Ontbijtwerksessie Symbiosis4Growth op 15 oktober

Op vrijdag 15 oktober vindt in Goirle de ontbijtwerksessie Symbiosis4Growth plaats. Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform om industriële symbiose voor het mkb in West-Brabant, Midden-Brabant en Zeeland te versnellen en realiseren. Het doel van dit platform is om bedrijven aan elkaar te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen.

Hoe werkt het? 

Circa 20-25 bedrijven gaan tijdens deze bijeenkomst actief op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden die kunnen leiden tot kostenbesparing, een positieve bijdrage leveren aan het milieu en innovatie stimuleren. Veel ondernemers hebben al met succes gebruik gemaakt van deze aanpak, die onder deskundige begeleiding van projectmanagers van REWIN West-Brabant, Stichting MOED (uitvoeringspartner van Midpoint Brabant), Impuls Zeeland en RVO staat.

Tijdens deze (kosteloze) bijeenkomst worden vraag en aanbod van jouw reststromen op deskundige wijze gekoppeld. Onderdelen van je bedrijfsafval kunnen een reststroom zijn dat als voedingstroom nuttig kan worden ingezet. Heb je reststromen die op dit moment geld kosten? Of gebruik je grondstoffen die mogelijk uit reststromen van andere bedrijven kunnen worden geproduceerd? Denk aan (rest)warmte, (proces)water, plastics, hout, metalen, biomassa, maar ook aan personeel of apparatuur.

In dit filmpje krijg je een indruk van de werksessie. Een overzicht van succesvolle matches uit eerdere werksessies vind je hier.

Programma 15 oktober 2021

 • 07.30 - 08.00 uur    Inloop + ontbijt
 • 08.00 - 08.15 uur    Welkom
 • 08.15 - 08.30 uur    Industriële symbiose in de praktijk
 • 08.30 - 10.30 uur    Werksessie bedrijven

Locatie

HAVEP Texperience Center
Bergstraat 50
Goirle

Aanmelden
In verband met een maximum aantal deelnemers verzoeken wij je om via deze link aan te geven of je aanwezig wilt zijn bij de werksessie van 15 oktober. Je ontvangt een bevestiging wanneer je deelname definitief is. Kijk voor meer informatie op de website van Symbiosis4Growth.

Wij hopen je daar te zien!

Vriendelijke groeten,

Sape de Haan, Symbiosis for Growth
Wouter de Buck, Symbiosis for Growth


Green Deal helpt bedrijven Tijvoort met energiebesparing en reststromen

Het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle is flink aan de slag gegaan met de Green Deal voor verduurzaming. Tijdens de coronaperiode hebben diverse bedrijven even gewacht, maar inmiddels zit de vaart er goed in. Inmiddels nemen tien bedrijven deel aan de Green Deal. Ook gaan ondernemingen van Tijvoort binnenkort aan de slag met het uitwisselen van reststromen.

Joep Horevoorts is parkmanager van het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle. Hij geeft aan hoe je van start kunt gaan met verduurzamen door energiebesparing: “Veel bedrijven staan er niet bij stil wat ze teveel uitgeven. Nieuwe bedrijven beseffen dit eerder, omdat je dan sowieso nieuwe aansluitingen en materialen nodig hebt. Je kunt ook klein beginnen. Zoals met het eenmalig aanpassen van de gasmeter als deze niet meer bij je bedrijf past. Een quick win dus. Soms kun je zelf al eenvoudige dingen aanpassen, zoals het isoleren van de zijkant van roldeuren. Dat is een half uur werk en de tocht is er uit. Met een heater en ventilator kun je ook de warmte beter spreiden door deze naar beneden te duwen. Heel praktisch dus.”

Wettelijke verplichting

Volgens het landelijke Activiteitenbesluit milieubeheer zijn bedrijven verplicht om de energiebesparende maatregelen uit te voeren die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Dit geldt voor ondernemingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Sinds 1 juli 2019 hebben zij ook een informatieplicht. Hiervoor moeten ze aan de RVO rapporteren welke maatregelen ze hebben uitgevoerd. De Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) is hierbij een handig hulpmiddel.

Deelnemende bedrijven krijgen voor energiebesparing individuele ondersteuning van de experts van Groene Groei, de uitvoeringsorganisatie van de Green Deal. Dit is een samenwerking van Stichting Ons Tijvoort, Gemeente Goirle, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Stichting MOED. MOED is de publiek/private onderneming van Midpoint Brabant die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energietransitie, energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden-Brabant. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant  (OMWB) checkt ondernemingen op Tijvoort op naleving van de energiebesparing- en informatieplicht. Wie al actief aan de Green Deal meedoet, wordt niet als eerste gecontroleerd.

Energiescan

Hoe gaat dit in zijn werk? Ralf Klop van Groene Groei: “We starten met een technische energiescan van het hele bedrijf om kansen  in kaart te brengen. Zo zien de ondernemers in welke mate zij voldoen aan het Activiteitenbesluit. Samen met het bedrijf vullen wij de eerste keer het bijbehorende formulier in voor de Informatieplicht. Vervolgens kijken we naar mogelijke technische oplossingen, zoals zonnepanelen, warmtepompen, LED verlichting en isolatie. En naar opbrengsten en verdiensten. Volledig op maat, inclusief routekaart. Het bedrijf beslist uiteindelijk wat het gaat doorvoeren, en regelt dit zelf. Green Deal biedt dus eigenlijk een soort eerste hulp. We ondersteunen deelnemende organisaties niet alleen bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar ook bij het vergelijken van offertes en het aanvragen van subsidies, zoals de SDE (Stimulering Duurzame Energietransitie).”

Wat wil Tijvoort uiteindelijk bereiken? Joep vertelt: “In de coronaperiode hebben veel bedrijven eerst de kat uit de boom gekeken. Toch doen er al 10 bedrijven mee. Ons doel is dat 30 van de 150 bedrijven op Tijvoort actief gaan deelnemen aan de Green Deal. Dat is al best ambitieus. Ook omdat er bedrijven zijn die het zelf al regelen. Uiteindelijk willen we 100% van de bedrijven goed informeren. Dit doen we met nieuwsbrieven, online communicatie en fysieke contacten in de vorm van bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Verder willen we vier businesscases voor restwarmte en minimaal 5 megawatt aan zonnepanelen op bedrijfsdaken realiseren.”

