Green Deal helpt bedrijven Tijvoort met energiebesparing en reststromen

Het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle is flink aan de slag gegaan met de Green Deal voor verduurzaming. Tijdens de coronaperiode hebben diverse bedrijven even gewacht, maar inmiddels zit de vaart er goed in. Inmiddels nemen tien bedrijven deel aan de Green Deal. Ook gaan ondernemingen van Tijvoort binnenkort aan de slag met het uitwisselen van reststromen.

Joep Horevoorts is parkmanager van het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle. Hij geeft aan hoe je van start kunt gaan met verduurzamen door energiebesparing: “Veel bedrijven staan er niet bij stil wat ze teveel uitgeven. Nieuwe bedrijven beseffen dit eerder, omdat je dan sowieso nieuwe aansluitingen en materialen nodig hebt. Je kunt ook klein beginnen. Zoals met het eenmalig aanpassen van de gasmeter als deze niet meer bij je bedrijf past. Een quick win dus. Soms kun je zelf al eenvoudige dingen aanpassen, zoals het isoleren van de zijkant van roldeuren. Dat is een half uur werk en de tocht is er uit. Met een heater en ventilator kun je ook de warmte beter spreiden door deze naar beneden te duwen. Heel praktisch dus.”

Wettelijke verplichting

Volgens het landelijke Activiteitenbesluit milieubeheer zijn bedrijven verplicht om de energiebesparende maatregelen uit te voeren die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Dit geldt voor ondernemingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Sinds 1 juli 2019 hebben zij ook een informatieplicht. Hiervoor moeten ze aan de RVO rapporteren welke maatregelen ze hebben uitgevoerd. De Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) is hierbij een handig hulpmiddel.

Deelnemende bedrijven krijgen voor energiebesparing individuele ondersteuning van de experts van Groene Groei, de uitvoeringsorganisatie van de Green Deal. Dit is een samenwerking van Stichting Ons Tijvoort, Gemeente Goirle, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Stichting MOED. MOED is de publiek/private onderneming van Midpoint Brabant die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energietransitie, energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden-Brabant. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant  (OMWB) checkt ondernemingen op Tijvoort op naleving van de energiebesparing- en informatieplicht. Wie al actief aan de Green Deal meedoet, wordt niet als eerste gecontroleerd.

Energiescan

Hoe gaat dit in zijn werk? Ralf Klop van Groene Groei: “We starten met een technische energiescan van het hele bedrijf om kansen  in kaart te brengen. Zo zien de ondernemers in welke mate zij voldoen aan het Activiteitenbesluit. Samen met het bedrijf vullen wij de eerste keer het bijbehorende formulier in voor de Informatieplicht. Vervolgens kijken we naar mogelijke technische oplossingen, zoals zonnepanelen, warmtepompen, LED verlichting en isolatie. En naar opbrengsten en verdiensten. Volledig op maat, inclusief routekaart. Het bedrijf beslist uiteindelijk wat het gaat doorvoeren, en regelt dit zelf. Green Deal biedt dus eigenlijk een soort eerste hulp. We ondersteunen deelnemende organisaties niet alleen bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar ook bij het vergelijken van offertes en het aanvragen van subsidies, zoals de SDE (Stimulering Duurzame Energietransitie).”

Wat wil Tijvoort uiteindelijk bereiken? Joep vertelt: “In de coronaperiode hebben veel bedrijven eerst de kat uit de boom gekeken. Toch doen er al 10 bedrijven mee. Ons doel is dat 30 van de 150 bedrijven op Tijvoort actief gaan deelnemen aan de Green Deal. Dat is al best ambitieus. Ook omdat er bedrijven zijn die het zelf al regelen. Uiteindelijk willen we 100% van de bedrijven goed informeren. Dit doen we met nieuwsbrieven, online communicatie en fysieke contacten in de vorm van bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Verder willen we vier businesscases voor restwarmte en minimaal 5 megawatt aan zonnepanelen op bedrijfsdaken realiseren.”

Uitwisselen van reststromen

Een project dat is voortgevloeid uit de Green Deal is Symbiosis4Growth, een Regio Deal project van Midden- en West-Brabant waar Stichting MOED ons op heeft gewezen. Joep is verheugd dat Tijvoort hier actief mee aan de gang gaat: “Op 5 oktober houden we in het Texperience Center van HAVEP een workshop met 15 tot 25 bedrijven. Zij gaan onderling afstemmen hoe ze restmaterialen, energie, water en capaciteit kunnen uitwisselen. Deze aanpak gaat zeker CO2-besparing en kostenreducties opleveren.”

En wat zijn de volgende stappen? Joep: “We hebben in Goirle nog geen collectief zonnepanelenproject lopen, maar er zijn wel enkele bedrijven die dit zelf samen hebben opgepakt met het oog op de SDE-subsidie. We volgen nauwlettend wat Solar Valley op dit gebied al een tijd succesvol doet in Waalwijk en sinds kort ook in Tilburg. Er kunnen trouwens ook andere partijen aansluiten bij de Green Deal. Deze loopt of op 28 januari 2023. Intussen moeten we ons bezinnen op de volgende fase. Nu is het een mooi instapmoment voor partijen die hierbij willen helpen.”

Ook meedoen aan de Green Deal?

Geïnteresseerde ondernemingen van Tijvoort kunnen contact opnemen met parkmanager Joep Horevoorts (parkmanager@onstijvoort.nl) of Ralf Klop van Groene Groei (info@groenegroei.nl). Voor meer informatie, klik hier.

 


Vacature Programmamanager Energietransitie (min. 32 uur)

Zoek jij een zelfstandige, uitdagende programmamanagersrol binnen een multi helix organisatie, waarbij energietransitie, economische stimulering, innovatie, talentontwikkeling en verduurzaming hand in hand gaan? Word jij enthousiast van het bijdragen aan een belangrijk maatschappelijk thema door het ontwikkelen en realiseren van projecten? Reageer dan direct!

Voor de verdere ontwikkeling van de regio Midden-Brabant is Midpoint Brabant op zoek naar een proactieve programmamanager Energietransitie en tevens beoogd directeur van Midpoint Brabant Energietransitie BV.

