Zij kunnen kosteloos adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling van de aanvraag. Bij de startupsbegeleiding werkt Midpoint Brabant nauw samen met Braventure.

De nieuwe SIR-regeling heeft een doorlooptijd van drie jaar. Voor elke Brabantse regio is een subsidieplafond vastgesteld. Voor Midden-Brabant is dit per jaar 344.000 euro voor mkb-ondernemingen en 114.808 euro voor startups. In 2022 kunnen bedrijven tot 1 oktober 2022 subsidie aanvragen.

Je kunt je hier aanmelden voor deze SIR-regeling:


Congres Houdbare Zorg: Gedurfde (zorg)keuzes maken we samen

De Faculty Club van de Tilburg University Campus is op donderdag 12 mei het decor van het werkcongres Houdbare Zorg met als onderwerpen: gezondheid, houdbare zorg en de gedurfde keuzes die daarvoor nodig zijn.

De aanleiding voor het congres is het rapport van de WRR over de houdbaarheid van de zorg (september 2021). Hierin wordt duidelijk dat de grenzen van ons zorgsysteem snel in zicht komen. Tijdens het congres gaan onderzoekers, professionals en andere experts met elkaar in gesprek over de toekomst van de zorg en hoe we deze kunnen organiseren. Het congres is ook een oproep om in Midden-Brabant samenwerkingen aan te gaan om de transformatie in de zorg te realiseren. De organisatie is in handen van Tilburg University, ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), gemeente Tilburg en Midpoint Brabant,

Grote zorgen over de zorg

De bijeenkomst wordt plenair ingeleid door prof. dr. Marianne de Visser, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zij geeft een toelichting op het rapport ‘Kiezen voor houdbaarheid. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’. Hieruit blijkt dat als er binnen 40 jaar niets verandert de volledige welvaartsgroei ingezet moet worden voor de stijgende zorgkosten en één op de drie mensen moet werken in de zorg. Dat gaat ten koste van andere maatschappelijke doelen. De financiële, personele en maatschappelijke grenzen zijn in zicht. We reflecteren hierop met maatschappelijke partners, waaronder Marieke Schuurmans van de Nationale Zorgautoriteit en Bas van Oosterhout van GGZE, en enkele gerenommeerde wetenschappers van Tilburg University.

Hoe houden we Nederland gezond?

Na deze introductie volgen tafelsessies met de thema’s Digitale GGZ, Preventie, Informele gezondheidzorg en Integrale gezondheidszorg. Met topsprekers uit onderzoek en onderwijs, bedrijfsleven en zorginstellingen, overheid en maatschappelijke partners gaan de deelnemers bedenken wat nodig is om Nederland gezond houden. Hoe we een samenleving bevorderen waarin mensen het vermogen hebben om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Een samenleving waarin gezondheid niet alleen het domein is van zorgprofessionals, maar een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarvoor zijn gedurfde keuzes nodig.

Maatschappelijk innovatieprogramma Midden-Brabant

Het doel van de bijeenkomst om een innovatiecoalitie te smeden met wetenschappelijk onderzoek en toegepaste innovatie, bedrijven en zorgverzekeraars die business- en financieringsmodellen ontwikkelen, een ondernemende overheid die aanjaagt en experimenteerruimte schept, en zorginstellingen die samenwerking en keteninnovatie nastreven. De uitkomsten vormen de basis van het maatschappelijk innovatieprogramma van de regio Midden-Brabant en een Living Lab dat hieruit voortvloeit.

Meer weten?

Het congres is een besloten bijeenkomst. Wil je nadere informatie over het onderwerp, kijk dan op www.midpointbrabant.nl/houdbarezorg. Hier vind je de volgende documenten:

 • Het WRR-rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’
 • Maatschappelijk Innovatie Programma Midpoint Brabant (eerste verkenning)
 • Strategische koers Tilburg University 2027
 • Agenda Sociaal 013 Gemeente Tilburg
 • Kadernota versterken sociaal en veerkrachtig Tilburg 2020-2023
 • Beleidsnota ‘Positieve gezondheid, sterk van binnen, verbonden met buiten’ van gemeente Tilburg
 • Regionale samenwerkingsagenda Hart van Brabant & VGZ

Willem II, Midpoint Brabant en sponsoren praten samen over de energietransitie

Dit is een publicatie van Willem II.