Uitwisselen van reststromen

Een project dat is voortgevloeid uit de Green Deal is Symbiosis4Growth, een Regio Deal project van Midden- en West-Brabant waar Stichting MOED ons op heeft gewezen. Joep is verheugd dat Tijvoort hier actief mee aan de gang gaat: “Op 5 oktober houden we in het Texperience Center van HAVEP een workshop met 15 tot 25 bedrijven. Zij gaan onderling afstemmen hoe ze restmaterialen, energie, water en capaciteit kunnen uitwisselen. Deze aanpak gaat zeker CO2-besparing en kostenreducties opleveren.”

En wat zijn de volgende stappen? Joep: “We hebben in Goirle nog geen collectief zonnepanelenproject lopen, maar er zijn wel enkele bedrijven die dit zelf samen hebben opgepakt met het oog op de SDE-subsidie. We volgen nauwlettend wat Solar Valley op dit gebied al een tijd succesvol doet in Waalwijk en sinds kort ook in Tilburg. Er kunnen trouwens ook andere partijen aansluiten bij de Green Deal. Deze loopt of op 28 januari 2023. Intussen moeten we ons bezinnen op de volgende fase. Nu is het een mooi instapmoment voor partijen die hierbij willen helpen.”

Ook meedoen aan de Green Deal?

Geïnteresseerde ondernemingen van Tijvoort kunnen contact opnemen met parkmanager Joep Horevoorts (parkmanager@onstijvoort.nl) of Ralf Klop van Groene Groei (info@groenegroei.nl). Voor meer informatie, klik hier.

 


Vacature Programmamanager Energietransitie (min. 32 uur)

Zoek jij een zelfstandige, uitdagende programmamanagersrol binnen een multi helix organisatie, waarbij energietransitie, economische stimulering, innovatie, talentontwikkeling en verduurzaming hand in hand gaan? Word jij enthousiast van het bijdragen aan een belangrijk maatschappelijk thema door het ontwikkelen en realiseren van projecten? Reageer dan direct!

Voor de verdere ontwikkeling van de regio Midden-Brabant is Midpoint Brabant op zoek naar een proactieve programmamanager Energietransitie en tevens beoogd directeur van Midpoint Brabant Energietransitie BV.

Midpoint Brabant

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen onderwijs, ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties. We werken aan versterking van het economisch ecosysteem van Midden-Brabant. Dat doen we door programma’s en projecten te ontwikkelen voor economische speerpuntsectoren en maatschappelijk relevante thema’s. Daarnaast helpen we startups en mkb-ondernemingen te groeien en weerbaarder te zijn, door samen nieuwe ideeën te ontwikkelen en deze in een stroomversnelling naar de markt te brengen. Speerpunten zijn de sectoren Smart Industry, Smart Logistics, Smart Leisure en Smart Services. Bij economische groei met maatschappelijke impact staan de uitdagingen en kansen met betrekking tot circulaire economie, energietransitie, datagedreven digitalisering en human capital centraal. Zo dragen we bij aan een slimme en duurzame economie én samenleving.

Programma Energietransitie

Het programma Energietransitie binnen de stichting Midpoint Brabant is een voortzetting van de activiteiten van de Stichting Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED). Het plan is om deze activiteiten per 1 januari 2022 te concentreren binnen het programma Energietransitie van Midpoint Brabant. Centraal in het programma staat de bevordering van energietransitie in Midden-Brabant door duurzame energieopwekking en -toepassing. Daarbij kan synergie gehaald worden door de samenwerking met de programma’s voor circulaire economie en klimaatadaptatie. Bij de bevordering van de energietransitie wil Midpoint Brabant de rol vervullen van initiator, facilitator, professionele intermediair, procesbegeleider en adviseur. Daarbij hechten we sterk aan de voortzetting van de praktische projectmatige aanpak die MOED hanteert. Wij hechten ook aan onze relatief onafhankelijke, niet commerciële positie en zoeken nadrukkelijk samenwerking met private energietransitie-initiatieven. Binnen het Energietransitie Programma bestaat de ambitie om aansluiting te zoeken bij de uitvoeringsorganisatie van de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS). Vanuit de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners dragen we door innovaties en businesscases bij aan de realisatie van de doelstellingen uit de REKS.

Taken van de programmamanager

Onze nieuwe programmamanager Energietransitie en beoogd directeur van de Energietransitie BV (mede)ontwikkelt, overziet en bewaakt de realisatie van de projecten binnen het programma. Tot je taak behoren:

 • het bevorderen van duurzame energieopwekking en -toepassing, onder andere via Green Deals;
 • het ontwikkelen en realiseren van het energietransitieprogramma binnen de gestelde financiële kaders en tijdslijnen;
 • het zelfstandig actief werven en binden van private- en overheidspartners voor de ontwikkeling en realisatie van energietransitie projecten;
 • het vertalen van kansen en initiatieven op het terrein van energietransitie met professionele externe partijen naar haalbare business cases;
 • het zelfstandig identificeren en verzilveren van financieringskansen voor projectideeën bij bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en (hogere) overheden;
 • de haalbare business cases met externe partijen weten te (laten) ontwikkelen naar concrete projecten op het terrein van energietransitie;
 • het succesvol toelichten en verdedigen van programma’s, projecten en begrotingen binnen diverse besluitvormende gremia;
 • het voeren van projectmanagement en/of het aansturen van projectmanagers;
 • het verankeren van de component duurzame energieopwekking en toepassing in de economische ontwikkelprogramma’s van Midpoint Brabant voor de sectoren logistiek, maakindustrie, leisure en kennisintensieve diensten;
 • het nader introduceren en betrekken van energietransitie bij thematische ontwikkelprogramma’s van Midpoint Brabant voor digitalisering/dataficatie, circulaire economie en talentontwikkeling;
 • het verkennen en borgen van een passende positie van het energietransitie programma in relatie tot de op te zetten uitvoeringsorganisatie voor de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS);
 • de organisatie, de agendavorming, én advisering aan de stuurgroep Energietransitie, op een zodanige wijze dat deze stuurgroep haar rol als inhoudelijk klankbord en ontsluiter van het netwerk voor het programma Energietransitie optimaal kan vervullen;
 • het als programmamanager volledig en tijdig informeren van de directeur van Midpoint Brabant en als directeur van de Energietransitie BV het volledig en tijdig informeren van de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) van de Energietransitie BV.

Profiel - Wat we zoeken in onze nieuwe programmamanager?