Midpoint Brabant

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen onderwijs, ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties. We werken aan versterking van het economisch ecosysteem van Midden-Brabant. Dat doen we door programma’s en projecten te ontwikkelen voor economische speerpuntsectoren en maatschappelijk relevante thema’s. Daarnaast helpen we startups en mkb-ondernemingen te groeien en weerbaarder te zijn, door samen nieuwe ideeën te ontwikkelen en deze in een stroomversnelling naar de markt te brengen. Speerpunten zijn de sectoren Smart Industry, Smart Logistics, Smart Leisure en Smart Services. Bij economische groei met maatschappelijke impact staan de uitdagingen en kansen met betrekking tot circulaire economie, energietransitie, datagedreven digitalisering en human capital centraal. Zo dragen we bij aan een slimme en duurzame economie én samenleving.

Programma Energietransitie

Het programma Energietransitie binnen de stichting Midpoint Brabant is een voortzetting van de activiteiten van de Stichting Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED). Het plan is om deze activiteiten per 1 januari 2022 te concentreren binnen het programma Energietransitie van Midpoint Brabant. Centraal in het programma staat de bevordering van energietransitie in Midden-Brabant door duurzame energieopwekking en -toepassing. Daarbij kan synergie gehaald worden door de samenwerking met de programma’s voor circulaire economie en klimaatadaptatie. Bij de bevordering van de energietransitie wil Midpoint Brabant de rol vervullen van initiator, facilitator, professionele intermediair, procesbegeleider en adviseur. Daarbij hechten we sterk aan de voortzetting van de praktische projectmatige aanpak die MOED hanteert. Wij hechten ook aan onze relatief onafhankelijke, niet commerciële positie en zoeken nadrukkelijk samenwerking met private energietransitie-initiatieven. Binnen het Energietransitie Programma bestaat de ambitie om aansluiting te zoeken bij de uitvoeringsorganisatie van de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS). Vanuit de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners dragen we door innovaties en businesscases bij aan de realisatie van de doelstellingen uit de REKS.

Taken van de programmamanager

Onze nieuwe programmamanager Energietransitie en beoogd directeur van de Energietransitie BV (mede)ontwikkelt, overziet en bewaakt de realisatie van de projecten binnen het programma. Tot je taak behoren:

 • het bevorderen van duurzame energieopwekking en -toepassing, onder andere via Green Deals;
 • het ontwikkelen en realiseren van het energietransitieprogramma binnen de gestelde financiële kaders en tijdslijnen;
 • het zelfstandig actief werven en binden van private- en overheidspartners voor de ontwikkeling en realisatie van energietransitie projecten;
 • het vertalen van kansen en initiatieven op het terrein van energietransitie met professionele externe partijen naar haalbare business cases;
 • het zelfstandig identificeren en verzilveren van financieringskansen voor projectideeën bij bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en (hogere) overheden;
 • de haalbare business cases met externe partijen weten te (laten) ontwikkelen naar concrete projecten op het terrein van energietransitie;
 • het succesvol toelichten en verdedigen van programma’s, projecten en begrotingen binnen diverse besluitvormende gremia;
 • het voeren van projectmanagement en/of het aansturen van projectmanagers;
 • het verankeren van de component duurzame energieopwekking en toepassing in de economische ontwikkelprogramma’s van Midpoint Brabant voor de sectoren logistiek, maakindustrie, leisure en kennisintensieve diensten;
 • het nader introduceren en betrekken van energietransitie bij thematische ontwikkelprogramma’s van Midpoint Brabant voor digitalisering/dataficatie, circulaire economie en talentontwikkeling;
 • het verkennen en borgen van een passende positie van het energietransitie programma in relatie tot de op te zetten uitvoeringsorganisatie voor de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS);
 • de organisatie, de agendavorming, én advisering aan de stuurgroep Energietransitie, op een zodanige wijze dat deze stuurgroep haar rol als inhoudelijk klankbord en ontsluiter van het netwerk voor het programma Energietransitie optimaal kan vervullen;
 • het als programmamanager volledig en tijdig informeren van de directeur van Midpoint Brabant en als directeur van de Energietransitie BV het volledig en tijdig informeren van de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) van de Energietransitie BV.

Profiel - Wat we zoeken in onze nieuwe programmamanager?

Voor deze functie als programmamanager / beoogd directeur van de Energietransitie BV zoeken wij iemand met:

 • een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met energietransitie en duurzaamheid;
 • een aantal jaren succesvolle werkervaring als zelfstandig programma- of projectmanager binnen het taakveld energietransitie of een ander duurzaamheidstaakveld;
 • kennis van het bedrijfsleven en affiniteit met het mkb, de overheid en het onderwijs;
 • bij voorkeur een actueel en relevant netwerk op het gebied van energietransitie in Midden-Brabant;
 • bij voorkeur bekendheid met investering- en financieringsfondsen en -mechanismen op het terrein van energietransitie;
 • bewezen positieve ervaring met het bereiken van doelen binnen soms complexe ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen;
 • een goede balans tussen kunnen luisteren en verbinden wanneer dat nodig is en het tonen van besluitvaardigheid, alertheid, overtuigingskracht en resultaatgerichtheid (“professioneel ongeduldig”);
 • enthousiasme, grote zelfstandigheid en senioriteit;
 • effectiviteit in beheersing van werkprocessen en financiën;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
 • oog voor leer- en onderzoeksdoelen van kennis- en onderwijsinstellingen en deze instellingen op een creatieve wijze weten in te zetten ten behoeve van de energietransitie.

Onze aanbieding

De taak als programmamanager vraagt het nodige van je, maar je krijgt er ook veel voor terug: een dynamische omgeving waar bedrijfsleven, overheid en onderwijs elkaar ontmoeten, veel vrijheid en zelfstandigheid en samenwerking op alle relevante niveaus in de regio. Je werkt in een klein, professioneel en pragmatisch team. De cultuur kenmerkt zich als gedreven, professioneel en toegankelijk.

Onze voorkeur gaat uit naar een fulltime (tenminste 32 uren) dienstverband met de stichting Midpoint Brabant, maar ook ZZP-ers kunnen reageren. We bieden:

 •  een marktconform salaris van maximaal €86.500,- per jaar bij fulltime aanstelling
 •  een dertiende maand
 •  30 vakantiedagen
 •  aansluiting op ABP – pensioen

Wil je graag doorpraten of heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Frans Mutsaers via 06 21243681. Hij is de huidige directeur van Stichting MOED en verantwoordelijk voor de energietransitie-activiteiten.

 • Voor aanvullende informatie over Midpoint Brabant, klik hier.
 • Voor aanvullende informatie over MOED, klik hier.
 • Voor de vacature in PDF, klik hier.

Wil je solliciteren?