De klimaatveranderingen en de oplopende energiekosten maken het voor iedereen belangrijk om te kijken hoe we energiezuiniger kunnen leven en zakelijk concurrerend kunnen blijven. De afgelopen maanden hebben Willem II en Midpoint Brabant gekeken hoe de energietransitie van Willem II en het Koning Willem II Stadion eruit gaat zien de komende jaren. Op woensdag 20 april zijn ruim 90 sponsoren van Willem II tijdens de Business lunch, met als thema ‘De Energietransitie’, bijgepraat. 

Willem II wordt geconfronteerd met een enorme stijging van de energielasten de komende jaren. Joost Ploos van Amstel van Midpoint Brabant deed uit de doeken welke maatregelen er genomen kunnen worden door Willem II om zelfvoorzienend te worden en hoe er aanzienlijk op de kosten bespaard kan gaan worden. Het stadion en de omringende parkeerplaatsen lenen zich bij uitstek om te investeren in de aanleg van zonnepanelen en WKO-installaties. Middels een heldere presentatie liet Joost zien welke concrete ideeën er zijn om dit op rendabele wijze mogelijk te maken.

Daarna gaven medeorganisatoren Paul Kleijn van de Technische Unie en Jurgen van Gorp van Nathan Systems de aanwezigen inzicht in concrete oplossingen waarmee bedrijven ook kunnen investeren in duurzame energie-oplossingen.

Vanuit de aanwezige sponsoren was er veel interesse om met Willem II en Midpoint Brabant mee te denken over concrete en goede oplossingen om dit thema gezamenlijk op te pakken en hier op het gebied van kennis en middelen een zinvolle bijdrage aan te leveren.

Bent u ook geïnteresseerd om hierover verder te praten met Willem II en Midpoint Brabant?

Neem dan direct contact op met Jos de Kruif van Willem II (06 57 181838) of Joost Ploos van Amstel van Midpoint Brabant (06 53 107066). U wordt dan uitgenodigd voor een vervolgsessie waarbij dit thema verder wordt uitgediept. Het doel is uiteindelijk om in 2022 te komen tot de oprichting van een ESCO (Energie Service Company) die op basis van een duidelijk pakket van eisen gaat komen tot uitvoering van het investeringsplan voor Willem II.

Fotocredits: Toin Damen / Willem II


Tilburg eerste stad waar Maps Untold zijn ai stadsontdekker app lanceert

Je komt uit Groningen en je gaat een weekendje het Brabantse Tilburg verkennen. Welke plekken zijn dan leuk om te bezoeken? Startup Maps Untold start een pilot in Tilburg in samenwerking met Citymarketing Tilburg. Op het platform Ticket to Tilburg opent er vanaf vandaag een widget waarin je gepersonaliseerd advies krijgt vol relevant hotspots in Tilburg. 

De afgelopen twee jaar hebben veel Nederlanders waarschijnlijk wel gevoeld hoe waardevol vrijetijdsbesteding is. “Het is gewoon zonde om je vrije tijd te besteden op een plek die tegenvalt”, vertellen de oprichters van Maps Untold. “Die kans minimaliseren we door de best passende hotspots aan te bieden. Dit verschilt per persoon. Of het nu gaat om een knusse koffietent, speciaalbiercafé of museum, iedereen heeft een eigen smaak. Daar spelen wij op in.”

Digitale personalisering in toerisme

Maps Untold is het resultaat van een aantal van deze mislukte stedentrips. “In 2020 zijn het aantal vakanties in de tien grootste steden bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor”, stelt co-founder Dennis van Ravenstein. “Ook wij gingen erop uit, maar hadden moeite met het vinden van de juiste hotspots in een nieuwe stad. Zoveel reviews langsgaan, zoveel verschillende smaken, maar vaak een mismatch met wat wij leuk vonden. Wij dachten: dit kan makkelijker. Als digitale personalisering in de online retail, muziek en entertainment de standaard is, waarom dan niet ook in toerisme?”