Voor deze functie als programmamanager / beoogd directeur van de Energietransitie BV zoeken wij iemand met:

 • een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met energietransitie en duurzaamheid;
 • een aantal jaren succesvolle werkervaring als zelfstandig programma- of projectmanager binnen het taakveld energietransitie of een ander duurzaamheidstaakveld;
 • kennis van het bedrijfsleven en affiniteit met het mkb, de overheid en het onderwijs;
 • bij voorkeur een actueel en relevant netwerk op het gebied van energietransitie in Midden-Brabant;
 • bij voorkeur bekendheid met investering- en financieringsfondsen en -mechanismen op het terrein van energietransitie;
 • bewezen positieve ervaring met het bereiken van doelen binnen soms complexe ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen;
 • een goede balans tussen kunnen luisteren en verbinden wanneer dat nodig is en het tonen van besluitvaardigheid, alertheid, overtuigingskracht en resultaatgerichtheid (“professioneel ongeduldig”);
 • enthousiasme, grote zelfstandigheid en senioriteit;
 • effectiviteit in beheersing van werkprocessen en financiën;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
 • oog voor leer- en onderzoeksdoelen van kennis- en onderwijsinstellingen en deze instellingen op een creatieve wijze weten in te zetten ten behoeve van de energietransitie.

Onze aanbieding

De taak als programmamanager vraagt het nodige van je, maar je krijgt er ook veel voor terug: een dynamische omgeving waar bedrijfsleven, overheid en onderwijs elkaar ontmoeten, veel vrijheid en zelfstandigheid en samenwerking op alle relevante niveaus in de regio. Je werkt in een klein, professioneel en pragmatisch team. De cultuur kenmerkt zich als gedreven, professioneel en toegankelijk.

Onze voorkeur gaat uit naar een fulltime (tenminste 32 uren) dienstverband met de stichting Midpoint Brabant, maar ook ZZP-ers kunnen reageren. We bieden:

 •  een marktconform salaris van maximaal €86.500,- per jaar bij fulltime aanstelling
 •  een dertiende maand
 •  30 vakantiedagen
 •  aansluiting op ABP – pensioen

Wil je graag doorpraten of heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Frans Mutsaers via 06 21243681. Hij is de huidige directeur van Stichting MOED en verantwoordelijk voor de energietransitie-activiteiten.

 • Voor aanvullende informatie over Midpoint Brabant, klik hier.
 • Voor aanvullende informatie over MOED, klik hier.
 • Voor de vacature in PDF, klik hier.

Wil je solliciteren?

Richt dan je reactie vóór 28 oktober 2021 aan de Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant, via deze link.

De eerste gesprekken vinden plaats in de middag van 3 en 4 november 2021 in Tilburg.


Nieuw Platform Energiemakelaar stimuleert uitwisseling (rest)energie en (rest)warmte tussen organisaties

Op donderdag 9 september is het Platform Energiemakelaar officieel gelanceerd tijdens een netwerkbijeenkomst in Middelburg. Voortbouwend op de resultaten van het Interreg-project DOEN dat eind september afloopt, gaan diverse partijen in Zuid-Nederland en Vlaanderen een community van onafhankelijke energiemakelaars vormen voor het delen van kennis en ervaringen. Een energiemakelaar initieert de uitwisseling van onbenutte (energie-)reststromen door partijen als bedrijven, overheden en gebouwenbeheerders te verbinden. Ook begeleidt de makelaar hen bij de uitwerking van een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoord business model.

Platform Energiemakelaar organiseert opleidingen met een eigen methode die is ontwikkeld tijdens het Interreg project DOEN en biedt persoonlijke begeleiding door ervaren coaches. Naast technisch inhoudelijke aspecten worden de opleiding ook soft skills meegenomen. De community zet zich in voor de transitie naar een circulaire economie, waarbij reststromen zo hoogwaardig mogelijk opnieuw worden benut. De Energiemakelaar richt zich in eerste instantie  op energiereststromen (warmte en koude), maar ook andere reststromen zoals water, materialen kunnen worden meegenomen. De energiemakelaars zijn hiervoor speciaal opgeleid en zetten zich in voor cases en kennis- en methodiekdeling. Zij slaan bruggen tussen ‘eilanden’ van stakeholders met individuele belangen, om zo tot nieuwe structurele vormen van samenwerking te komen. De energiemakelaars opereren op regionale schaal.

Versnelling warmtetransitie door warmtenetten

Frank de Bruijn, in opdracht van Stichting MOED als energiemakelaar en coach actief binnen DOEN, licht toe waarom energie-uitwisseling zo belangrijk is: “Van ons totale energieverbruik gaat 60% naar warmte, zowel voor de industrie als voor de verwarming van woningen. Daarvoor gebruiken we nu bijna uitsluitend fossiele brandstoffen. Voor de transitie naar koolstofarme energievoorziening is verduurzaming van warmte essentieel. Daarvoor moeten we alles uit de kast halen, ook de restwarmte die nu de lucht in gaat. Om een idee te geven: de restwarmte die onbenut de lucht ingaat is evenveel als het gasverbruik van alle Nederlandse huishoudens gezamenlijk, ongeveer 15 miljard m3 per jaar! Er is dus al zo ontzettend veel energie. Wij kunnen met onze aanpak echt een grote turbo zetten op de energietransitie. De grote uitdaging is om aanbieders en verbruikers van warmte met elkaar in contact te brengen. Daarbij ontbreekt dikwijls nog een stap vooraf: bedrijven bewust maken van het potentieel van beschikbare (rest)warmte die ze kunnen uitkoppelen naar verbruikers. Met het Platform Energiemakelaar gaan we partijen structureel met elkaar verbinden en de nieuwe aanpak verder uitwerken op basis van de succesvolle cases die het project in Vlaanderen en Nederland heeft laten zien.”

De projectpartners zijn actief bij gemeenten en bedrijventerreinen met nieuwe cases voor warmtenetten met industriële restwarmte. De energiemakelaars gaan daarbij aan de slag met de binnen Interreg DOEN ontwikkelde methoden en tools die bewezen succesvol zijn. Deze worden uitgerold in veertien projecten van warmte- of reststromenuitwisseling: zes in Vlaanderen, vier in Nederland en vier grensoverschrijdend. Deze video laat twee succesvol gerealiseerde projecten zien, één in Nederland en één in Vlaanderen, andere projecten, onder andere in Hart van Brabant, zijn vol in ontwikkeling.

Verbindende rol

Miett Tajthy is als projectleider namens Stichting MOED verbonden aan het project: “MOED staat voor de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. Het is een stichting met een publiek/privaat bestuur , die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden-Brabant. Ons doel is om aan de hand van business cases projecten te ontwikkelen die bijdragen aan energiebesparing en grootschalige duurzame energievoorziening en -afname in de regio. Door het regisseren van de uitwisseling van restwarmte en -koude dragen we bovendien bij aan een circulaire economie. Als kennismakelaar en netwerkpartner vervullen we een verbindende rol tussen partijen.”