Richt dan je reactie vóór 28 oktober 2021 aan de Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant, via deze link.

De eerste gesprekken vinden plaats in de middag van 3 en 4 november 2021 in Tilburg.


Nieuw Platform Energiemakelaar stimuleert uitwisseling (rest)energie en (rest)warmte tussen organisaties

Op donderdag 9 september is het Platform Energiemakelaar officieel gelanceerd tijdens een netwerkbijeenkomst in Middelburg. Voortbouwend op de resultaten van het Interreg-project DOEN dat eind september afloopt, gaan diverse partijen in Zuid-Nederland en Vlaanderen een community van onafhankelijke energiemakelaars vormen voor het delen van kennis en ervaringen. Een energiemakelaar initieert de uitwisseling van onbenutte (energie-)reststromen door partijen als bedrijven, overheden en gebouwenbeheerders te verbinden. Ook begeleidt de makelaar hen bij de uitwerking van een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoord business model.

Platform Energiemakelaar organiseert opleidingen met een eigen methode die is ontwikkeld tijdens het Interreg project DOEN en biedt persoonlijke begeleiding door ervaren coaches. Naast technisch inhoudelijke aspecten worden de opleiding ook soft skills meegenomen. De community zet zich in voor de transitie naar een circulaire economie, waarbij reststromen zo hoogwaardig mogelijk opnieuw worden benut. De Energiemakelaar richt zich in eerste instantie  op energiereststromen (warmte en koude), maar ook andere reststromen zoals water, materialen kunnen worden meegenomen. De energiemakelaars zijn hiervoor speciaal opgeleid en zetten zich in voor cases en kennis- en methodiekdeling. Zij slaan bruggen tussen ‘eilanden’ van stakeholders met individuele belangen, om zo tot nieuwe structurele vormen van samenwerking te komen. De energiemakelaars opereren op regionale schaal.

Versnelling warmtetransitie door warmtenetten

Frank de Bruijn, in opdracht van Stichting MOED als energiemakelaar en coach actief binnen DOEN, licht toe waarom energie-uitwisseling zo belangrijk is: “Van ons totale energieverbruik gaat 60% naar warmte, zowel voor de industrie als voor de verwarming van woningen. Daarvoor gebruiken we nu bijna uitsluitend fossiele brandstoffen. Voor de transitie naar koolstofarme energievoorziening is verduurzaming van warmte essentieel. Daarvoor moeten we alles uit de kast halen, ook de restwarmte die nu de lucht in gaat. Om een idee te geven: de restwarmte die onbenut de lucht ingaat is evenveel als het gasverbruik van alle Nederlandse huishoudens gezamenlijk, ongeveer 15 miljard m3 per jaar! Er is dus al zo ontzettend veel energie. Wij kunnen met onze aanpak echt een grote turbo zetten op de energietransitie. De grote uitdaging is om aanbieders en verbruikers van warmte met elkaar in contact te brengen. Daarbij ontbreekt dikwijls nog een stap vooraf: bedrijven bewust maken van het potentieel van beschikbare (rest)warmte die ze kunnen uitkoppelen naar verbruikers. Met het Platform Energiemakelaar gaan we partijen structureel met elkaar verbinden en de nieuwe aanpak verder uitwerken op basis van de succesvolle cases die het project in Vlaanderen en Nederland heeft laten zien.”

De projectpartners zijn actief bij gemeenten en bedrijventerreinen met nieuwe cases voor warmtenetten met industriële restwarmte. De energiemakelaars gaan daarbij aan de slag met de binnen Interreg DOEN ontwikkelde methoden en tools die bewezen succesvol zijn. Deze worden uitgerold in veertien projecten van warmte- of reststromenuitwisseling: zes in Vlaanderen, vier in Nederland en vier grensoverschrijdend. Deze video laat twee succesvol gerealiseerde projecten zien, één in Nederland en één in Vlaanderen, andere projecten, onder andere in Hart van Brabant, zijn vol in ontwikkeling.

Verbindende rol

Miett Tajthy is als projectleider namens Stichting MOED verbonden aan het project: “MOED staat voor de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. Het is een stichting met een publiek/privaat bestuur , die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden-Brabant. Ons doel is om aan de hand van business cases projecten te ontwikkelen die bijdragen aan energiebesparing en grootschalige duurzame energievoorziening en -afname in de regio. Door het regisseren van de uitwisseling van restwarmte en -koude dragen we bovendien bij aan een circulaire economie. Als kennismakelaar en netwerkpartner vervullen we een verbindende rol tussen partijen.”

Doe je ook mee?

Ben jij actief betrokken bij de realisatie van samenwerkingen op het gebied van energie, op industriële schaal, of tussen industrie en gebouwde omgeving, bijvoorbeeld door de realisatie van een (rest)warmtenet? Wil jouw organisatie zelf ook als energiemakelaar aan de slag? Neem dan contact op met Platform Energiemakelaar via Frank de Bruijn, fdebruijn@duurzaammoed.nl.

Voor meer informatie bekijk hier deze video en de website, waarop succesvolle case te zien en te lezen zijn.

De partners in Platform Energiemakelaar zijn Stichting MOED (partnerorganisatie van Midpoint Brabant), BOM, Condugo, Stad Gent, Kelvin Solutions, POM Antwerpen, POM Oost-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Warmtenetwerk Vlaanderen, Province Zeeland. Het project is een initiatief van Interreg Vlaanderen-Nederland.

 

 


Joris van Riel nieuwe projectmanager Circulaire Economie Midpoint Brabant

Met ingang van september is Joris van Riel projectmanager Circulaire Economie bij Midpoint Brabant. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Miett Tajthy, die haar carrière vervolgt bij ERAC. Joris gaat zich richten op circulair ondernemen in textiel en leder voor de regio Midden-Brabant.

Over haar opvolger zegt Miett: “Joris is de juiste man op de juiste plek. Joris lééft textiel. Bij Midpoint Brabant Circulair gaat Joris het concept Up New verder uitbouwen. In Midden-Brabant komen diverse fysieke leer- en maakplekken voor circulair ondernemen in specifieke sectoren. In het Drögepand naast het TextielMuseum in Tilburg komt Up New Textiles, een belangrijk onderdeel ook van de ontwikkeling van het Museumkwartier. Er komen twee Up New Leather centra, één in Waalwijk nabij het nieuwe Schoenenmuseum en één in het Heuvelpark in Dongen. Circulair textiel en leder zijn nauw met elkaar verbonden, qua doelgroepen, processen en modetrends. Dit najaar wordt een online Up New portal gelanceerd voor informatie, inspiratie en ondersteuning bij circulair ondernemen en onderwijs. Midden-Brabant heeft als ambitie om uit te groeien tot een nationale circulaire hotspot. Met zijn gedrevenheid gaat Joris hier vast en zeker een flinke impuls aan geven.”