De tool richt zich op iedereen die een onbekende stad gaat verkennen of een bekende stad wil herontdekken. Door je favoriete hotspots uit je eigen stad in te voeren, genereert Maps Untold een advies voor je citytrip. “Op basis van data matchen wij de voorkeuren van de bezoekers. Zo geven we iedere bezoeker een digitale reisgids met zijn of haar favoriete hotspots. Het maakt het plannen van je perfecte trip een kwestie van seconden.”

Datagedreven citymarketing

Maps Untold begint klein, bij de steden zelf. “De focus nu ligt bij citymarketing. Zij hebben een gereed platform waarop de eerste gebruikers toegang kunnen krijgen. Dit geeft ons de mogelijkheid om de tool door te ontwikkelen naar een nog beter product”. Je vindt de stadsontdekker tool op de website van Ticket to Tilburg. De komende tijd zullen de websites van steden als Den Haag en Zwolle volgen.

De fun van citytrips maximaliseren 

Maps Untold heeft als missie om toeristen de best passende hotspots te bieden tijdens hun reis. Het vertrekpunt is moment dus citymarketing, maar hier stopt het niet. De ambitie is om toeristen wereldwijd het beste uit het onbekende te bieden op alle plekken waar vroeger toeristenfolders lagen.

De Bossche Investerings Maatschappij (BIM) heeft Maps Untold business development ondersteuning gegeven en een starterslening verstrekt. Ook Midpoint Brabant en House of Leisure hebben startupbegeleiding geboden. Alle partijen hebben hierbij nauw samengewerkt binnen het Brabantbrede Braventure. Dankzij de gezamenlijke inspanningen heeft Maps Untold vanuit het Leisure Ontwikkel Fonds Brabant een substantiële lening toegekend gekregen.


Fieldlab CAMPIONE 2 versnelt transitie bij mkb'er ABC Olie

Dit is een publicatie van World Class Maintencance.

Het Tilburgse ABC Olie zit middenin de transitie van traditionele brandstoffen- en smeermiddelenleverancier naar een dienstverlener die gebruikers inzicht geeft in de status van hun machinerie. De deelname van ABC Olie aan Fieldlab CAMPIONE 2 zorgt voor een duwtje in de rug, vertelt Paul de Heij. “Het is drempelverlagend.”

ABC Sensor
De Heij schuift een sensor over tafel. “Hier draait het om”, zegt hij. “Hiermee kunnen we de kwaliteit van de olie in een machine meten en aan de hand daarvan iets zeggen over de status van de olie, een tandwiel of lager.” Het grote voordeel is dat dat in real time gebeurt. “Traditioneel neem je een monster dat je opstuurt naar een laboratorium. Daarna duurt het minimaal twee tot drie weken voordat je de uitslag hebt.”

Afstudeerstage
De transformatie van ABC Olie naar een moderne ‘industrie 4.0’-dienstverlener loopt al een tijdje. Een student onderzocht vorig jaar welke sensor het beste geschikt is voor het meten van de oliekwaliteit in een draaiende machine. “Vervolgens onderzochten we hoe we de data uit de sensor konden halen, vanuit elke plaats in de EU en in ons systeem, of dat van een klant, kunnen krijgen. We werkten daarvoor samen met een Tilburgse start-up en kochten geschikte software in Engeland. We hebben alle losse elementen uitgezocht en getest, nu moet het een geïntegreerd geheel worden. Daarvoor hebben we via CAMPIONE 2 een hbo-student ingezet die hier zijn afstudeerstage doet.”