Doe je ook mee?

Ben jij actief betrokken bij de realisatie van samenwerkingen op het gebied van energie, op industriële schaal, of tussen industrie en gebouwde omgeving, bijvoorbeeld door de realisatie van een (rest)warmtenet? Wil jouw organisatie zelf ook als energiemakelaar aan de slag? Neem dan contact op met Platform Energiemakelaar via Frank de Bruijn, fdebruijn@duurzaammoed.nl.

Voor meer informatie bekijk hier deze video en de website, waarop succesvolle case te zien en te lezen zijn.

De partners in Platform Energiemakelaar zijn Stichting MOED (partnerorganisatie van Midpoint Brabant), BOM, Condugo, Stad Gent, Kelvin Solutions, POM Antwerpen, POM Oost-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Warmtenetwerk Vlaanderen, Province Zeeland. Het project is een initiatief van Interreg Vlaanderen-Nederland.

 

 


Vacature Programmamanager Smart Industry (min. 32 uur)

Zoek jij een zelfstandige, uitdagende programmamanagersrol binnen een triple helix organisatie, waarbij Smart Industry, economische stimulering, innovatie, talentontwikkeling en verduurzaming hand in hand gaan? Breng jij partijen bij elkaar met aansprekende, relevante en pragmatische thema’s en programma’s? Reageer dan direct!

Voor de verdere ontwikkeling van de regio Midden-Brabant is Midpoint Brabant op zoek naar een programmamanager Smart Industry. Een uitdagende programmamanagementfunctie op het snijvlak van onderwijs, overheid en bedrijfsleven in het domein Smart Industry. Hier komen (sleutel)technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, 5G, Internet of Things, big data, sensor technologie, augmented & virtual reality en mkb-ondernemerschap in de maakindustrie bij elkaar.

Midpoint Brabant

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen onderwijs, ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties. We werken aan versterking van het economisch ecosysteem van Midden-Brabant. Dat doen we door programma’s en projecten te ontwikkelen voor economische speerpuntsectoren en maatschappelijk relevante thema’s. Daarnaast helpen we startups en mkb-ondernemingen te groeien en weerbaarder te zijn, door samen nieuwe ideeën te ontwikkelen en deze in een stroomversnelling naar de markt te brengen. Speerpunten zijn de sectoren Smart Industry, Smart Logistics, Smart Leisure en Smart Services. Bij economische groei met maatschappelijke impact staan de uitdagingen en kansen met betrekking tot circulaire economie, energietransitie, datagedreven digitalisering en human capital centraal. Zo dragen we bij aan een slimme en duurzame economie én samenleving. Een aansprekend voorbeeld hiervan is Gate2 (meer informatie vind je hier).

Taken

De programmamanager Smart Industry overziet en bewaakt dat de bestaande projecten binnen het programma worden gerealiseerd. Hiervoor heb je veelvuldig afstemming met collega programmamanagers, stuurgroepen en onze partners, zoals bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsorganen. Daarnaast initieer je nieuwe impactvolle projecten. Bij strategische projecten ben je verantwoordelijk voor de complete levenscyclus van het project; van de conceptfase tot en met realisatie en evaluatie. Ook de financieel administratieve verantwoording van deze projecten ligt bij jou.

Dit vraagt het nodige van je, maar je krijgt er ook veel voor terug: een zeer dynamische omgeving, veel vrijheid en zelfstandigheid en samenwerking op alle relevante niveaus in de regio. Je werkt met de top van de Midden-Brabantse ondernemers, de meest ervaren bestuurders en de raden van bestuur van onze onderwijsinstellingen. Het Midpoint netwerk kan mede jouw succes bepalen en geeft je de mogelijkheid om snel te schakelen en de juiste mensen aan elkaar te verbinden.

De programmamanager Smart Industry van Midpoint Brabant:

 • bouwt en onderhoudt een sterk netwerk en stimuleert interactie tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheid en maatschappelijke partners in Midden-Brabant (multi-helix);
 • ontwikkelt met deze multi-helix partners een visie op de gewenste ontwikkeling van het Midden-Brabantse Smart Industry ecosysteem en het daarbij horende programma;
 • bevordert een integrale benadering van sectorale problematiek door actieve cross-overs met andere domeinen (sectoraal en maatschappelijk) tot stand te brengen;
 • werkt binnen het programma, projectideeën verder uit naar projecten via het projectontwikkelproces van Midpoint Brabant, en;
  1. activeert de multi-helix partners in het programma, waardoor co-creatie, mede-eigenaarschap, gedeelde verantwoordelijkheid en uiteindelijk consortia van projectpartners ontstaan;
  2. identificeert en verzilvert financieringskansen voor projectideeën bij bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en (hogere) overheden.
  3. overziet en bewaakt de voortgang van de Smart Industry projecten en de realisatie ervan;
 • levert een collegiale en actieve bijdrage aan de succesvolle realisatie van de taken van het team startup- en mkb-begeleiding;
 • levert een collegiale en actieve bijdrage aan de succesvolle invulling van de functies lobby & netwerken en marketingcommunicatie.

En is verantwoordelijk voor:

 • de realisatie van het Smart Industry programma, voortvloeiend uit de Strategische Meerjarenagenda van Midden-Brabant, binnen de gestelde financiële kaders en tijdslijn;
 • het volledig en tijdig informeren van de directie ten behoeve van besluiten inzake het projectontwikkelproces en het startup- en mkb-begeleidingsproces;
 • de aansturing van projectleiders;
 • de organisatie, agendavorming, verslaglegging van én advisering aan de stuurgroep Smart Industry, op een zodanige wijze dat deze stuurgroep haar rol als inhoudelijk klankbord en ontsluiter van het netwerk voor het programma optimaal kan vervullen;
 • de sturing, tussen Midpoint Brabant en Gate2 BV, op een zodanige ontwikkeling van de Gate2 campus dat deze een optimale bijdrage levert aan het goed functioneren van het Smart Industry ecosysteem;
 • een actieve bijdrage aan de positionering van Gate2 in provinciale, rijks- en Europese programma's als uniek onderdeel van het regionale Smart Industry ecosysteem, met als doel de financiële slagkracht van Gate2 en de campusontwikkeling te bevorderen.
 • (met betrekking tot het Smart Industry programma) de positionering van Midpoint Brabant als autoriteit op het gebied van ecosysteem-, programma- en projectontwikkeling voor economische groei met maatschappelijke impact, en draagt bij aan de positionering van Midpoint Brabant als autoriteit op het gebied van startup- en mkb-begeleiding voor groei en weerbaarheid;
 • een actieve bijdrage aan de positionering van Gate2 in provinciale, rijks- en Europese programma's als uniek onderdeel van het regionale Smart Industry ecosysteem, met als doel de financiële slagkracht van Gate2 en de campusontwikkeling te bevorderen.

