Willem II, Midpoint Brabant en sponsoren praten samen over de energietransitie

Dit is een publicatie van Willem II.

De klimaatveranderingen en de oplopende energiekosten maken het voor iedereen belangrijk om te kijken hoe we energiezuiniger kunnen leven en zakelijk concurrerend kunnen blijven. De afgelopen maanden hebben Willem II en Midpoint Brabant gekeken hoe de energietransitie van Willem II en het Koning Willem II Stadion eruit gaat zien de komende jaren. Op woensdag 20 april zijn ruim 90 sponsoren van Willem II tijdens de Business lunch, met als thema ‘De Energietransitie’, bijgepraat. 

Willem II wordt geconfronteerd met een enorme stijging van de energielasten de komende jaren. Joost Ploos van Amstel van Midpoint Brabant deed uit de doeken welke maatregelen er genomen kunnen worden door Willem II om zelfvoorzienend te worden en hoe er aanzienlijk op de kosten bespaard kan gaan worden. Het stadion en de omringende parkeerplaatsen lenen zich bij uitstek om te investeren in de aanleg van zonnepanelen en WKO-installaties. Middels een heldere presentatie liet Joost zien welke concrete ideeën er zijn om dit op rendabele wijze mogelijk te maken.

Daarna gaven medeorganisatoren Paul Kleijn van de Technische Unie en Jurgen van Gorp van Nathan Systems de aanwezigen inzicht in concrete oplossingen waarmee bedrijven ook kunnen investeren in duurzame energie-oplossingen.

Vanuit de aanwezige sponsoren was er veel interesse om met Willem II en Midpoint Brabant mee te denken over concrete en goede oplossingen om dit thema gezamenlijk op te pakken en hier op het gebied van kennis en middelen een zinvolle bijdrage aan te leveren.

Bent u ook geïnteresseerd om hierover verder te praten met Willem II en Midpoint Brabant?

Neem dan direct contact op met Jos de Kruif van Willem II (06 57 181838) of Joost Ploos van Amstel van Midpoint Brabant (06 53 107066). U wordt dan uitgenodigd voor een vervolgsessie waarbij dit thema verder wordt uitgediept. Het doel is uiteindelijk om in 2022 te komen tot de oprichting van een ESCO (Energie Service Company) die op basis van een duidelijk pakket van eisen gaat komen tot uitvoering van het investeringsplan voor Willem II.

Fotocredits: Toin Damen / Willem II


Jaarverslag Midpoint Brabant 2021: Ondanks corona toch vele highlights

Het jaarverslag 2021 van Midpoint Brabant is uit: een bloemlezing van projecten die het afgelopen jaar in het oog zijn gesprongen.

Net als in de hele wereld was 2021 vanwege corona ook in Midden-Brabant een woelige tijd. Desondanks zijn er ook vele mooie en vernieuwende initiatieven geweest. Zo prees Hare Majesteit Koningin Máxima in januari bij een virtueel werkbezoek de flexibele aanpak van de arbeidsmobiliteit in deze regio, juist in deze periode. Op het gebied van circulaire economie schoten de projecten van het nieuwe concept Up New als paddenstoelen uit de grond, voor sectoren als bouw, food, textiel en leder. En samen met toonaangevende organisaties heeft Midpoint Brabant met het Smart MKB programma een vliegende start gemaakt bij het helpen van bedrijven bij een datagedreven manier van werken.

2021 is ook het jaar waarin Tilburg-Waalwijk voor de derde keer op rij logistieke hotspot van Nederland werd. Onder de toepasselijke naam Makes and Moves combineerden Midden- en West-Brabant in een Regio Deal maar liefst zestien projecten in de maakindustrie en logistiek. En als dé leisure regio van Nederland is Midden-Brabant met House of Leisure de grote motor van de Van Gogh Homeland Experience dat het afgelopen jaar van verkenning naar ontwerpfase is ingegaan.

Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant, kijkt vooral ook vooruit:

“Samen met ondernemingen, onderwijs, overheden en overige partners hebben we intensief gewerkt aan een meer missiegedreven strategische koers, met een centrale rol voor de grote maatschappelijke opgaven en het unieke kennisprofiel van onze regio.”

Het jaarverslag met de highlights van 2021 vind je hier. 


Energietransitie nu ook op website Midpoint Brabant

In januari is Midpoint Brabant gestart met het programma Energietransitie. De activiteiten van Stichting MOED zijn overgegaan naar Midpoint Brabant en ook is er een nadrukkelijke koppeling met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Programmamanager Joost Ploos van Amstel werkt intussen aan een integraal energietransitieprogramma voor Midden-Brabant.

