Programmateam Deltaplan Techniek van start met Brigitte Duffhues en Nicole Storimans

Vanaf half januari starten Brigitte Duffhues en Nicole Storimans als programmacoördinator respectievelijk projectondersteuner Deltaplan Techniek. Zij opereren vanuit Midpoint Brabant in het team dat is opgericht om dit programma tot en met 2024 te implementeren. Deltaplan Techniek is drie jaar geleden van start gegaan. Met het nieuwe plan voor de komende drie jaar krijgt het een nieuwe impuls, het programmateam geeft het extra slagkracht. Diverse projectpartners in voornamelijk het primair en voortgezet onderwijs, mbo en technische bedrijfsleven verzorgen de uitvoering.

Brigitte Duffhues is bekend met de materie vanuit haar functie bij het BioVoice, een Regio Deal project van Midden- en West-Brabant. Als programmacoördinator regisseert zij het Deltaplan Techniek programma. Zij vervult een centrale rol in het vinden en versterken van draagvlak bij partners en het ontwikkelen van relevante netwerken. Nicole Storimans heeft al eerder gewerkt bij Midpoint Brabant. Als projectondersteuner gaat zij de partners ondersteunen bij de uitvoering en ervoor zorgen dat er flinke meters gemaakt worden op de projecten en activiteiten. Het programmateam bestaat verder uit Bart Coppes, projectcoördinator Sterk Techniek Onderwijs (STO), en vanuit het technische bedrijfsleven komt nog een invulling. Het team rapporteert aan de programmamanager Human Capital en de stuurgroep Smart Industry van Midpoint Brabant.

In het Deltaplan Techniek werken ondernemingen, onderwijs en overheid samen om inwoners van Midden-Brabant enthousiast te maken voor de techniek- en maakindustrie en hiermee de terugloop in technische opleidingen en het tekort aan technische collega’s in de regio aan te pakken. Het plan is voor de komende drie jaren verder ontwikkeld met concrete afspraken en extra inzet van de partners bij de uitvoering.

Het nieuwe Deltaplan Techniek kent vijf actiepunten: versterken van techniek in het onderwijs, promoten van techniekberoepen, betrekken van technische bedrijven, om- en bijscholing voor 23-plussers, en monitoren en bijsturen met behulp van data.

Deltaplan Techniek is een initiatief van Midpoint Brabant, alle gemeenten in Midden-Brabant, RoBo Midden-Brabant, ROC Tilburg en Sterk Techniek Onderwijs. De uitvoerende partners zijn onder andere Techniekcoalitie West- en Midden-Brabant, Leerwerkloket Midden-Brabant, Rangeerterrein Techniek, Ontdekstation013 en Platform Techniek De Langstraat.

(Foto v.l.n.r.: Brigitte Duffhues, Nicole Storimans)


Deltaplan Techniek geeft nieuwe impuls aan techniekberoepen en -onderwijs in Midden-Brabant

Mensen uit Midden-Brabant enthousiast maken voor de techniek- en maakindustrie. Dat is het doel van het nieuwe Deltaplan Techniek. Sinds 2018 voeren diverse organisaties uit de regio dit plan uit om de terugloop in technische opleidingen en het tekort aan technische collega’s in de regio aan te pakken. Het plan is voor de komende drie jaren verder ontwikkeld met concrete afspraken en extra inzet van de partners bij de uitvoering.

Technische bedrijven en de maakindustrie zijn sterk vertegenwoordigd in Midden-Brabant, maar ze raken steeds meer in de knel. Vacatures blijven lang openstaan, medewerkers kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen niet bijbenen en technische opleidingen dreigen te verdwijnen. In het Deltaplan Techniek zetten de gemeenten, het bedrijfsleven en het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs samen extra middelen in om techniek in de regio uit de knel te halen. Als verbindende schakel tussen deze organisaties vervult Midpoint Brabant een coördinerende rol.

Het Deltaplan Techniek kent vijf actiepunten: versterken van techniek in het onderwijs, promoten van techniekberoepen, betrekken van technische bedrijven, om- en bijscholing voor 23-plussers, en monitoren en bijsturen met behulp van data.