Textilium Futura

Joris is oprichter van Textilium Futura waarmee textielstad Tilburg zich kan etaleren als hét podium voor innovaties in de textielindustrie. Zoals onlangs met de Textour langs textielplekken in de stad, waarbij Joris en Miett vanuit Midpoint Brabant al intensief hebben samengewerkt. De apotheose is vanaf mei 2024 in de vorm van het jaarlijks terugkerende Textilium Futura Week. Ook is hij de motor achter de duurzame carnavalskiel 2022, het duurzame Willem II-shirt dat hij samen met Willem II en Robey sport verder gaat ontwikkelen, en de duurzame mantel van het Koning Willem II standbeeld dat van oude voetballen is gemaakt.

Vanuit ERAC, adviesbureau voor regionale ontwikkeling door Europese samenwerking, gaat Miett verder werken aan diverse projecten op het gebied van circulaire economie. ERAC ondersteunt Midpoint Brabant onder andere bij haar nieuwe Maatschappelijk Innovatie Programma voor Midden-Brabant.

 


Zes samenwerkingen uit Midden-Brabant krijgen impuls met Regeling Economie en Innovatie

Dit jaar hebben tot nu toe zes samenwerkingsverbanden een vernieuwend startproject voor de ontwikkeling van het mkb in Midden-Brabant succesvol afgerond met de Regeling Economie & Innovatie van de Provincie Noord-Brabant. Midpoint Brabant voert deze uit voor deze regio. De totale projectwaarde is € 600.000,-.  

Dionne Klaessen, adviseur Subsidieregeling Economie en Innovatie Midpoint Brabant, licht toe: “We stimuleren projecten die bijdragen aan het innovatieve gehalte van de regio. Projecten met potentie en aantoonbaar blijvend effect. Deze bevinden zich op het snijpunt van grote maatschappelijke opgaven als digitalisering, circulaire economie en energietransitie. De regeling is een aanjager voor nieuwe business.”

Het gaat om deze zes projecten:

Haalbaarheidsstudie Data Science Hub Plan-t

Building Blocks, Gemeente Tilburg, Midpoint Brabant en Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf  hebben gewerkt aan een digitale hub van mkb-ondernemingen om Tilburg digitaal op de kaart te zetten, op professioneel en arbeidsmarktgebied. Meer dan de helft van de bij de digitale hub aangesloten bedrijven heeft zich gevestigd in Plan-t in de Tilburgse Spoorzone. Met als naam: The Tailors. Inmiddels is The Tailors ook betrokken bij het Smart MKB programma van Midpoint Brabant.

Academie voor duurzame (af)bouw (Avodubo)

Vivari, FFH Beheer en Kera-Eco hebben Avodubo gerealiseerd. Hier volgen bouwprofessionals praktijkgerichte cursussen om te leren werken met duurzame bouwmaterialen. Dit doen ze samen met ontwikkelaars en fabrikanten van duurzame materialen, onderwijs en diverse andere partijen. Op basis van onderzoekinzichten en pilotervaringen wordt Avodubo verder uitgebouwd. Avodubo is samenwerkingspartner is van Up New Bouw, het circulaire economie programma van Midpoint Brabant.

Van het gas af met behoud van bestaande cv-installaties

Stichting MOED (die namens Midpoint Brabant de energietransitie uitvoert), Just BOB, V&M Montage en Duroplan werken samen om woningen met bestaande cv-installaties 'van het gas af' te krijgen. In het onderzoek zijn aan de hand van drie proefopstellingen twee nieuwe concepten met elkaar vergeleken. Beide alternatieve elektrische verwarmingstechnieken kunnen de woning warm houden.  Dit heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe een concept van huisverwarming het gasverbruik kan verminderen of voorkomen.

Regionale reststromen voor feedstock

Protix en Stichting MOED hebben het potentieel van lokale materialen geëvalueerd. Hierbij zijn verschillende voedingsstromen getest en specialistische testen uitgevoerd. Met de resultaten heeft Protix een betere idee gekregen van het potentieel van voedingsstromen.

The up-cycled shoe, made in the heart of Brabant

Van den Breekel en Philtex Plastics hebben onderzoek gedaan naar het ontwerp en de ontwikkeling van schoenen die duurzaam en machinaal geproduceerd kunnen worden en 100% recyclebaar zijn. Het resultaat is positief, de technische doelstelling is gehaald en het economisch concept is goed doortimmerd. Nu nog de stap naar de markt maken. The up-cycled shoe is een mooi voorbeeld van het programma Up New Textiles van Midpoint Brabant Circulair.

Aratos HAPS center

Aratos HAPS, Kylla BV, Avans Hogeschool en Aratos Systems hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een high tech platform om met technologie dataverzameling vanuit de stratosfeer mogelijk te maken. De haalbaarheidsscan heeft geleid tot een conceptueel design voor de missie, inclusief een inventarisatie van potentiële partners en een financiële roadmap. Het resultaat: een eerste HAPS ecosysteem. Samen met partners werkt Aratos aan een vervolgstap. Aratos is gevestigd op de Smart Industry campus Gate2 van Midpoint Brabant.

Meer weten?

Voor meer informatie over de Regeling Economie & Innovatie kun je contact opnemen met Midpoint Brabant subsidie-adviseur Dionne Klaessen, telefoon 06-42090546, mail dionneklaessen@midpointbrabant.nl.


CIRCO Track Leather (21 oktober): Circulariteit voor bedrijven in de leerbranche

De Nederlandse economie moet in 2030 voor 50% circulair zijn en in 2050 zelfs voor 100%. Dat vraagt om aanpassingen in de manier van (samen)werken en ondernemen. Om ketens te activeren en te leren om circulair te werken, worden CIRCO Tracks georganiseerd. Bedrijven die deelnemen aan deze tracks krijgen praktische handvatten waarmee ze direct aan de slag kunnen in hun eigen bedrijf en keten om waardeverlies om te zetten in waardecreatie.