De regionale ontwikkelingen rondom de energietransitie kun je vanaf nu volgen via de website van Midpoint Brabant: https://www.midpointbrabant.nl/sectoren/energietransitie/


Containerschip: drie keer schoner dan de vrachtwagen

Dit is een publicatie van het BN De Stem.

De containerterminals in Tilburg, Oosterhout en Moerdijk gaan onder de naam West-Brabant Corridor de komende jaren meer samenwerken. Het doel? Meer vracht via de kanalen en minder vrachtwagens op de weg om de CO2-uitstoot te verminderen.

Hoe de samenwerkende partijen het transport over spoor en water nog efficiënter gaan maken, vertellen Twan van Lankveld (programmamanager Midpoint Brabant Smart Logistics), Remon Versteijnen (BTT Multimodal Container Solutions) en Nicolien Hendrickx (Logistics Community Brabant) aan BN DeStem.

De West-Brabant Corridor is deelprojecten binnen het programma Digital Data Square Zuid-Nederland en ontvangt een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling én de Provincie Noord-Brabant.

Lees hier het gehele artikel van het BN De Stem.

 


Midden-Brabant zet in op extra jobs voor klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie tot 2030

Maar liefst 2.400 tot 2.800 extra voltijdbanen zijn er in Midden-Brabant nodig om in 2030 de klimaatdoelstellingen te bereiken. Een flinke klus! Midpoint Brabant zet hier de schouders onder, samen met haar multi helix partners. Om aan die grote vraag te voldoen, zetten ze zich in voor vier opgaven: meer instroom en zij-instroom, vloeiende mobiliteit tussen sectoren, stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen en ontwikkelen van innovaties.

Uitgangspunten van het Midpoint Brabant programma zijn de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) en natuurlijk de landelijke doelstellingen: afname van de CO2-uitstoot van CO2 met 95% in 2050 en 49% in 2030 ten opzichte van 1990; Nederland in 2050 volledig circulair, in 2030 50%; en in 2050 is Nederland klimaatbestendig en waterrobuust.

Verschuiving naar energietransitie

De komende vijf jaar herstelt de werkgelegenheid zich en de krapte op de arbeidsmarkt neemt verder toe. De groei zit vooral in de installatietechniek, machinebouw, chemische industrie en zakelijke dienstverlening. Andere sectoren krimpen omdat er banen verdwijnen die niet meer nodig zijn en er een verschuiving naar de energietransitie plaatsvindt.

Meer flexibiliteit

De reguliere instroom vanuit het onderwijs zal niet voldoende zijn. Daarom zullen nieuwe medewerkers via zijinstroom moeten worden aangetrokken en opgeleid. En zullen mensen van aflopend werk naar ander werk moeten overstappen. Ook kwalitatief verandert de vraag. Het gevraagde kennisniveau stijgt door technologische ontwikkelingen en een integraal samenwerken tussen vakgebieden en systemen. Medewerkers zullen meer flexibel moeten zijn om goed mee te kunnen.

Een Leven Lang Ontwikkelen krijgt een plek binnen bedrijven, want ook medewerkers moeten continu meebewegen en bijscholen. Goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zorgt dat de reguliere instroom toeneemt. Studenten en bedrijfsleven kunnen meer samenwerken aan complexe vraagstukken in expertisecentra. Door een breed en modulair opleidingsaanbod kunnen mensen makkelijker instromen, overstappen, en zich laten bijscholen.

Vooral groei in bouw en elektriciteit

Bij het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen is in Midden-Brabant de groei in banen het grootst bij de klimaattafels gebouwde omgeving en elektriciteit. In de industrie komen meer technologische innovaties. De impact lijkt kleiner voor de mobiliteitssector. De regio heeft grote ambities om circulair te produceren en werken te versnellen. Dit heeft vooral impact op om- en bijscholen van medewerkers, en vooralsnog minder op de vraag naar arbeid. De gevolgen op de arbeidsmarkt als gevolg van klimaatadaptatie zijn nog niet duidelijk.

Op de agenda staan twaalf acties, waaronder het ontwikkelen van een hbo-traineeship in duurzaamheid en energietransitie en het stimuleren van mobiliteit van sectoren met krimp naar de banen in installatie en bouw.