Techniek in onderwijs

Han Snijders, directeur Campus013 en penvoerder Sterk Techniek Onderwijs (STO), en Cees van Gerwen, directeur scholen voor Mechatronica, Werktuigbouwkunde en Metaaltechniek en voor Procestechniek bij ROC Tilburg, zijn eensgezind: “Het begint bij het verbeteren van de positie van techniek in het onderwijs. Zo versterken we doorlopende leerlijnen techniek bij het primair en voortgezet onderwijs en het mbo, en krijgt techniek extra aandacht in loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Ook komen er hybride leeromgevingen voor techniek, techniekprogramma’s en trainingen voor leerkrachten. Hybride betekent verschillende leersituaties waar bedrijven en onderwijs samenwerken”.

Promoten van techniek

Het tweede punt gaat over het zichtbaar maken van de enorme mogelijkheden van leren en werken in de techniek voor jongeren die hun school- of beroepskeuze gaan maken, hun ouders, werkzoekenden en mensen die een loopbaanstap willen maken als zij-instromer. Thom Blankers, wethouder Werk & Economie gemeente Heusden en kartrekker namens de gemeenten in de Regio Hart van Brabant: “Het vorig jaar geïntroduceerde online platform techniekgeniek.nl is hierbij de motor, ondersteunt door evenementen als TechniekGeniek, Girls’ Day en de Dutch Technology Week Midden-Brabant. Bij de promotie besteden we extra aandacht aan vrouwen en immigranten, die een minderheid vormen in de technieksector. Ontdekstation 013 speelt een belangrijke rol bij het kennis maken met techniek voor iedereen in onze regio.” Gemeente Tilburg draagt vanaf de start bij aan de activiteiten en de mooie plek die Ontdekstation013 inmiddels heeft in de Spoorzone en daarbuiten.

Betrekken van bedrijven

Hoe betrek je technische bedrijven blijvend bij techniekpromotie? Om die vraag draait het derde actiepunt. Hans van den Bersselaar, directeur Bersselaar Constructie Udenhout: “Alle bedrijven hebben er belang bij als er nieuwe mensen interesse hebben in een baan in de techniek. Daarom is het nu tijd dat veel bedrijven goed gaan meedoen. We gaan vol inzetten op praktische activiteitenkalenders, stappenplannen en draaiboeken, zodat we aan jongeren en zij-instromers duidelijk kunnen maken hoe mooi werken in de techniek is. Verder zorgen we samen met de andere partners voor het ontwikkelen van techniekpromotieactiviteiten en gaan we ons zo organiseren dat we een goede gesprekspartner voor onderwijs, overheid en andere bedrijven blijven.”

Om- en bijscholing

Ook als je al aan het werk bent of werk zoekt, kun je nog warmlopen voor techniek. En als je al in de techniek werkt, is er nog van alles wat je on the job kunt leren. Thom Blankers over dit vierde actiepunt: “We ontwikkelen allerlei manieren waarop mensen zich kunnen oriënteren in de techniek, ervaring kunnen opdoen of zich kunnen om- of bijscholen. We willen de mensen die nu in de techniek werken behouden, en wie een ander beroep heeft of werk zoekt overtuigen om hier in te stromen. Daarom stimuleren we de leercultuur bij technische bedrijven. Onder andere door de inzet van het Leerwerkloket Midden-Brabant en Techniekcoalitie West- en Midden-Brabant. Via hun werkgevers kunnen medewerkers informeel leren en ‘een leven lang ontwikkelen’, waardoor zij de juiste vaardigheden hebben om het beste uit zichzelf te halen en bij te blijven. Om zij-instromers te helpen met een soepele instroom, werken we onder andere samen met het Leerwerkloket Midden-Brabant en het Rangeerterrein Techniek.”