Op 21 oktober start in samenwerking met het programma Midpoint Brabant Circulair en Leather Made Smart de driedaagse CIRCO Track Leather. Deze track bestaat uit drie workshoprondes:

 • Initiate (21 oktober, 09.00 - 17.00 uur, fysiek)
 • Ideate (4 november, 09.00 - 12.00 uur, online)
 • Implement (19 november, 13.00 - 17.00 uur, fysiek)

Waarom mee doen?

Duurzaamheid en circulariteit zijn actuele thema’s binnen elke industrie. Het inspelen op deze trend, de vraag van de markt en het anticiperen op regelgeving vraagt om innovatie en creativiteit. Zo kun je je bedrijf stevig positioneren voor de toekomst. Het is daarbij belangrijk te onderzoeken hoe jij je bedrijfsvoering en je productaanbod kunt aanpassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de productie, bewerking of het vermarkten van schoenen, accessoires en benodigdheden voor de leerbranche. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen.

Met partijen uit de hele leerketen, zoals leerproducenten, toeleveranciers van materialen, onderdelen, retailers en groothandels, worden de mogelijkheden rondom de circulaire leerketen verkend en uitgewerkt. Denk hierbij aan de inzameling, recycling en het toepassen van het recyclaat in producten en materialen. Deelnemers vinden inspiratie en mogelijk ook gezamenlijke oplossingen voor de markt.

Wat levert het op?

Tijdens deze (fysieke en online) CIRCO track ontdek je samen met ketenpartners circulaire businesskansen en werk je er een uit tot een concreet plan dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf.  Ontdek bijvoorbeeld oplossingen voor retourlogistiek, het gebruik van afbreekbare materialen, gerecyclede materialen en innovatieve productietechnieken. Ketensamenwerking maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.

Hoe ziet het vervolg er uit?

Na deze track wordt er onder begeleiding van het Midpoint Brabant programma Circulair zoveel mogelijk naar gestreefd de plannen een vervolg te geven, bijvoorbeeld door actief te koppelen naar circulaire ketentrajectsubsidies waarmee collectief stappen gezet kunnen worden.

Meer informatie en aanmelding

Bekijk voor meer informatie de flyer of de website van CIRCO. Aanmelden is mogelijk aan via deze link.

Fotocredits: Alphenberg Waalwijk


“Met Up New versnellen we de circulaire economie in Midden-Brabant!”

Dit is een publicatie van Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes & Moves.

Up New is hét programma in Midden-Brabant dat circulaire economie versnelt. Overheid, onderwijs, ondernemers en inwoners werken hierin samen aan de grote opgave om de regio circulair te maken vanuit de gedachte People, Planet, Profit. In Midden-Brabant komen Up New maak- en ontmoetingscentra waar je kunt zien waar je in de praktijk allemaal rekening mee moet houden bij het circulair ontwikkelen en hergebruiken van producten. Ook komt er een online portaal voor informatie, inspiratie en ondersteuning. Iedereen in de regio met een idee en ambitie kan bij Up New aankloppen om circulaire plannen van de grond te krijgen.

Herman Gels, programmamanager circulaire economie bij Midpoint Brabant, vertelt graag over Up New: “We doen er alles aan om onze regio in 2030 50% circulair te maken en in 2050 100% circulair. Tilburg wil zelfs al in 2045 volledig circulair zijn. We willen circulair denken en handelen in alle facetten van de samenleving activeren. Dit doen we met het programma Up New, een verbastering van ‘opnieuw’. Een term die associaties geeft met vernieuwen, hergebruiken en opwaarderen. Die naam past goed bij onze doelen en spreekt de jongere doelgroep aan. Met een subsidie van Regio Deal Midden- en West-Brabant starten we mooie activiteiten. Zoals een online portal en daarnaast ook fysieke centra voor diverse sectoren.

De dromenvanger

Het digitale portaal voor iedereen in de regio. Of je nu mkb’er, starter, student of gepensioneerde bent. Iedereen die droomt van een circulaire economie, een circulair idee en ambitie heeft, is welkom bij ons. Wij valideren die ideeën en ambities en wij proberen daar een serieuze business van te maken. Wij zeven als het ware zandkorrels in de rivier en heel af en toe zit er een goudklompje tussen. Een goed circulair idee komt soms uit een totaal onverwachte hoek. Daarom is het portaal er voor iedereen om met onze kennis, netwerk én tools circulariteit te versnellen.

De ontmoetingsplekken

Met Up New wil je mensen natuurlijk ook zelf laten ervaren wat circulair ondernemen en leren in de praktijk betekent. Daarom openen we de komende jaren in Midden-Brabant Up New centra. Voor de bouw, textiel, leder, food en de maakindustrie. Hier kun je leren, experimenteren, ervaren en anderen ontmoeten. De Up New centra voor textiel, leer en gebruikte spullen zijn het verst in ontwikkeling.

 • Up New Textiles

In het Drögepand naast het TextielMuseum komt in 2022 Up New Textiles. Midpoint Brabant, TextielMuseum, TextielLab en Wolkat gaan dit centrum runnen. Bezoekers gaan er zien en voelen hoe circulaire productie en hergebruik van textiel precies werken.

Fotocredits: Josefina Eikenaar / TextielMuseum

 • Up New Leather

In de regio komen maar liefst twee Up New Leather centra. In Waalwijk is het centrum met name gericht op innovatie en fashion. Het is een samenwerking van Midpoint Brabant, gemeente Waalwijk en Leather Made Smart, een initiatief van regionale ondernemers die zich richten op het uitdragen van ‘de meest slimme schoenen- en lederregio’. Het komt vlakbij het gloednieuwe schoenenmuseum, dat begin 2002 open gaat. Het andere centrum komt in het Heuvelpark in Dongen en gaat vooral over lederproductie. Dit wordt een samenwerking met Trace Your Leather en verschillende regionale ondernemingen. De Langstraat met als centrum Waalwijk is nog altijd een wereldwijde topregio in de lederhandel.

 • Up New Bouw

Dit wordt een experience center  over duurzaam en circulair bouwen. Het is bedoeld voor iedereen die tijdelijk of permanent met verbouwen of nieuwbouw te maken heeft. Van particulier tot aannemer, van architect tot materiaalontwikkelaar. Je krijg hier info en inspiratie over circulair en duurzaam (ver)bouwen, en gericht advies over de mogelijkheden voor jouw project. Ook komt hier de Academie voor Duurzame (af)Bouw (Avodubo). Vakmensen of handige amateurklussers leren via praktische workshops werken met de nieuwste en meest duurzame materialen.

 • Up New Food

Het circulair food programma is nog volop in ontwikkeling. Ook hiervoor komt een experimenteer- en ontmoetingsplek in Midden-Brabant.