Wat we zoeken in onze nieuwe programmamanager?

Als programmamanager Smart Industry heb je een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met techniek en moderne maakindustrie

Je hebt ruime ervaring op het gebied van ecosysteem- programma- en projectontwikkeling en -uitvoering, bij voorkeur in het speelveld van onderwijs, ondernemingen, overheid en maatschappelijke instanties. Je weet een brug te slaan tussen ontwikkelingen op het technologiedomein enerzijds en de alom aanwezige mkb-bedrijvigheid in de maakindustrie in Midden-Brabant anderzijds. Je draagt eraan bij dat adoptie en toepassing van nieuwe technologie leidt tot businesskansen voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid in de moderne maakindustrie. Je hebt een goed gevoel voor de manier van samenwerken in Midden-Brabant, spreekt de taal van zowel de ondernemers, het onderwijs als de overheid en hebt een voor deze functie relevant netwerk in Midden-Brabant en daarbuiten.

Als persoon ben je nieuwsgierig, begripvol, geduldig, duidelijk en innemend. Je herkent jezelf vooral ook als verbinder en netwerker.

Reageren en procedure

Deze functie betreft minimaal 32 uur per week, een fulltime invulling is bespreekbaar. Je werkt in een klein, professioneel en pragmatisch team. De cultuur kenmerkt zich als gedreven, professioneel en toegankelijk. We staan voor elkaar klaar en hebben een getting the job done mentaliteit.

Onze voorkeur gaat uit naar een fulltime (tenminste 32 uren) dienstverband met de stichting Midpoint Brabant, maar ook ZZP-ers kunnen reageren. We bieden een marktconform salaris (circa 75.000,- per jaar), aangevuld met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

 • Voor aanvullende informatie over Midpoint Brabant, klik hier.
 • Voor meer achtergrondinformatie over Midpoint Brabant in PDF, klik hier.
 • Voor de vacature in PDF klik hier.

Wil je graag doorpraten of heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Ralf Daggers, programmadirecteur Midpoint Brabant, via 06 - 43 99 54 54. Hij kan je als directe collega alle ins en outs van deze rol toelichten.

Wil je solliciteren?

Richt dan je reactie uiterlijk vrijdag 8 oktober aan Bas Kapitein, algemeen directeur Midpoint Brabant, via deze link.


Joris van Riel nieuwe projectmanager Circulaire Economie Midpoint Brabant

Met ingang van september is Joris van Riel projectmanager Circulaire Economie bij Midpoint Brabant. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Miett Tajthy, die haar carrière vervolgt bij ERAC. Joris gaat zich richten op circulair ondernemen in textiel en leder voor de regio Midden-Brabant.

Over haar opvolger zegt Miett: “Joris is de juiste man op de juiste plek. Joris lééft textiel. Bij Midpoint Brabant Circulair gaat Joris het concept Up New verder uitbouwen. In Midden-Brabant komen diverse fysieke leer- en maakplekken voor circulair ondernemen in specifieke sectoren. In het Drögepand naast het TextielMuseum in Tilburg komt Up New Textiles, een belangrijk onderdeel ook van de ontwikkeling van het Museumkwartier. Er komen twee Up New Leather centra, één in Waalwijk nabij het nieuwe Schoenenmuseum en één in het Heuvelpark in Dongen. Circulair textiel en leder zijn nauw met elkaar verbonden, qua doelgroepen, processen en modetrends. Dit najaar wordt een online Up New portal gelanceerd voor informatie, inspiratie en ondersteuning bij circulair ondernemen en onderwijs. Midden-Brabant heeft als ambitie om uit te groeien tot een nationale circulaire hotspot. Met zijn gedrevenheid gaat Joris hier vast en zeker een flinke impuls aan geven.”

Textilium Futura

Joris is oprichter van Textilium Futura waarmee textielstad Tilburg zich kan etaleren als hét podium voor innovaties in de textielindustrie. Zoals onlangs met de Textour langs textielplekken in de stad, waarbij Joris en Miett vanuit Midpoint Brabant al intensief hebben samengewerkt. De apotheose is vanaf mei 2024 in de vorm van het jaarlijks terugkerende Textilium Futura Week. Ook is hij de motor achter de duurzame carnavalskiel 2022, het duurzame Willem II-shirt dat hij samen met Willem II en Robey sport verder gaat ontwikkelen, en de duurzame mantel van het Koning Willem II standbeeld dat van oude voetballen is gemaakt.

Vanuit ERAC, adviesbureau voor regionale ontwikkeling door Europese samenwerking, gaat Miett verder werken aan diverse projecten op het gebied van circulaire economie. ERAC ondersteunt Midpoint Brabant onder andere bij haar nieuwe Maatschappelijk Innovatie Programma voor Midden-Brabant.

 


Zo zetten ondernemers, onderwijs en overheden Midden-Brabant op de logistieke kaart

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

De regio Tilburg-Waalwijk is onlangs door Logistiek.nl voor het derde jaar op rij verkozen tot logistieke hotspot nummer 1 van Nederland. De jury was vooral zeer te spreken over de samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheden. Als regionale economische ontwikkelingsorganisatie is Midpoint Brabant dé schakel hiertussen. De hoogste tijd voor een diepte-interview met Sandra Smits, de vrouw die precíes weet waarom Midden-Brabant al drie jaar lang op deze koppositie te vinden is. Als voorzitter van de stuurgroep Midpoint Brabant Smart Logistics én operationeel directeur van Kivits Drunen, kan ze ons alles vertellen over het succes van en de plannen voor de logistiek in deze regio.

De cijfers spreken voor zich

Midden-Brabant als logistieke topregio in Europa. Voor veel mensen is dit misschien verrassend nieuws. Maar niet voor Sandra, die meteen wat indrukwekkende cijfers uit haar spreekwoordelijke hoge hoed tovert: “Midden-Brabant is gunstig gelegen in de Europese transportcorridors tussen de grote zeehavens Rotterdam en Antwerpen en het Europese achterland. De cijfers spreken voor zich: zo’n 2.500 bedrijven met logistieke activiteiten, 28.000 directe en indirecte werknemers, 30.000 studenten, een toegevoegde waarde van € 2,4 miljard en maar liefst 160 miljoen consumenten binnen een straal van 500 kilometer.”