Monitoren met data

Martyntje Brink, programmamanager Human Capital bij Midpoint Brabant: “Op basis van data houden we een vinger aan de pols en zien we of wat we doen écht werkt. Daarom gaan we een dashboard ontwikkelen om de voortgang van activiteiten voor techniekeducatie en -promotie te meten, onderwijs- en arbeidsmarktontwikkelingen beter inzichtelijk te maken en het effect van methodes voor techniekpromotie en -educatie en werving te monitoren. Zo onderbouwen we het beleid en de activiteiten die daarbij horen en sturen we tijdig bij als relevante ontwikkelingen daarom vragen.”

Deltaplan Techniek is een initiatief van Midpoint Brabant, alle gemeenten in Midden-Brabant, RoBo Midden-Brabant, ROC Tilburg en Sterk Techniek Onderwijs. De uitvoerende partners zijn onder andere Techniekcoalitie West- en Midden-Brabant, Leerwerkloket Midden-Brabant, Rangeerterrein Techniek, Ontdekstation013 en Platform Techniek De Langstraat.

 


Nieuwe programmamanager Petra Mouthaan over Smart Industry: dream it, do it, make it!

Op 1 januari 2022 is Petra Mouthaan gestart als programmamanager bij Midpoint Brabant Smart Industry. Zij heeft het stokje overgenomen van Pierre van Kleef die zich sinds afgelopen zomer na tien jaar Midpoint Brabant volledig wijdt aan de Smart Industry hub Gate2 in Gilze en Rijen. We vroegen Petra om zichzelf voor te stellen en te vertellen over haar ideeën en plannen.

Petra, wat breng je mee naar je nieuwe functie bij Midpoint Brabant?

Ik heb geen harde achtergrond in de technologie, wel veel affiniteit en ervaring met het werken in technische, industriële en logistieke sectoren. Door mijn banen bij Tempo-Team, TIAS (business school van Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven) en Wij Techniek (opleidings- en ontwikkelfonds van de technische installatiebranche) heb ik kennis van de onderwijsmarkt en een relevant netwerk in de regio. Ik ben een verbinder en denk multidisciplinair. In mijn rugzak zitten bijvoorbeeld ook HRM, business development en marketing. Bij Wij Techniek werkte ik mee aan de intersectorale Techniekcoalitie, een publiek-privaat Regio Deal project waar ook Midpoint Brabant nauw bij betrokken is.

Wat spreekt je zo aan in deze baan als programmamanager?

Ik wil graag bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven van Midden-Brabant: digitalisering, circulaire economie, energietransitie en talentontwikkeling. Daar kan ik mijn competenties in business development en alliantie- en projectmanagement goed voor inzetten. Toen deze baan - in een voor mij zeer vertrouwde regio - voorbij kwam liep ik meteen helemaal warm. Ik ben een verbinder en bruggenbouwer. Het spreekt mij dan ook aan dat Midpoint Brabant opereert als spin in het web van ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties.

Hoe zie je jouw opdracht als programmamanager?

In Midden-Brabant zijn veel innovatieve mkb-bedrijven gevestigd. Dat is een mooie uitgangspositie. Om in deze competitieve markt koploper te blijven moet je voortdurend meebewegen en veranderen. En nieuwe technologieën toepassen om sneller en flexibeler te produceren. Voor veel mkb-bedrijven in de maakindustrie is dit in hun eentje moeilijk haalbaar. Om impact te maken moeten we elkaar dus nog beter opzoeken. Daar zie ik een verbindende en aanjagende rol voor mij als programmamanager.

Wat beschouw je als de belangrijkste ontwikkelingen in de maakindustrie?

Landelijk stagneert de productiviteit in de technologische industrie. Er is een gebrek aan arbeidskrachten met de juiste kennis en vaardigheden. Bovendien staat de industrie voor een enorme verduurzamingsuitdaging. Gegeven de vergrijzing en achterblijvende instroom moet de arbeidsproductiviteit in de technologische industrie in 2030 maar liefst verdubbeld zijn ten opzichte van 2020. Een normale stijging is 2,5% toename per jaar. Met behulp van digitalisering moet dit naar 5%. Dat gaat niet vanzelf. We zullen dus moeten investeren in digitalisering en robotisering zowel binnen de eigen productieomgeving als in de digitalisering van de toeleveringsketen als geheel. Dit heeft ook impact op de mensen die in deze sector werkzaam zijn. Het behoud van vakmensen en de ontwikkeling van kennis en digitale vaardigheden om de nieuwe technologie te kunnen toepassen is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt. Leven lang ontwikkelen in de smart industry is key voor het toekomstige succes van de organisatie.