 • Up New gebruikte spullen (circulair ambachtscentrum)

Bij de milieustraat in Tilburg-Oost komt een Up New centrum voor ontvangst van goederen die consumenten afdanken. Hier gaan het Brabants Afval Team, La Poubelle en Kringloop Tilburg met Midpoint Brabant en het Kennispact MBO samenwerken om er de berg afval te verkleinen. Dit gebeurt door spullen een tweede leven te geven door ze te pimpen, te repareren of te demonteren in componenten die geschikt zijn voor hergebruik of recycling. Kortom, de gebrachte spullen krijgen weer waarde. Zo krijgen brengers het besef dat ze iets van waarde achterlaten in plaats van dat ze rommel dumpen.

 • Up New onderwijs

Ook zijn er plannen voor Up New onderwijs. We willen dat alle leerlingen en studenten leren over circulaire economie en in plaats van over lineaire economie. Up New wordt steeds meer benaderd en omarmd door het onderwijs. Zo zijn we onlangs bij Ontdekstation013 in de Tilburgse Spoorzone gestart met circulaire projecten voor basisschoolkinderen. En hoe mooi is het als in de toekomst alle afgestudeerden kiezen voor een werkgever die duurzaam bezig is, die werk maakt van circulair?

Regio Deal zorgt voor slagkracht

Met Up New activeren we een fundamenteel andere manier van denken en handelen. De markt krijgt dit niet alleen voor elkaar. Daar moet je voldoende slagkracht voor organiseren. Daarvoor is de Regio Deal Midden- en West-Brabant ongelofelijk belangrijk! Het Rijk geeft ons met de Regio Deal de ruimte en de middelen om dit met elkaar te ontwikkelen. Bovendien zorgt de Regio Deal subsidie voor een multiplier effect zodat ook andere fondsen en bedrijven in Up New investeren.

Alle circulaire dromen verzamelen!

Heb je een goed idee dat bijdraagt aan de circulaire economie? Neem contact met ons op en wij  proberen er een succesvolle business van te maken!” Meer info: www.midpointbrabant.nl/circulair.

De Regio Deal Midden- en West-Brabant is mogelijk gemaakt door Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant, Regio West-Brabant, REWIN West-Brabant, Gemeente Tilburg, Gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant en Rijksoverheid.

Fotocredits header: Alphenberg Waalwijk (ecologisch gelooid leder)

 


Voorzitter REKS Hart van Brabant: over de K van klimaat, participatie en de toekomst

Dit is een publicatie van Klimaatweb, powered by Berghauser Pont.

Gerard Bruijniks, voorzitter van de stuurgroep REKS Hart van Brabant én bestuurslid van Stichting MOED (uitvoeringspartner energietransitie van Midpoint Brabant), is naar eigen zeggen een gelukkig mens. De negen gemeenteraden in zijn regio hebben allemaal ja gezegd op het bod uit de REKS, met twee kleine amendementen, evenals de drie waterschappen en de provincie. Klimaat- en Omgevingsweb spreken met hem over de REKS van Hart van Brabant, de keuze om als enige regio de K van klimaat daaraan toe te voegen, participatie en over de toekomst. “Ik ben ervan overtuigd dat er in de toekomst alternatieven zijn die op een natuurlijke manier, zonder schade aan de omgeving, energie kunnen leveren.”

De REKS 

Alle 30 regio’s in Nederland zijn bezig met het ontwikkelen van de RES’en. Regio Hart van Brabant voegde hier als enige het woordje ‘klimaat’ aan toe. De Brabantse Regionale Energie- en Klimaat Strategie richt zich namelijk naast het plaatsen van windmolens en zonnepanelen ook op klimaatadaptatie. “Daar ben ik best trots op,” vertelt Bruijniks. “Windmolens en zonnepanelen hebben impact op onze ruimtelijke omgeving, en er zijn veel manieren om dit te verbinden met de klimaatdoelstellingen die op tafel liggen. Het klimaat is vaak een ondergeschoven kindje, zeker in gemeente- en regioverbanden. Wij hebben gezegd: we vinden het zo belangrijk, dat we die klimaatdoelstellingen hierin moeten meenemen. We kijken onder andere naar hoe de energietransitie een financier zou kunnen zijn van die doelstellingen. Energie opwekken kan geld opleveren en met dat geld kun je weer voorzien in het tegengaan van hevige droogte, door het water vast te houden waar het valt. Als je dan toch met het waterschap aan tafel zit, die ook een rol vervullen in de RES, kun je dat net zo goed meteen vastleggen. Het klimaat, het vasthouden van water, hittestress, vergroening, verduurzaming en de energietransitie kun je allemaal aan elkaar koppelen.”

Participatie speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de RE(K)S, hoe ging dat bij u?

“Om tot het bod in onze REKS te komen hebben we landschapsarchitecten, infrastructurele architecten en iedereen die wat met de omgeving te maken heeft in een aantal ateliers bij elkaar gebracht. Daarnaast hebben we ook leken bij elkaar gebracht en gevraagd waar zij die windmolens zouden neerzetten. Aan Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie hebben we vervolgens gevraagd hoe het zit met de natuur. Zo is er vanuit vijftien disciplines gekeken naar het landschap en hoe dat kan worden ingericht. Daarbij wordt ook naar de lucht gekeken, want we hebben hier een paar vliegvelden in de buurt, en naar de elektriciteitsnetwerken. Hoe lopen die, hoeveel capaciteit zit erop, en wat moet er gebeuren om die netwerken te versterken? Zo kom je uiteindelijk tot hoe en waar in het landschap op een verantwoorde manier windmolens en zonneweides kunnen worden neergezet. In onze REKS noemen wij die energieknooppunten hubs, waar vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht. In sommige gemeenten zijn er certificaten van aandelen uitgegeven aan bewoners van de directe omgeving. Dat is geen omkoopgeld, maar investeringsgeld. Mensen krijgen er iets voor terug. Daarnaast kijken we ook naar het onderhoud en de bouw van de windmolens zelf. Als je daardoor werkgelegenheid kan creëren, is dat ook een vorm van participatie.”

Hart van Brabant heeft ook een jongerenparticipatiegroep ingezet. Hoe is dat gegaan?