Nieuwe Midpoint Brabant programmamanager Joost Ploos van Amstel: energietransitie is regionale topprioriteit

Op 1 januari 2022 is Joost Ploos van Amstel gestart als programmamanager bij Midpoint Brabant Energietransitie. Op dezelfde dag heeft Midpoint Brabant de energietransitieactiviteiten van Stichting MOED overgenomen. We vroegen Joost om zichzelf voor te stellen en te vertellen over zijn gedachten over dit volledig nieuwe programma.

Wie is Joost Ploos van Amstel?

Ik ben 55 jaar, woon in Maarheeze, ben getrouwd, heb twee zonen en wandel graag in de natuur met mijn twee honden. Ik vervul bestuursfuncties, waaronder voorzitter van Ondernemers Contact Cranendonck en glasvezelcoöperatie Cranendonck//NET. Vanaf 1997 was ik directeur/eigenaar van Ploos van Amstel Milieu Consulting met focus op energietransitie en klanten als Rabobank, Achmea en Carglass. In 2015 heb ik het bedrijf verkocht aan Facilicom, waar ik tot en met 2019 directeur was van Facilicom Energiemanagement. Vanaf 2020 was ik procesbegeleider zon in stedelijk gebied en duurzame energie in het glastuinbouwgebied in de regio Rotterdam-Den Haag. En deze maand ben ik aan de slag gegaan bij Midpoint Brabant.

Wat voor type manager ben jij?

Het is mijn intrinsieke motivatie om continu te verbeteren. De samenleving is dynamisch en staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatverandering. Dit vraagt om ingrijpende maatregelen, zoals energietransitie en circulaire economie. Als coachende manager geef ik heldere verwachtingen en kaders en biedt collega’s alle ruimte en ondersteuning bij de realisatie.

Waarom heb je de stap naar Midpoint Brabant genomen?

Ik houd van een wit papier waar je op mag beginnen met schetsen en dit kan uitwerken tot beleid en  uitvoering. Het speelveld met bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers, docenten en leerlingen maakt het extra uitdagend. Ik waardeer de cultuur van niet lullen, maar poetsen die bij Midpoint Brabant past. In zo’n omgeving voel ik me thuis. Samen kunnen we voor energietransitie echt iets voor elkaar krijgen.

Wat spreekt je aan in de functie programmamanager Energietransitie?

De energietransitie is complex. We moeten naar een fundamenteel andere energievoorziening. Dat vraagt om aanpassingen, zoals lokaal opwekken en opslaan van duurzame energie, en het verhandelen en heen en weer transporteren ervan. Hiervoor zijn veel innovaties nodig. Dit lukt alleen als stakeholders dat onderkennen en omarmen. Nagenoeg iedereen is ervan doordrongen dat de energietransitie nodig is, maar vooral bij anderen. Ik vind het leuk om met stakeholders in gesprek te gaan om wederzijds begrip te creëren en hen er actief bij te betrekken. Zo komen we samen tot breed gedragen oplossingen die écht bijdragen aan de energietransitie.

Welke ontwikkelingen zie je op het gebied van energietransitie in Midden-Brabant?

Regio Hart van Brabant heeft de Regionale Energie en Klimaatstrategie ontwikkeld (REKS). Deze gaat over hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. En over welke mogelijkheden er zijn voor duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. De kaders zijn er. Nu moeten we het nog realiseren.

Hoe kunnen we in Midden-Brabant een relevante bijdrage leveren aan de energietransitie van ons land?

Regio Hart van Brabant is één van de dertig regio’s die het nationaal klimaatakkoord hebben vertaald naar een regionale energiestrategie. Door de toevoeging van de K van Klimaat gaat onze regio met REKS verder dan de landelijke RES. De nationale ambitie is om in 2030 35 terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken. Onze regio wil in 2030 1 TWh duurzame energie opwekken door zon op daken, windmolens en zonneweides. Ook willen we uiterlijk 2030 20% energiebesparing realiseren.

Midpoint Brabant heeft de energietransitieactiviteiten dus van Stichting MOED overgenomen. Hiermee krijgt energietransitie een breder perspectief. Voor zover je er nu al iets over kunt zeggen: waar wil je je vooral op richten in het energietransitieprogramma?