Hoe ga je het aanpakken?

Eén van mijn opdrachten is het ontwikkelen van een breed gedragen meerjarenprogramma voor de smart industry sector in Midden-Brabant. Hiervoor ga ik de dialoog aan met ondernemingen, onderwijsinstellingen, overheden en de stuurgroep Midpoint Brabant Smart Industry. Dat betekent kennismaken, luisteren en inventariseren. Met open vizier en een nieuwsgierige houding. Zo is er de wens om de universiteit en hoge- en middelbare scholen nog beter in het smart industry ecosysteem te integreren. Omdat ik ook in het onderwijs heb gewerkt, kan ik hier mijn expertise zeker goed inbrengen. Verder ga ik kansen verkennen voor digitalisering en duurzaamheid bij nieuwe materialen, productietechnieken zoals 3D-printing, voorspelbaar onderhoud en simulatie- en datatechnologieën. Met als centrale vraag: hoe kunnen we nog slimmer en duurzamer produceren?

Is er ook laaghangend fruit waar je meteen resultaten mee kunt boeken?

Midpoint Brabant heeft al mooie initiatieven rondom de maatschappelijke opgaven digitalisering, circulaire economie en talentontwikkeling in gang gezet. Er is flink geïnvesteerd in de Smart Industry hub Gate2 in Gilze en Rijen, met projecten als CAMPIONE voor voorspelbaar onderhoud en Cyber Physical Factory, een geavanceerde productietestlijn met kunstmatige intelligentie. Ook komen er in Midden-Brabant Up New centra, leer- en maakplekken voor circulair ondernemen. Deze living labs bieden experimenteerruimte voor bedrijven en helpen met toegang tot financiering. Voor de maakindustrie liggen er grote kansen in kruisbestuiving met deze thema’s en de andere regionale kernsectoren logistiek, leisure en digitale dienstverlening. Dit wil ik de komende maanden eerst goed in beeld krijgen. En vervolgens gaan we die projecten uitvoeren waar we écht het verschil mee kunnen maken.

Dat vergt de nodige samenwerking. Hoe krijg je dit voor elkaar?

Samen de stip aan de horizon kleuren, focus aanbrengen in projecten, stapsgewijs uitvoeren en waar nodig onderweg bijstellen. Dat is hoe ik graag werk. De maatschappelijk opgaven zijn complex en vragen om inzet vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties. In dit complexe speelveld zoek ik slimme verbindingen om te groeien naar een duurzame en toekomstbestendige maakindustrie. Ik geloof sterk in de kracht van publiek-private samenwerking. Daar word ik echt enthousiast van. Mijn motto is dan ook: delen is het nieuwe vermenigvuldigen.

Heb je nog een boodschap voor onze lezers?

Jazeker… Innovatie gaat met vallen en opstaan en vraagt om lef. Zeker in deze tijd. Wacht niet. Het is toch nooit het goede moment. Totdat je het doet!


Petra Mouthaan nieuwe programmamanager Midpoint Brabant Smart Industry

Op 1 januari 2022 start Petra Mouthaan als programmamanager bij Midpoint Brabant Smart Industry. Zij neemt hierbij het stokje over van Pierre van Kleef die zich sinds afgelopen zomer na tien jaar Midpoint Brabant volledig wijdt aan de Smart Industry hub Gate2 in Gilze en Rijen.