“Jongeren zijn inderdaad ook betrokken bij de ontwikkelfase. Met enquêtes, en ze zijn aan de ateliertafel uitgenodigd. We hebben ze gevraagd of ze aan toekomstige projecten zouden willen meewerken, of ze interesse hebben in wind, zon en warmte en of ze daar ook in zouden willen investeren. Uit die enquêtes blijkt dat het antwoord daarop ja, ja en ja is. Jongeren zijn daarbij bereid om verantwoordelijkheid te nemen in het traject, en hebben een mening over waar die windmolens en zonnepanelen moeten komen te staan. Daarbij houden ze veel rekening met natuurbehoud: zorgen dat je het groen en blauw koestert en die dingen niet zomaar overal neerklappen.”

U heeft het over projecten om burgers erbij te betrekken, maar zijn er ook veel bezwaren geweest? 

“Ja, maar dat is ook logisch. Toen Nederland jaren geleden windmolens plaatste om de polders droog te leggen waren er ook protesten. Ik zie windmolens als een transitiefase. Die hebben we nu nodig, maar ik ben ervan overtuigd dat er alternatieven gaan komen. Daarbij gaat de opslag van energie in waterstof en batterijen ook een belangrijke rol spelen straks. Dan krijg je een heel andere manier van denken. Wat je vandaag koopt, is morgen verouderd en wat je vandaag koopt, is morgen alweer sterker. Voor windmolens en zonnepanelen geldt dat ook. In 2030 zijn er zeker alweer sterkere modellen. Maar we gaan niet wachten met het plaatsen, dat zou zonde zijn, dan ben je het dilemma vooruit aan het schuiven. We beginnen nu, maar houden natuurlijk wel rekening met transformaties. Ik ben ervan overtuigd dat als ik over 10 of 20 jaar terugkijk, dat er dan alternatieven gemaakt kunnen worden op een natuurlijke manier, zonder schade aan de omgeving. Kortom, het is terecht dat sommigen zich laten horen als ze last krijgen van slagschaduw of geluid. Dat kun je niet met geld compenseren. Maar als je het erover hebt met die mensen, dan kun je wel tot oplossingen komen.”

Uw bod is 1 TWh, zal dit overeind blijven staan in de komende besluitvormingsperiode? 

“Zelf noem ik het altijd duizend miljoen kilowattuur, om het te vertalen naar de huiskamer. Op die 1 hebben we het afgerond, maar er zit ook wat reservecapaciteit in ons bod. Als je het helemaal uitrekent dan hebben we 1,12 duizend miljoen kilowattuur (1,12 TWh), dus 12 procent meer. Maar we zijn ook realistisch; er valt altijd nog wel eens een windmolen of zonnepark af. Er zijn projecten die niet lukken, daar moet je realistisch in zijn. We hebben de harde capaciteit, dat is 70 procent, die is helder. Dan is er 20 procent die de komende periode wordt gerealiseerd, maar van 10 procent moeten de eerste penstreken nog op papier komen. Ik kijk dan ook naar de twee gemeenten die amendementen hebben gemaakt, want het is allemaal natuurlijk niet zonder slag of stoot gegaan. Hilvarenbeek zegt bijvoorbeeld dat zij een dierenpark hebben en dat daar rekening mee moet worden gehouden bij het plaatsen van windmolens. Dan is het de vraag of alle hubs daar in de omgeving nog uitgevoerd kunnen worden, daar moet je ook reëel in zijn. Over twee jaar moet er weer een nieuw bod neergelegd worden. Ten eerste om te kijken of wij nog doen wat we hebben afgesproken op dit moment, maar ook; zou het kunnen zijn dat er zoveel elektrische auto’s bijgekomen zijn dat de laadpalen ook weer extra capaciteit vragen? Het is goed dat nu een flinke slag wordt gemaakt, maar ook met elkaar vinger aan de pols te houden of er wel iets van die plannen terecht komt. We zijn als Nederland natuurlijk plannenmakers, maar ik ken ook heel veel plannen die niet uitgevoerd zijn. En dat mag híer niet mee gebeuren!”

Wat gaat er de komende tijd gebeuren met de REKS? 

“Onze REKS gaat naar de NP RES en wordt vervolgens doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij gaan kijken of wij ons huiswerk wel goed gedaan hebben. Dan komt er natuurlijk ook een nationale discussie over de capaciteit van het netwerk. Hoe ga je prioriteren? Hoeveel ga je investeren? Daarna ga je naar de uitvoering. Daar hebben wij ook al afspraken over gemaakt. We willen één uitvoeringsorganisatie Hart van Brabant maken, om de regionale afspraken gezamenlijk te gaan ontwikkelen. Daar komt nog een aardig bedrag bij kijken; rond de 100 miljoen zal er geïnvesteerd moeten worden. En dan hebben we het nog niet over de warmtenetten, want daarvoor hebben we alleen nog de inventarisatie gemaakt.”

De kracht van het NP RES 

“De RES’en gaan natuurlijk over het opwekken van energie. Waar krijg je nu energie van? Met elkaar praten, multidisciplinair, de ruimte krijgen om als een gemeente te acteren, en regionaal met elkaar de oplossingen te genereren. Ik denk dat dat uiteindelijk ook de kracht van het NP RES gaat worden. De optelsom der delen is nu al meer dan wat er gevraagd is. Dat gaat ook een voorbeeld worden om andere dingen op nationaal niveaus aan regio’s te vragen. Ik geloof dat dat wel eens het nieuwe huis van Thorbecke kunnen worden.”


CIRCO en Midpoint Brabant zetten zich samen in voor een circulaire toekomst

Dit is een publicatie van CIRCO.

Het organiseren van Tracks en Classes doet CIRCO niet alleen. Sterker nog, de samenwerking met partners is voor CIRCO van essentieel belang om de doelen te bereiken. Wie zijn die partners en waarom kiezen zij ervoor om samen met CIRCO in te zetten op een circulaire toekomst? Samen met Midpoint Brabant organiseerde CIRCO al meerdere Tracks, en er staan er nog meer op het programma. Een interview met Herman Gels, programmamanager Circulaire Economie bij Midpoint Brabant.

Waarom kiest Midpoint Brabant voor een samenwerking met CIRCO?