Praktijkcases
Fieldlab CAMPIONE 2 is speciaal bedoeld voor mkb-bedrijven en is een initiatief van WCM, Avans Hogeschool en de ontwikkelingsmaatschappijen REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Mkb’ers krijgen de mogelijkheid om in het Fieldlab op de Midpoint Brabant Smart Industry campus Gate2 in Gilze-Rijen en/of binnen de eigen bedrijfsomgeving te experimenteren met de nieuwste smart industry technologie, zoals data science, IoT-toepassingen en VR/AR. De deelnemers kunnen eigen praktijkcases inbrengen die vervolgens dienen als vertrekpunt voor samenwerking en innovatie. Behalve voor het toepassen van nieuwe technologie is er ook volop aandacht voor de ‘zachte’ kant (de benodigde skills) en de organisatorische kant (o.a. nieuwe businessmodellen).

Katalysator
De Heij: “ABC Olie is een mkb-bedrijf en heeft niet zomaar de middelen en resources voor grootschalige innovatieprojecten. CAMPIONE 2 is de katalysator om dit project ook daadwerkelijk te doen en af te ronden; het werkt drempelverlagend. Dankzij CAMPIONE 2 zijn de banden met het regionale onderwijs sterk verbeterd; we weten elkaar gemakkelijker te vinden en zo is hbo-student Alkan Demir bij ons terechtgekomen.”

‘CAMPIONE 2 is de katalysator om dit project ook daadwerkelijk te doen en af te ronden; het werkt drempelverlagend’

Van gap-analyse naar implementatie 
Demir studeert Industrial Engineering en Management aan Avans Hogeschool. “Ik begon hier met het in kaart brengen van de huidige werkwijze. Dan zie je dat er nog veel op papier gebeurt. De visie is om vergaand te digitaliseren en die gap-analyse tussen heden en toekomst heb ik gemaakt. Nu werk ik aan een implementatieplan met daarin de stappen die we moeten zetten.” Een belangrijke stap is het mee krijgen van de onderhoudsmonteurs die niet gewend zijn om met digitale middelen te werken.

Laten zien
De Heij: “Het gat tussen de oude en nieuwe generatie, tussen oud en nieuw denken, is misschien wel de grootste gap. Wij missen nog de mensen die gewend zijn met mobiele devices te werken en die ‘digitaal’ denken. Dat is een belangrijk deel van Demirs opdracht: de nieuwe manier van denken en doen implementeren bij de oudere medewerkers.” Demir: “We ontwikkelen een dashboard met een goede gebruikersinterface. Het moet simpel zijn in het gebruik. Met waterschap Brabantse Delta werken we aan een project om uitvoering van smeertechnisch onderhoud te automatiseren naar ISO 9001-norm. Begin mei rusten we de twee scheepsmotoren van een klant uit met oliesensoren en testen we de data-ontvangst en het omzetten daarvan in begrijpelijke informatie. Met die twee cases kunnen we laten zien dat het werkt.”

Niet eng
De Heij’s collega Diego Scognamiglio speelt ook een rol in de implementatie en acceptatie van de nieuwe technologie en werkwijze. Scognamiglio werkt deels als onderhoudsmonteur in het veld en deel als smeertechnisch coördinator op kantoor. “De monteurs zijn gewend om op een bepaalde manier te werken die voor hen goed werkt. Zij zijn niet per se uit op een verandering. Ik denk mee over de beste aanpak en laat de collega’s in het veld zien dat het ook echt werkt en niet eng is.”

Naamsbekendheid vergroten
ABC Olie groeit en verwacht jaarlijks twee onderhoudsmonteurs te moeten aantrekken. De Heij: “Door via CAMPIONE 2 hier studenten aan het werk te zetten vergroten we onze naamsbekendheid bij een jonge doelgroep. En de kans dat studenten hier blijven hangen, is natuurlijk interessant. Bovendien brengen ze naast de nieuwste technologische inzichten ook nieuw elan in het bedrijf.”

De Heij: “Onze deelname aan CAMPIONE 2 is waardevol. Helaas konden we door de coronamaatregelen niet op het gewenste niveau met de andere deelnemers aan de slag. Dat is iets waar we nu hopelijk alsnog mee kunnen beginnen. Binnenkort gaan we in het Fieldlab in Gilze-Rijen kijken hoe ze op de testinstallatie sensordata verzamelen en vertalen naar dashboards die de gewenste informatie tonen.”