Petra heeft veel affiniteit met het werken in technische, industriële en logistieke sectoren. In haar banen bij Tempo-Team, TIAS (business school van Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven) en Wij Techniek (opleidings- en ontwikkelfonds van de technische installatiebranche) heeft ze multidisciplinaire ervaring opgedaan in vakgebieden als HRM, onderwijs, business development en marketing. Bij Wij Techniek werkte ze als partner aan de intersectorale Techniekcoalitie, een publiek-privaat regiodealproject waar ook Midpoint Brabant nauw bij betrokken is.

Petra over haar start bij Midpoint Brabant: “Ik ben een verbinder en bruggenbouwer, en heb veel zin om mijn bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven in Midden-Brabant. Het spreekt mij aan dat Midpoint Brabant opereert als spin in het web van ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties. Ik geloof sterk dat een lerende houding van mens en organisatie noodzakelijk is om verandering en vernieuwing te realiseren.”

Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein is verheugd met de komst van Petra: “Verbinden, dat is precies wat we nodig hebben in deze functie. De maakindustrie is met zo’n 30% van alle bedrijven veruit de grootste sector in Midden-Brabant. De kunst is om onze grote regionale opgaven digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling te integreren in de Smart Industry, en dan met name in het sterk aanwezige mkb. Die uitdaging is bij haar in goede handen.”

 


Innoveren in de maakindustrie met 5G en een slimme productietestlijn

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

Data en digitalisering worden ook in de maakindustrie steeds vaker ingezet. Bijvoorbeeld voor voorspelbaar onderhoud. Of simulaties. In regio Tilburg is er een living lab, een Smart Industry hub, die zich hiermee bezig houdt. En waar ondernemers in de maakindustrie bij kunnen aansluiten om samen met onderwijs- en kennisinstellingen innovatieprojecten uit te voeren. De naam van deze hub? Gate2. Gate2 is een initiatief van het programma Midpoint Brabant Smart Industry.

“Met bedrijven die zelf ook willen investeren, zetten we innovatieprojecten op, samen met onderwijs- en kennisinstellingen. We helpen mee om deze van de grond te krijgen”, vertelt Pierre van Kleef, directeur Gate2. “Van marktonderzoek en haalbaarheidsstudie tot businessplan en financieringsplan. We organiseren ook opleidingen voor personeel en voor nieuwe talenten van onder meer Avans Hogeschool en ROC Tilburg. Het technisch onderwijs krijgt hier de kans om aan te sluiten bij het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld met augmented en virtual reality in trainingsprocessen, zoals in de vorm van gaming. We richten ons met name op productie-, simulatie- en data- en communicatietechnologieën.”

5G Infrastructuur
In toenemende mate richt Gate2 zich op projecten met nieuwe ‘smart’ technologieën. De samenwerking met ‘buurman’ Ericsson op de Aeroparc campus biedt ongekende mogelijkheden voor de toekomst, zeker nu deze als een van de eerste terreinen ter wereld beschikt over een volledige 5G infrastructuur. Met de industrie kan op de campus en in het gebouw worden geëxperimenteerd met toepassingen van 5G binnen de productieomgeving. “Ericsson heeft de campus gekozen voor de nieuwe 5G-ontwikkelingen. We kunnen met de industrie experimenteren, zowel op de campus als in het Gate2 gebouw. Gate2 sluit goed aan bij de maakindustrie die hier in de regio nog altijd erg sterk is met zo’n 40.000 banen en 40% van het bruto nationaal product.” https://gate2.nl/testlab-5g-van-ericsson-in-rijen-dit-gaat-onze-levens-ingrijpend-veranderen/ 

Bekijk hier het gehele artikel.


Lancering van eerste HAPS Aardobservatie Ontwikkel en Test Centrum in de wereld

Officiële overeenkomst tussen Aratos Systems, KEC, and Gate2

In 2020 heeft een team met specialisten van Aratos Systems en KEC een studie uitgevoerd, met financiële steun van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Midpoint Brabant en Provincie Noord Brabant, om te bepalen of de ontwikkeling van “High-Altitude Platform Stations” (HAPS) technologieën die Aardobservatie data services mogelijk maken haalbaar is.