“Als economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant wil Midpoint Brabant de economie zo veerkrachtig, duurzaam en innovatief mogelijk maken. Ook circulair ondernemen willen we graag stimuleren, want als Nederland in 2030 voor 50% circulair moet zijn, en in 2050 voor 100%, is het lokale niveau cruciaal om dat doel te bereiken. Als Midpoint Brabant zitten wij met de ondernemers aan tafel, en weten we wat er speelt. Daardoor kunnen we ze beter bereiken. Ons doel is om een hotspot te worden rondom circulaire economie in deze regio. Een CIRCO Track is een goede, concrete methode om ondernemers te stimuleren bezig te gaan binnen de circulaire economie. Een Track haalt ze op een positieve manier uit hun comfortzone. Niet op een bedreigende, maar op een uitdagende manier. Het liefst organiseren wij Tracks voor ketens van bedrijven, zodat ondernemers leren over hun eigen grenzen heen te kijken, en ook eens te zien wat er gebeurt in de keten voor en na hun eigen verdienmodel.”

Hoe past de samenwerking met CIRCO binnen jullie eigen circulaire plannen en activiteiten?

“De circulaire economie is een belangrijk thema binnen Midpoint Brabant, maar het staat niet op zichzelf. We zien het als een dwarsdoorsnijdend thema dat aan allerlei andere onderwerpen raakt. We focussen ons op een aantal sectoren, waarbinnen we circulaire centra willen inrichten: textiel, leder, maakindustrie, food, bouw en circulair ambacht – die laatste richt zich op het aanbod van milieustraten, maar ook op industriële reststromen. Ons doel is uiteindelijk om meerdere ecosystemen te ontwikkelen rondom circulaire economie, waarbinnen we al ons circulaire aanbod verzamelen.”

“Ondernemers kunnen dan bij ons terecht als ze willen beginnen met circulair ondernemen, door een CIRCO Track te volgen, maar ook daarna. Zo bieden we innovatiestimulering, bijvoorbeeld op het gebied van prototyping. Dan gaan we aan de slag om fondsen te werven, en we introduceren ondernemers bij kapitaalverschaffers. Ook hebben we startup begeleiding, waarbij we bedrijven en startups coachen. Daarnaast willen we studenten gaan inzetten op het moment dat ondernemers klaar zijn met een CIRCO Track en tegen obstakels aanlopen. Studenten kunnen dan met die vraagstukken aan de slag. Dat is een win-winsituatie denken wij!”

“We helpen een beweging op gang waardoor circulaire economie uiteindelijk vanzelfsprekend wordt in de hele samenleving”

Hoe proberen jullie ondernemers te bereiken?

“Om een gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen zijn voor ondernemers, moeten we verstand hebben van alle sectoren waarop we ons focussen. We gaan veel met ondernemers in gesprek en zijn nieuwsgierig naar hun werkelijke problemen en business. Zo komen we erachter wat er speelt en waar aanknopingspunten zijn voor circulair ondernemen. Er zijn ook veel ondernemers die niks hebben met circulaire economie, of die denken dat ze er niks mee kunnen. Maar tijdens zulke gesprekken blijkt vaak dat circulaire economie toch een relevant en interessant onderwerp is. Als je het bijvoorbeeld hebt over automatisering, kan ik voorstellen om ook gelijk een materialenpaspoort in te voeren. Maar ook als je het hebt over bijvoorbeeld onderwijs, logistiek of digitalisering zijn er vaak raakvlakken met circulaire economie.”

“Daarnaast zijn we bezig met het voorbereiden van een grote publiekscampagne, samen met voetbalclub Willem II, om nog meer ondernemers te bereiken. Een groepje koplopers is heel voortvarend bezig met circulair ondernemen, maar hoe bereik je de groep daaronder? Samen met Willem II willen we werken aan bewustwording als het gaat om circulaire economie. We gaan bier en frisdrank schenken in hardcups, en we willen dat de spelers in circulaire shirtjes rondlopen. Ook qua energievoorziening kan het een stuk beter in het stadion. Als een grote voetbalclub als Willem II duurzaam en circulair is, dan is het niet raar meer. Iedereen doet het, is de boodschap.”

Wat zijn de gezamenlijke plannen voor de toekomst?

“We zijn met een aantal partners in de regio aan het verkennen hoe we een Brabantse CIRCO Hub kunnen starten, waarbinnen we ook zelf trainers kunnen gaan opleiden. Bovendien kunnen we dan nog meer bedrijven bereiken met de CIRCO-methodiek. De Hub past goed binnen onze eigen plannen om een circulaire economie-hotspot te worden in de regio. In september hebben we meerdere Tracks gepland staan, met verschillende thema’s.”

“Daarnaast organiseren we Teacher Classes voor docenten van hogescholen Fontys en Avans. Ook het onderwijs is namelijk een belangrijke schakel in het geheel. Circulaire economie moet verankerd raken in het onderwijs – in álle opleidingen – zodat studenten er al vroeg mee in aanraking komen. Als ze dan na hun studie ergens gaan werken waar nog niks gedaan wordt met circulaire economie, denken zij: dit moet anders. Zo helpen we een beweging op gang waardoor circulaire economie uiteindelijk vanzelfsprekend wordt in de hele samenleving.”

Meer informatie?

Voor meer informatie over CIRCO, bekijk de website.


(Video) Groene lunchwandelroutes Kraaiven en Vossenberg tegen hittestress en wateroverlast

Op dinsdag 6 juli hebben Rik Grashoff (wethouder klimaatadaptatie gemeente Tilburg) en Rolf Hoefnagels en Ton van Roessel (bestuursleden Vitaal Verenigingen) het officiële startsein gegeven voor groene lunchwandelroutes op de Tilburgse bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg. De wandelroutes worden aangelegd om werknemers de mogelijkheid te bieden een wandeling te laten maken in een groene omgeving. Naast stadscentra staan bedrijventerreinen bekend als hitte-eilanden. Hitte-eilanden hebben een negatief effect op de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Eén van de maatregelen om het effect van hittestress op bedrijventerreinen te verminderen, is het aanleggen van groene lunchwandelroutes.

Het idee van de lunchwandelroutes is bedacht door de Vitaal Verenigingen, Midpoint Brabant en Stichting MOED, gemeente Tilburg, provincie Brabant en waterschap Brabantse Delta in het kader van het thema klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het project is gefinancierd door het Klimaatfonds van de gemeente Tilburg en de Vitaal Verenigingen en mogelijk gemaakt door de partners van de Green Deal, de klimaatvoucher Het Groene Woud, Helvoirt Groenvoorzieningen en Dobro. Naast klimaatadaptatie en biodiversiteit kunnen ondernemers van Kraaiven en Vossenberg met de Green Deal deelnemen aan programma’s voor energiebesparing en collectieve energieopwekking.

Bekijk hier de video. 

https://youtu.be/KmMPbJB90So