Allereerst wil ik het goede van Stichting MOED voortzetten en verbreden. Zo gaan we voortborduren op de Green Deal Kraaiven en Vossenberg in Tilburg, voor energiebesparing en -opwek bij bedrijven. De structurele samenwerking tussen regionale partners zoals gemeente en de lokale ondernemersverenigingen en hun bedrijven laat zien dat een Green Deal duurzame resultaten oplevert die bijdragen aan van de REKS-ambities. De opgedane kennis gaan we toepassen op meerdere bedrijventerreinen in Tilburg en in andere gemeenten in Midden-Brabant. Verder gaan we over de volle breedte aansluiten op de REKS. We betrekken onze regionale partners hier actief bij, inclusief het onderwijs. De energietransitie vraagt om innovaties, zoals het balanceren van het netwerk, nieuwe energiezuinige apparaten, betaalbare energieopslag en (collectieve) opwek van duurzame energie. Met studenten halen we veel creativiteit binnen. We bieden ze een inkijk in onze duurzame toekomst waar zij zelf actief aan kunnen bijdragen.

Hoe zie je de samenwerking met de andere programmamanagers en partners van Midpoint Brabant?

Duurzaam ondernemen is steeds minder van de happy few, maar onderdeel van het normale ondernemen. Elk programma krijgt ermee te maken. We gaan elkaar versterken, zodat we tot een integrale aanpak komen. Sommige combinaties zijn vanzelfsprekend, bijvoorbeeld met logistiek, sommige zijn dat op het eerste oog minder, zoals met leisure. Maar voor energietransitie kunnen we juist veel leren van de verbeeldingskracht van cultuurontwikkelaars. Zo kunnen zij helpen bij het creëren van draagvlak voor het streven om de lokale omgeving 50% eigenaar te maken van energieprojecten. Ook kunnen vakantieparken duurzame energie gaan leveren en landschapsarchitecten meedenken met het vormgeven van te ontwikkelen energiehubs. Energietransitie is ook één van de beoogde thema’s van de Van Gogh Homeland Experience.

Er gaat veel op je afkomen… hoe ga je dit aanpakken?

Ik ga eerst kennismaken met al onze stakeholders en goed luisteren naar ieders ideeën en wensen. Ik wil snel achterhalen welke ambities we als regio hebben, welke belemmeringen er zijn en hoe wij als Midpoint Brabant kunnen ondersteunen. De energietransitie is veelomvattend en vraagt veel kennis, kunde en capaciteit. De energiecapaciteit is op dit moment heel erg schaars, we moet dit als regio zorgvuldig managen en efficiënt aanpakken.

Heb je nog een boodschap voor onze lezers?

De energietransitie is topprioriteit in onze regio, we willen hierin een voortrekkersrol vervullen. Maar zelfstandig gaat niemand dat realiseren. Door de samenwerkingsvorm van Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant kunnen we de ambities uit onze REKS verwezenlijken. De looptijd van negen jaar lijkt lang, maar we moeten vaart maken. Zie je redenen om iets extra snel op te pakken, laat het me dan vandaag nog weten.


Joost Ploos van Amstel nieuwe programmamanager energietransitie Midpoint Brabant

Op 1 januari 2022 start Joost Ploos van Amstel als programmamanager van de nieuwe afdeling Energietransitie bij Midpoint Brabant. Op diezelfde dag neemt Midpoint Brabant als regionale economische ontwikkelorganisatie alle energietransitieactiviteiten van Stichting MOED over.

Joost is 54 jaar, getrouwd, vader van twee zoons en woonachtig in Maarheeze. In 1997 richtte hij Ploos van Amstel Milieu Consulting op. Hij hielp organisaties als Philips en Douwe Egberts bij het opzetten van productgerichte milieuzorgsystemen. Vanaf 2004 ligt zijn focus op energietransitie, waarvoor hij onder meer Rabobank en Achmea heeft meegeholpen. Per 2015 is zijn bedrijf overgenomen door Facilicom Group en eind 2019 is de integratie afgerond. Sindsdien werkte Joost onder andere als procesbegeleider zon in stedelijk gebied voor de regio Rotterdam Den Haag en procesbegeleider duurzame energie in het glastuinbouwgebied.

Systeemoplossingen

Joost kijkt uit naar zijn nieuwe rol bij Midpoint Brabant: “Ik werk graag samen met bestuurders, ambtenaren, onderwijsinstellingen, ondernemers en collegae aan het ontwikkelen en integreren van nieuwe oplossingen op het gebied van de energietransitie. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar systeemoplossingen die noodzakelijk zijn om de CO2-reductiedoelstellingen te halen. De échte uitdaging is in mijn optiek meer organisatorisch van aard dan technisch of financieel.”