Onder de indruk? Dan hebben we nóg een mooi getal voor je. Want in Midden-Brabant maakt de logistieke sector maar liefst 14% uit van de werkgelegenheid. Sandra vervolgt: “Niet voor niets hebben internationaal toonaangevende bedrijven als Coca-Cola, Samsung, bol.com, Ingram Micro, Fuji, Tesla, Fellowes, Ericsson, NSK en Coolblue hun Europese logistieke operaties hier gevestigd. De regio is bovendien de uitvalsbasis voor innovatieve regionale familiebedrijven als GVT Group of Logistics, Claassen Logistics, Versteijnen Logistics en Kivits Drunen, die op Benelux en Europese schaal opereren. Tot slot runnen veel gerenommeerde mondiale logistieke dienstverleners hier hun operaties. Denk aan ID-Logistics, DB Schenker, Rhenus, Syncreon, XPO, DSV en K+N.”

Datagedreven digitalisering

“We willen voorloper blijven op het gebied van datagedreven digitalisering. Dit doen we door innovatieprojecten te ontwikkelen en kennis te delen. Eén daarvan is DALI (Data Science voor Logistieke Innovatie), een Regio Deal-samenwerking met Logistics Community Brabant, BUas en REWIN West-Brabant. In deze proeftuin werken ondernemers en onderwijs drie jaar lang in achttien businesscases samen met als doel om door data en nieuwe technologieën nog efficiënter en duurzamer te opereren. Tilburgse deelnemers zijn Next-up Software, Boostphysics, BTT (GVT Group of Logistics) en TRAVIS.”

Maar er is meer. In het MKB Deal project AVS (Augmented en Virtual Reality + Serious Gaming) werken logistieke dienstverleners in een proeftuin aan het toepassen van deze nieuwe technologieën in de logistiek, bijvoorbeeld bij chauffeurstrainingen of onboarden van nieuwe personeelsleden. “Zij kunnen AVS-tools laagdrempelig doorontwikkelen, testen en implementeren om hun processen te optimaliseren en medewerkers op efficiëntere wijze op te leiden en te trainen”, vertelt Sandra. “In de eerste fase doen er vier mkb-bedrijven aan mee. We willen uiteindelijk 300 bedrijven bereiken met de resultaten en gaan hiervoor twee demo-events organiseren.”

Twee andere voorbeelden waaruit blijkt dat Midden-Brabant datagedreven digitalisering als speerpunt heeft, zijn het Brabantse Pitch Logistics netwerk en Digital Data Square Zuid-Nederland. Sandra: “Midpoint Brabant is één van de partners van Pitch Logistics. Via matchmaking events worden logistieke startups met innovatieve digitale oplossingen gekoppeld aan logistieke bedrijven. En Digital Data Square Zuid-Nederland is een proeftuin met individuele cases van vijftien bedrijven op het gebied van robotisering, AVS, Smart Contracts/Blockchain en digitale atlas.”

Oog voor duurzaamheid

Naast digitalisering en data, kunnen we nog een ‘d’ aan het lijstje pijlers van Midden-Brabant toevoegen: de ‘d’ van duurzaamheid. “Midden-Brabant loopt voor in multimodaal vervoer. Door transport via binnenvaart - dankzij de watercorridor met Rotterdam -, en trein - dankzij de directe verbinding met China en Polen - hebben we het afgelopen jaar zo’n 23 miljoen wegkilometers bespaard. Dit heeft maar liefst 28.000 ton reductie van CO2-emissie opgeleverd. Vervoer per binnenvaart en spoor is betrouwbaar en een duurzaam alternatief voor wegvervoer.”

“Ook werken we in Midden-Brabant hard aan het behalen van de Zero Emission doelen”, vervolgt Sandra. “De gemeente Tilburg spant zich in voor de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en gemeente Waalwijk richt zich op het energieneutraal maken en digitaliseren van de nieuwe binnenvaartterminal.” De handen worden natuurlijk ook volop ineengeslagen, legt Sandra uit. Bijvoorbeeld in een innovatief project rond waterstof: “Tilburg en Waalwijk werken samen met Midpoint Brabant, MOED, BAT, Vollenhoven Olie, Aannemersbedrijf van Wijlen en zo’n vijftien andere bedrijven aan het waterstofproject Coalition of the Willing. Doel is om een gedegen tankinfrastructuur te ontwikkelen en bedrijven te interesseren om waterstofvoertuigen in te zetten.”  Waterstof is volgens Sandra een kansrijke alternatieve brandstof voor zwaar transport, naast biobrandstoffen en elektrisch vervoer. “Met name voor de langere afstanden lijkt waterstof een uitstekend alternatief te zijn voor trucks, maar ook voor intern transport kan waterstof een goede oplossing zijn.”

Als kers op de duurzame taart, doet Midpoint Brabant in samenwerking met Tilburg en Waalwijk een verkenning naar retourlogistiek. “Verladers en logistieke dienstverleners in Midden-Brabant verwerken grote hoeveelheden retourstromen”, stelt Sandra. “Wij brengen de retourstromen in beeld die kansrijk zijn voor bundeling in een collectieve aanpak.”

Een topregio investeert in toptalent

Een prijswinnende logistieke regio moet natuurlijk investeren in talentontwikkeling. Hoe wordt dat eigenlijk aangepakt? Sandra: “Bij het zoeken naar nieuwe competenties heeft Midden-Brabant profijt van de unieke situatie van één universiteit, twee hbo’s en drie mbo’s in de regio. Robotisering, automatisering en dataficering in de logistiek hebben gevolgen voor de taken die medewerkers uitvoeren. De aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven blijft wel een uitdaging. Tot 2030 zijn er in Midden-Brabant circa 7.000 nieuwe arbeidskrachten nodig om de vergrijzing te compenseren. Je ziet dat logistieke bedrijven tekorten ervaren of vacatures moeilijk kunnen invullen. Met name het mbo staat voor de uitdaging om de instroom op peil te houden. Logistieke processen worden steeds complexer. Onderwijs moet hierop in blijven spelen met gericht cursusaanbod.”

In dat kader blijven ook om- en bijscholing belangrijk, vertelt Sandra. “Voor het faciliteren van zij-instromers in de logistiek hebben we het project Rangeerterrein ontwikkeld, met assessments om leer- en opleidingsmogelijkheden in beeld te brengen en profielen van werkzoekenden te versterken. ROC Tilburg pakt het vervolgens op met leertrajecten die zijn gericht op werken.”