De haalbaarheidsstudie stelde vast dat data verzameld vanuit stratosfeer nieuwe kansen en mogelijkheden bieden voor diverse eindgebruikers in sectoren zoals maritiem, landbouw, defensie en veiligheid. Om al die mogelijke toepassingen te kunnen realiseren, is er een ecosysteem nodig, met genoeg flexibiliteit om te kunnen reageren op de eisen van de verschillende eindgebruikers.

Tijdens de studie, zijn we in contact gekomen met een aantal waardevolle partners binnen de hightech ecosysteem van de Provincie Brabant, zoals Avans Hogeschool en Ericsson maar ook nationale partners zoals Koninklijke Nederlandse Luchtvaart en Ruimtevaart Centrum (NLR) en internationale contacten en partners van de bedrijven binnen de Aratos Groep.

Om de ontwikkeling en testen van alle benodigde technologieën mogelijk te maken, zal Aratos Systems een projectruimte in de open innovatie hub Gate2 in Rijen gaan gebruiken. Daarnaast zullen Aratos Systems, KEC, en Gate2 starten met de ontwikkeling en realisatie van de HAPS Aardobservatie Development en Test Centrum op locatie.

Eerste HAPS Aardobservatie Ontwikkel- en Testcentrum in de wereld
De drie grondleggers willen met het realiseren de eerste HAPS Aardobservatie Development en Test Centrum in de wereld een cruciale rol spelen in de ontwikkeling, integratie en testen van een brede spectrum van technologieën nodig om het verzamelen van Aardobservatie data vanuit stratosfeer hoogte mogelijk te maken. Dit zijn zowel vliegende platformen die kunnen opereren in de stratosfeer, maar ook de sensor “payload”, communicatie technologieën, grondstation en data services infrastructuur.

Aratos Systems zal zich focussen op de eindgebruikers wensen op het gebied van aardobservatie data services en de bijbehorende infrastructuur. KEC zal de technologie ontwikkeling op missie niveau managen, inclusief alle lucht en grondsystemen die nodig zijn om de eindgebruikers wensen te kunnen vervullen. Daarnaast zal KEC zorgdragen voor de realisatie van het ecosysteem in nauwe samenwerking met regionale en nationale overheidsinstanties.

De volgende twee belangrijke stappen
In de door KEC opgestelde roadmap wordt de door HAPS mogelijke gemaakte aard observatie data service gezien als een uitbreiding op data service portfolio van Aratos Systems. Aratos Systems gebruikt op dit moment satelliet, drone, en land sensor aardobservatie data en ziet een toenemende interesse van haar klanten in door HAPS verzamelde data op stratosfeer hoogte.

Vanuit het Centrum in Rijen worden de eerste 2 belangrijke stappen gezet:

  1. een digitale HAPS missie simulatie en demonstratie omgeving ontwikkelt samen met de Koninklijke Nederlandse Luchtvaart Ruimtevaart Centrum (NLR
  2. een demonstratie vlucht in Griekenland van het vliegende platform die op stratosfeer hoogte aardobservatie data verzameld.

Peter Tjia, CEO Aratos Systems BV:

“Het idee om een High-Altitude Platform Station (HAPS) voornamelijk te gebruiken voor specifieke aardobservatiemogelijkheden is ontstaan bij onze oprichter, Nikos Bogonikolos in Griekenland. Nederland en Gate2 bleken het meest geschikt voor de verdere uitwerking van dit idee. Uit ervaring weet ik dat je voor dit soort innovaties een ecosysteem en samenwerking tussen verschillende publieke en private sectoren nodig hebt. En wij denken dat KEC, Gate2 en de regio Noord-Brabant dat kunnen leveren”

Paul van Kempen, Managing Director, KEC BV:

“De opzet van het HAPS ontwikkel- en testcentrum bij Gate2 in het midden van het Brabantse hightech ecosysteem zal ons helpen het HAPS-consortium te versterken, waardoor we stratosfeermissies kunnen inzetten die commercieel levensvatbare datadiensten faciliteren.”