De huidige MOED-directeur Frans Mutsaers was intensief betrokken bij de werving en selectie van Joost als programmamanager: “Joost is een zeer ervaren en gedreven specialist. Nu energietransitie van MOED naar Midpoint Brabant gaat, krijgt de regio meer slagkracht op het gebied van deze belangrijke maatschappelijke opgave. Ik verwacht dat juist zijn focus op systeemoplossingen en organisatie daarbij zeer behulpzaam zal zijn. Door de integrale aanpak ontstaat er ook synergie tussen de aanverwante gebieden energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. En het programma sluit bovendien goed aan bij de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) van Regio Hart van Brabant.”


Activiteiten energietransitie Stichting MOED over naar Midpoint Brabant

Nieuws op het gebied van energietransitie in Midden-Brabant: per 1 januari 2022 gaan de activiteiten van Stichting Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) volledig over naar Midpoint Brabant, de regionale economische ontwikkelorganisatie. Het Midpoint Brabant programma Energietransitie krijgt een eigen programmamanager. Ook komt er een stuurgroep Energietransitie.

De afgelopen twee jaar werd MOED geleid door directeur Frans Mutsaers. Hij licht toe: “Sinds 2013 hebben we veel initiatieven voor duurzame energieopwekking en -toepassing geïnitieerd, ontwikkeld en uitgevoerd. Het is nu tijd voor een nieuwe fase. Door energietransitie te integreren in Midpoint Brabant krijgt de regio aanzienlijk meer slagkracht op het gebied van deze cruciale maatschappelijke opgave.”

Synergie door integrale aanpak

Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant, onderstreept het strategisch belang van energietransitie voor de regio: “Dit is één van de hoofdthema’s in de strategische meerjarenagenda van Regio Hart van Brabant. Het is dan ook logisch dat Midpoint Brabant dit als regionaal economisch samenwerkingsverband verder gaat ontwikkelen en uitvoeren. Als onafhankelijke schakel tussen ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties kunnen we de juiste verbindingen leggen. En ook écht een vuist maken met krachtige businesscases. Het programma sluit bovendien goed aan bij de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) van Regio Hart van Brabant. Door onze integrale aanpak zijn we in staat om synergie te creëren tussen de aanverwante gebieden energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.”

Succesvolle projecten, zoals Green Deal

Stichting MOED is acht jaar geleden op initiatief van de gemeente Tilburg, Waalwijk en Goirle opgericht om buiten de gemeentelijke organisatie samen met bedrijfsleven en onderwijs initiatieven op het gebied van duurzaamheid te ontplooien. Zo leverde de stichting een belangrijke bijdrage aan de realisatie van burgerwindpark De Spinder, de windturbines op de voormalige stortplaats in Noord-Tilburg. Ook begeleidde MOED diverse scholen naar energietransitie en ontwikkelde ze samen met partners een werkmethodiek en opleiding tot energiemakelaar.

In het kader van de Green Deal heeft MOED de afgelopen drie jaar de verduurzaming van de Tilburgse bedrijventerreinen Kraaiven Vossenberg begeleid, met meer dan honderd deelnemers. Het gaat hier om energiebesparing bij bedrijven en collectieve projecten op het gebied van energieopwekking en -uitwisseling, en klimaatadaptieve maatregelen tegen hittestress en wateroverlast. MOED heeft deelgenomen aan de Green Deal op het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle en heeft hier als lid van de werkgroep diverse initiatieven genomen en ondersteund. Onder begeleiding van MOED is de Green Deal ook uitgevoerd bij een groot aantal zorginstellingen in Tilburg, Waalwijk, Goirle en Loon op Zand.

Op dit moment werkt MOED onder meer aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor een nieuwe Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone in Tilburg en een advies voor de gemeente Tilburg over alle volgende Green Deals voor de bedrijventerreinen.


Van prijsvraag tot serieus plan in ontwikkeling: de ‘klimaatboom’

Wat begon als inzending voor de Hoos & Hitte Contest in 2019, groeide uit tot het serieuze concept dat vandaag als regionaal voorpaginanieuws verscheen in het Brabants Dagblad. Want de klimaatboom kwam binnen als idee bij deze prijsvraag van Een Gezond Leisureklimaat (programma van Midpoint Brabant). Inmiddels is ondernemer Ton Gimbrère bij het plan betrokken en is als locatie park Pauwels in Tilburg-Noord in beeld.