Hoewel er regionaal veel wordt geïnvesteerd in talent, kan de arbeidsmarkt van Midden-Brabant de transitie niet alleen opvangen. De inzet van arbeidsmigranten is daarom noodzakelijk. “Samen met de gemeenten Tilburg en Waalwijk besteden we veel aandacht aan hun integratie en huisvesting. Op de bedrijventerreinen zijn er diverse grootschalige wooncampussen met moderne voorzieningen voor arbeidsmigranten. Daarnaast werken we aan de afstemming van de inzet van tijdelijke arbeidskrachten in relatie tot seizoensgebonden pieken. We zien dat op dit moment zo’n 15% van de arbeidsmigranten zich permanent in de regio heeft gevestigd.”

Logistiek is sexy

“Werken in de logistiek is heel veelzijdig”, besluit Sandra. “Als je graag onderweg bent kun je vrachtwagenchauffeur worden, als je interesse ligt bij het werken met data dan is ICT-expert of procesplanner een fantastisch beroep. De logistieke sector wordt steeds meer high tech! Met de stormachtige ontwikkeling van e-commerce krijgt logistiek een nog prominentere rol in de samenleving. Ook weten jongeren beter de weg te vinden naar de distributiecentra van ‘hippe merken’ als CoolBlue in Tilburg en bol.com in Waalwijk. Kortom, logistiek is echt wel sexy.”

“Gelet op de ambities en personeelsbehoeften, willen we die aantrekkelijkheid beter over de bühne brengen. Met de imagocampagne Smart Moves tonen Midpoint Brabant en de gemeenten Tilburg en Waalwijk hoe boeiend de logistieke sector is. Deze zomer starten we met een reeks video’s met de Tilburgse comedian Jochen Otten, onder andere bekend van de tv-serie Sluipschutters, in de hoofdrol. Hij laat je op een ludieke manier ervaren welke smart moves we in de logistiek in Midden-Brabant zoal maken!”

Wil je meer weten over de rol die Midpoint Brabant met onder andere Smart Moves speelt in het verder op de kaart zetten én innoveren van de logistieke sector in Midden-Brabant? Kijk dan op www.midpointbrabant.nl/smartlogistics.


Zes samenwerkingen uit Midden-Brabant krijgen impuls met Regeling Economie en Innovatie

Dit jaar hebben tot nu toe zes samenwerkingsverbanden een vernieuwend startproject voor de ontwikkeling van het mkb in Midden-Brabant succesvol afgerond met de Regeling Economie & Innovatie van de Provincie Noord-Brabant. Midpoint Brabant voert deze uit voor deze regio. De totale projectwaarde is € 600.000,-.  

Dionne Klaessen, adviseur Subsidieregeling Economie en Innovatie Midpoint Brabant, licht toe: “We stimuleren projecten die bijdragen aan het innovatieve gehalte van de regio. Projecten met potentie en aantoonbaar blijvend effect. Deze bevinden zich op het snijpunt van grote maatschappelijke opgaven als digitalisering, circulaire economie en energietransitie. De regeling is een aanjager voor nieuwe business.”

Het gaat om deze zes projecten:

Haalbaarheidsstudie Data Science Hub Plan-t

Building Blocks, Gemeente Tilburg, Midpoint Brabant en Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf  hebben gewerkt aan een digitale hub van mkb-ondernemingen om Tilburg digitaal op de kaart te zetten, op professioneel en arbeidsmarktgebied. Meer dan de helft van de bij de digitale hub aangesloten bedrijven heeft zich gevestigd in Plan-t in de Tilburgse Spoorzone. Met als naam: The Tailors. Inmiddels is The Tailors ook betrokken bij het Smart MKB programma van Midpoint Brabant.

Academie voor duurzame (af)bouw (Avodubo)

Vivari, FFH Beheer en Kera-Eco hebben Avodubo gerealiseerd. Hier volgen bouwprofessionals praktijkgerichte cursussen om te leren werken met duurzame bouwmaterialen. Dit doen ze samen met ontwikkelaars en fabrikanten van duurzame materialen, onderwijs en diverse andere partijen. Op basis van onderzoekinzichten en pilotervaringen wordt Avodubo verder uitgebouwd. Avodubo is samenwerkingspartner is van Up New Bouw, het circulaire economie programma van Midpoint Brabant.

Van het gas af met behoud van bestaande cv-installaties

Stichting MOED (die namens Midpoint Brabant de energietransitie uitvoert), Just BOB, V&M Montage en Duroplan werken samen om woningen met bestaande cv-installaties 'van het gas af' te krijgen. In het onderzoek zijn aan de hand van drie proefopstellingen twee nieuwe concepten met elkaar vergeleken. Beide alternatieve elektrische verwarmingstechnieken kunnen de woning warm houden.  Dit heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe een concept van huisverwarming het gasverbruik kan verminderen of voorkomen.

Regionale reststromen voor feedstock

Protix en Stichting MOED hebben het potentieel van lokale materialen geëvalueerd. Hierbij zijn verschillende voedingsstromen getest en specialistische testen uitgevoerd. Met de resultaten heeft Protix een betere idee gekregen van het potentieel van voedingsstromen.

The up-cycled shoe, made in the heart of Brabant

Van den Breekel en Philtex Plastics hebben onderzoek gedaan naar het ontwerp en de ontwikkeling van schoenen die duurzaam en machinaal geproduceerd kunnen worden en 100% recyclebaar zijn. Het resultaat is positief, de technische doelstelling is gehaald en het economisch concept is goed doortimmerd. Nu nog de stap naar de markt maken. The up-cycled shoe is een mooi voorbeeld van het programma Up New Textiles van Midpoint Brabant Circulair.

Aratos HAPS center

Aratos HAPS, Kylla BV, Avans Hogeschool en Aratos Systems hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een high tech platform om met technologie dataverzameling vanuit de stratosfeer mogelijk te maken. De haalbaarheidsscan heeft geleid tot een conceptueel design voor de missie, inclusief een inventarisatie van potentiële partners en een financiële roadmap. Het resultaat: een eerste HAPS ecosysteem. Samen met partners werkt Aratos aan een vervolgstap. Aratos is gevestigd op de Smart Industry campus Gate2 van Midpoint Brabant.

Meer weten?

Voor meer informatie over de Regeling Economie & Innovatie kun je contact opnemen met Midpoint Brabant subsidie-adviseur Dionne Klaessen, telefoon 06-42090546, mail dionneklaessen@midpointbrabant.nl.