Meer informatie over de mogelijkheden voor het mkb binnen CAMPIONE 2? Neem contact op met Paul van Kempen via: pvk@worldclassmaintenance.com

Foto en tekst: Pieter Pulleman 


CAMPIONE 2: voorspelbaar onderhoud toegankelijk voor mkb

Innovatieve samenwerking Avans, CAMPIONE, en mkb komt op stoom.

Gestructureerd innovaties voor voorspelbaar onderhoud bedenken, testen en ontwikkelen. Fieldlab CAMPIONE op de Smart Industry campus Gate2, powered by Midpoint Brabant, in Rijen faciliteert dit sinds 2015. Aan het lab – dat op initiatief van brancheorganisatie World Class Maintenance (WCM) is opgericht – zijn inmiddels verschillende grote bedrijven verbonden. Denk aan Tata Steel, Fuji Film en Sitech Services. Ook het onderwijs is nauw betrokken bij het Fieldlab. Inmiddels zijn de innovaties in een dusdanig stadium beland dat ook de regionale mkb'ers hierin mee kunnen worden genomen. “Innovaties op dit vlak kunnen namelijk veel geld besparen.”

Van preventief naar voorspelbaarheid onderhoud
Het is en blijft indrukwekkend. De testopstelling CAMPIONE op de tweede verdieping van Gate2 die één op één voldoet aan wat je in de Nederlandse fabrieken ziet. In het klein weliswaar, maar toch. Dit is de ruggengraat van Fieldlab Campione. De plek waar onderzoek en innovaties op het gebied van voorspelbaar onderhoud de afgelopen jaren met veel succes zijn uitgevoerd. Studenten van Avans en ROC bouwden mee aan de productielijn. Ook deden ze samen met bedrijven en andere partners onderzoek naar hoe onderhoud aan die productielijnen het best kon worden aangepakt.

Want dat is waar het hier om gaat: onderhoud aan productielijnen slimmer maken. Wat nu vaak gebeurt in fabrieken is gepland of correctief onderhoud. Dus: we gaan op basis van een planning met onderdelen van de productielijn aan de slag, zonder dat we weten of het al écht nodig is. Paul van Kempen, directeur van brancheorganisatie WCM: “Daardoor gebeurt het misschien te vaak, en dat kost geld. Bij de andere werkwijze is het andersom: daar ben je te laat. Een onderdeel is kapot waardoor de volledige productielijn stil komt te staan. Ook dat kost weer bakken met geld. Kortom: als je precies weet wanneer onderhoud aan je materialen nodig is, scheelt dat je hoe dan ook een hoop onnodige kosten.”

Veilig innoveren
Innoveren is spannend. Dat geldt voor elke branche, maar misschien nog wel een tikkeltje meer voor de maakindustrie. Als de productielijnen onnodig stilstaan, kost dat dus geld. En het kan ook nog eens gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld als er met chemicaliën wordt gewerkt. Van Kempen: “Veranderen willen bedrijven wel, maar pas nadat bij wijze van spreken bij een buurman was aangetoond dat het werkt. Toen besloten we dat we zelf die buurman maar moesten zijn. Dat we een centrale plek voor innovatie moesten creëren. Zo is Fieldlab CAMPIONE ontstaan.”

Inmiddels zijn een aantal grote bedrijven mee in het proces. Tata Steel, Fuji Film en Sitech Services zijn zogenaamde ‘living labs’, waar bevindingen uit het fieldlab in de praktijk worden getest en onderzocht. “Midden– en West-Brabant is juist kenmerkend door het grote aantal mkb'ers in deze regio”, aldus Van Kempen. “De volgende logische stap is dus om de innovaties die we tijdens CAMPIONE hebben opgedaan, te vertalen naar hun dagelijkse praktijk.”