Bedenk een plan waarin de strijd tegen klimaatverandering en recreatie samengaan. Dat was de opdracht van de Hoos & Hitte Contest van Een Gezond Leisureklimaat waar de klimaatboom in 2019 een inzending van was. De ontwerpers van Urban Jazz bedachten het concept. Het werd de klimaatboom: een combinatie van een educatieve speeltuin en een kunstwerk, gecombineerd met horeca. Het idee werd gewaardeerd door publiek én jury (waaronder Helga van Leur), want dit plan, waarin de strijd tegen klimaatverandering en recreatie hand in hand gaan, won de innovatieprijs en kreeg daarmee een aanmoediging om door te gaan. Kinetic Creative bracht het ontwerp tot leven.

Locatie en ondernemer gevonden
“Het winnende idee”, zo schrijft het Brabants Dagblad, “zou een plekje moeten krijgen in landschapspark Pauwels, het gebied ten noorden van Tilburg, dat zich uitstrekt tot aan de Loonse en Drunese Duinen en de Efteling.” Met het concept van de klimaatboom gingen wij vanuit Een Gezond Leisureklimaat samen met de gebiedscoördinator van park Pauwels op zoek naar een ondernemer die ermee aan de slag wilde. Uiteindelijk kwam Ton Gimbrère, voormalig directeur van Bonheur Horeca Groep, naar voren.

Nog een lange weg te gaan
Voordat de plannen definitief zijn, moet er nog veel gebeuren. Omwonenden krijgen uiteraard een stem en de provincie, het waterschap en Natuurmonumenten worden ook betrokken bij het plan. “Het is allemaal nog heel pril”, zegt Gimbrère in het Brabants Dagblad. “Er is nog een lange weg te gaan tot een mogelijke bestemmingsplanwijziging, maar de locatie is interessant. Het Noorderbos is nog steeds een onontdekt pareltje in de stad en ook voor Tilburg-Noord zou het een hele mooie nieuwe groene, recreatieve voorziening zijn.”

Aandacht voor klimaatverandering
Vanuit Een Gezond Leisureklimaat zijn we blij dat het idee ook ná het winnen van de prijs in ontwikkeling is gebleven. “Het is onze missie om klimaatverandering onder de aandacht te brengen en recreatieondernemers te ondersteunen bij duurzaam ondernemen. Dat met de klimaatboom ook kinderen worden bereikt, is echt iets extra’s. In dit plan zit het allemaal.”

Het hele artikel uit Brabants Dagblad lees je hier: Tilburg wil ‘klimaatboom’ met horeca aan de Noorderplas.

 

 


Gemeenten en energiecoöperaties ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 22 september 2021 hebben de negen gemeenten in Hart van Brabant en de Energie Coöperatie Hart van Brabant u.a. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met de samenwerking willen de gemeenten en coöperatie meer inwoners betrekken bij het opwekken van duurzame energie in de regio.

Meedenken, -doen en -profiteren
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en Coöperatie Energie Hart van Brabant komt voort uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Hierin staat onder andere hoe en waar we energie duurzaam kunnen opwekken met wind- en zonne-energie.

In de REKS is afgesproken dat alle inwoners van Hart van Brabant moeten kunnen meedenken en meebeslissen bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals windparken en zonnevelden. Ook streven we ernaar dat de lokale omgeving 50% eigenaar wordt van energieprojecten. Dat betekent dat inwoners ook kunnen profiteren van de opbrengsten van wind- en zonneparken in hun omgeving.

Lokale energiecoöperaties
Om die participatiedoelen te bereiken en inwoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van energieprojecten, willen de veertien lokale energiecoöperaties in Hart van Brabant en gemeenten samenwerken. Belangrijk gezamenlijk doel daarbij is om het draagvlak vergroten voor de duurzame energieprojecten uit de REKS door in contact te komen met inwoners.

Bovendien kan met de samenwerking beter geborgd worden dat inwoners en ondernemers in de regio kunnen meedenken, meebeslissen en mee-ondernemen bij energieprojecten. Ook kunnen inwoners via de energiecoöperaties meeprofiteren van de opbrengsten uit de duurzame opwekprojecten van de REKS.

Met de Energie Coöperatie Hart van Brabant u.a. willen de veertien lokale energiecoöperaties in de regio hun kennis en kwaliteiten effectief inzetten. Zo ontstaat een gezamenlijk kennis- en expertisecentrum en kan de koepelcoöperatie professionele ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van REKS-projecten.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie

In onze regio Hart van Brabant hebben we een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) gemaakt. Daarin staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Stichting MOED, uitvoeringspartner energietransitie van Midpoint Brabant, is een van de vele gemotiveerde betrokkenen in dit REKS-traject.

Voor meer informatie over de REKS, klik hier.

Credits foto: Jimke Joling