Midpoint Brabant zet met nieuw programma ‘Leisure for a Better Society’ in op maatschappelijke impact

Midden-Brabant ontwikkelen tot dé slimme, duurzame en mensgerichte economische topregio van Nederland. Dat is waar de regionale ontwikkelingsorganisatie Midpoint Brabant voor gaat. Samen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners hebben Midpoint Brabant en het programmabureau House of Leisure een strategisch plan voor 2021-2024 ontwikkeld. Met het nieuwe programma benutten we de innovatiekracht van het leisure ecosysteem om de [be]leefbaarheid van Brabant te verbeteren.

Het lopende Smart Leisure programma draait om destinatieontwikkeling. Met als doel om bezoekers naar de regio te trekken en hen de kracht en kwaliteit van Midden-Brabant te laten ervaren. Bezoekers die langer blijven en meer besteden, betekent hogere inkomsten, groei van de werkgelegenheid én versterking van de Brabantse identiteit.

Joost Melis, programmamanager Midpoint Brabant Smart Leisure: “Tegelijkertijd staat de leefbaarheid van Brabant onder druk, vooral de natuur en het landschap. We staan voor grote uitdagingen, zoals voor klimaat, energie, woningbouw, digitalisering, mobiliteit en bereikbaarheid. Zo groot en veelomvattend dat ze maar moeilijk te bevatten zijn. Om mensen hierin mee te nemen is een nieuwe aanpak nodig. Hoe kunnen we dicht bij huis bijdragen aan een betere wereld? Hoe betrekken we het publiek bij maatschappelijke items, zoals de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties? Juist het vrijetijdsdomein biedt kansen als experimenteerruimte om gedragsverandering op gang te brengen.”

Omgevingsvisie

In het nieuwe bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant is een nieuw beleidskader aangekondigd voor Vrijetijdseconomie, Cultuur en Sport. De Brabantse Omgevingsvisie vormt het vertrekpunt voor het kader Levendig Brabant 2030. De provincie gaat werken aan zes hoofdopgaven: een gezonde en veilige leefomgeving, energietransitie, klimaatproof, duurzame verstedelijking, vitaal platteland en mobiliteit, een concurrerende en duurzame economie en leefbaarheid.

Joost licht toe: “Hier kan leisure een waardevolle bijdrage leveren, met beleving en verbeeldingskracht. Met Leisure for a Better Society benutten we de innovatiekracht van het leisure ecosysteem in Midden-Brabant.  Met als hoofdopgaven digitalisering, verduurzaming en talentontwikkeling, en drie programmalijnen: concurrerende & circulaire economie, slimme mobiliteit & bereikbaarheid en vitaal platteland & duurzame verstedelijking. Deze hebben we verwerkt een kompas dat hieraan richting gaat geven. Aan het programma zijn verschillende ateliers verbonden. Hierin gaan we in co-creatie aan de slag met bedrijven en organisaties die al dan niet verbonden zijn aan het House of Leisure. We gaan experimenteren en ondervinden welke innovaties kunnen zorgen voor duurzame groei van de leisure sector.”

Versnelling

Het doel van Leisure for a Better Society is de Brabantse economie toekomstbestendiger te maken. Het leisure ecosysteem is in Midden-Brabant goed ontwikkeld en georganiseerd. Deze regio vervult in leisure een voortrekkersrol voor de hele provincie. De initiërende en faciliterende rol van Midpoint Brabant en de innovatiekracht van het House of Leisure werken als een versnellingskamer en geven invulling aan de uitvoeringskracht. De ‘multihelix’ van ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties gaat aan de gang met de hoofdopgaven van dit programma. Ieder vanuit zijn eigen kracht met mensen en middelen.

Joost tot slot: “Allereerst gaan we voor de genoemde programmalijnen vier ateliers in stelling brengen. Daarnaast ondersteunen we ontwikkelingen die het leisure ecosysteem in Brabant versterken, zoals de uitbreiding van de Efteling en de plannen van Libéma. En we gaan de volgende fase inzetten van ons vlaggenschip-project Van Gogh Homeland Experience: van verkenning naar ontwerp. Kortom, in Midden-Brabant zetten we in op ‘Leisure for a Better Society’.”

INTERESSE IN DE SMART LEISURE PLANNEN VAN MIDPOINT BRABANT? LEES HET HIER!


Maand van Leren en Werken voor een Leven Lang Leren en Ontwikkelen

In de maand september organiseren alle Leerwerkloketten door het hele land extra activiteiten om aandacht te geven aan het belang van een 'Leven Lang Leren en Ontwikkelen'. Nu is het meer dan ooit belangrijk dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen en daarmee kansen vergroot op de arbeidsmarkt. Hoe je dat kunt aanpakken staat centraal in de 'Maand van Leren en Werken'. Ook regio Midden-Brabant kent deze maand een mooi aanbod aan evenementen, georganiseerd door Leerwerkloket Midden Brabant (gelieerd aan Midpoint Brabant en specifiek aan het programma Human Capital dat staat voor Talent- en Arbeidsmarktontwikkeling).

Programma
Er zijn activiteiten voor werkenden, werkzoekenden en arbeidsprofessionals. Bekijk middels deze link het hele programma en meld je aan voor de activiteit van jouw keuze. Deelnemen aan meerdere activiteiten is mogelijk. Sommige activiteiten zijn op locatie, andere zijn online te volgen.

Meer over het Leerwerkloket Midden-Brabant

Sommige mensen doen het uit zichzelf: een leven lang ontwikkelen. Anderen hebben er wat hulp bij nodig. Voor hen is er het Leerwerkloket Midden-Brabant. Of je nou werkzoekende bent, werknemer, zzp'er of werkgever: je kunt bij het Leerwerkloket terecht met alle vragen over leren en werken! Het Leerwerkloket geeft deskundig en onafhankelijk scholings- en loopbaanadvies. Een persoonlijke aanpak is de standaardprocedure.

Het Leerwerkloket Midden-Brabant vormt een brug tussen onderwijs, overheid, werkgever en werknemer, is stevig verankerd in de regio én bevordert de flexibiliteit en mobiliteit van werkenden, werkzoekenden en organisaties. Kortom: hét startpunt voor betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit verhoogt de innovatiekracht van organisaties en bedrijven in de regio, de motivatie van werknemers en hun plezier in het werk. Daardoor worden organisaties en bedrijven in Midden-Brabant steeds concurrerender en werknemers steeds fitter.

Scan onderstaande QR-code voor het gehele programma of klik op deze link.