Kennis voor mkb opdoen én delen
En dat is nog een leuke uitdaging. Want zoals gezegd: onze regio kent een groot aantal mkb'ers. “Door een stuk of vijf verschillende bedrijven heel intensief te begeleiden, en de kennis die we daarin opdoen te delen met andere ondernemers, zorgen we meer bedrijven praktische handvatten krijgen om mee aan de slag te gaan.”

Op het moment van schrijven zijn drie bedrijven gestart: ABC Olie, Panhuijsen Verpakkingen en Habraken. Voor twee andere bedrijven is de voorbereidingsfase gestart: Protix en Vacumetaal. “In de selectie van bedrijven zijn er twee belangrijke categorieën waar we ons op richten. Aan de ene kant asset owners: de eigenaren van de fabrieken. En aan de andere kant: productleveranciers, die voorspelbaar onderhoud op hun producten als aanvullende service kunnen verkopen. Habraken is daar een mooi voorbeeld van”, licht Van Kempen toe. “Door ons te richten op deze twee categorieën, zorgen we dat er ook voor andere bedrijven een technische vergelijkbaarheid is. En dat is van belang als je wil leren van elkaar.”

Samenwerking met Avans Hogescholen
Hoe ziet die begeleiding er in de praktijk dan uit? Dit is waar Avans Hogescholen om de hoek komt kijken. Studenten van verschillende opleidingen worden gematcht aan de vraag van de deelnemende bedrijven. Flip Wubben, Avans: “Door te werken met wat we ‘stapelstages’ zijn gaan noemen, zorgen we ervoor dat het onderzoek en de bevindingen die onze studenten doen duurzaam voor het bedrijf kunnen worden ingezet.” Stages en afstudeeronderzoeken hebben een duidelijk gekaderde tijdsduur en onderzoeksscope, legt Wubben uit. Het is zonde als de opgedane kennis dan weer verdampt als de student vertrekt. “Doordat de stages elkaar deels overlappen, en daardoor goed op elkaar aansluiten, zorgen we ervoor dat studenten voort kunnen borduren op elkaars resultaten. Bijvoorbeeld door verder te gaan met de aanbevelingen voor verder onderzoek die een voorgaande student heeft gedaan.”

Mkb: wees welkom!
Eigenlijk was de aftrap van CAMPOINE 2 twee jaar geleden al. Maar die inmiddels welbekende pandemie gooide roet in het eten. Sinds dit jaar zijn de onderzoeken bij de eerste drie bedrijven dus echt gestart. En op korte termijn volgen er meer. Van Kempen: “Dat betekent dat we de komende periode steeds vaker resultaten zullen delen. Dat doen wij niet alleen: partners als de BOM, Midpoint Brabant, Rewin en Gate2 helpen ons daarbij. Zij hebben immers de contacten bij die achterban, de mkb'ers voor wie deze ontwikkelingen zo van belang kunnen zijn.”

Op 24 mei is de officiële afsluiting van het Smart Maintenance Skillslab op Gate2. Een openbare bijeenkomst, waar tijdens de workshops ook aan CAMPIONE 2 deelnemende bedrijven zullen vertellen over hun eerste ervaringen. Verder verschijnen er regelmatig updates in de vorm van artikelen of filmpjes, via de kanalen van de genoemde partners en via de nieuwsbrief van WCM. Wubben, Avans: “Ik hoop dat we door dit project niet alleen deze bedrijven verder helpen, maar ook dat we onze verbinding met het mkb verder versterken. Naast de circa 2000 docenten hebben we vanuit onze lectoraten veel kennis in huis, die we maar al te graag met het mkb delen.” Van Kempen sluit zich hierop aan: “Het zou mooi zijn als we met onze partners door dit project een soort loketfunctie krijgen. Dat bedrijven weten dat ze bij ons aan kunnen kloppen, ongeacht de vraag. En dat wij ze altijd verder kunnen helpen of door kunnen verwijzen. Zo bouwen we samen verder aan een toekomstbestendige maakindustrie. Hier, in Midden- en West-Brabant.”