Pierre van Kleef, Director Gate2 BV:

“Binnen het Gate2 industriële netwerk hebben bekwame industriële partners en kennisinstituten grote steun en interesse getoond om deel te nemen aan de verdere ontwikkeling van het HAPS-centrum”

Aratos Systems
Aratos Systems maakt deel uit van de Aratos Groep, een wereldwijde groep van onafhankelijke bedrijven die in 2003 in Griekenland is gestart. Ons eerste bedrijf was een van de eersten in Europa die downstreamdiensten met toegevoegde waarde introduceerde voor gewone mensen, door op maat gemaakte producten te leveren, ontworpen op basis van gebruikersbehoeften en specificaties. Aratos Systems is in 2016 in Nederland opgericht en is gespecialiseerd in slimme IT- en dataoplossingen en -diensten - zoals downstream processing en blockchain - op het gebied van ruimtevaart, binnenlandse veiligheid en defensie.

KEC
KEC is een toonaangevend ingenieurs- en adviesbureau met een track record in lucht- en ruimtevaart en hightech sinds 1995. KEC heeft een breed scala aan lucht- en ruimtevaartprogramma's geleid, waaronder een door ESA bekroond ruimtestationprogramma. Ook ondersteunde KEC jarenlang internationale, nationale en regionale open innovatie-initiatieven die resulteerden in succesvolle hightech ecosystemen in verschillende domeinen zoals lucht- en ruimtevaart, procesindustrie, windenergie, gezondheidszorg, enz.

Gate2
Heeft een bewezen track record in de ontwikkeling en realisatie van industriële ontwikkelings- en innovatieprojecten in de Regio Midden-Brabant. Naast industriële projecten realiseerde en huisvest de Midpoint Brabant Smart Industry campus Gate2 het Air Mobility Training Center voor de Koninklijke Luchtmacht en het Load Master Training Center voor helikopterbemanningen.

Meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Peter Tjia via peter.tjia@aratos-systems.com.

Foto: Van links naar rechts: Peter Tjia (CEO Aratos Systems), Pierre van Kleef (Director Gate2) en Paul van Kempen (Managing Director KEC)


Zes samenwerkingen uit Midden-Brabant krijgen impuls met Regeling Economie en Innovatie

Dit jaar hebben tot nu toe zes samenwerkingsverbanden een vernieuwend startproject voor de ontwikkeling van het mkb in Midden-Brabant succesvol afgerond met de Regeling Economie & Innovatie van de Provincie Noord-Brabant. Midpoint Brabant voert deze uit voor deze regio. De totale projectwaarde is € 600.000,-.  

Dionne Klaessen, adviseur Subsidieregeling Economie en Innovatie Midpoint Brabant, licht toe: “We stimuleren projecten die bijdragen aan het innovatieve gehalte van de regio. Projecten met potentie en aantoonbaar blijvend effect. Deze bevinden zich op het snijpunt van grote maatschappelijke opgaven als digitalisering, circulaire economie en energietransitie. De regeling is een aanjager voor nieuwe business.”

Het gaat om deze zes projecten:

Haalbaarheidsstudie Data Science Hub Plan-t

Building Blocks, Gemeente Tilburg, Midpoint Brabant en Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf  hebben gewerkt aan een digitale hub van mkb-ondernemingen om Tilburg digitaal op de kaart te zetten, op professioneel en arbeidsmarktgebied. Meer dan de helft van de bij de digitale hub aangesloten bedrijven heeft zich gevestigd in Plan-t in de Tilburgse Spoorzone. Met als naam: The Tailors. Inmiddels is The Tailors ook betrokken bij het Smart MKB programma van Midpoint Brabant.

Academie voor duurzame (af)bouw (Avodubo)

Vivari, FFH Beheer en Kera-Eco hebben Avodubo gerealiseerd. Hier volgen bouwprofessionals praktijkgerichte cursussen om te leren werken met duurzame bouwmaterialen. Dit doen ze samen met ontwikkelaars en fabrikanten van duurzame materialen, onderwijs en diverse andere partijen. Op basis van onderzoekinzichten en pilotervaringen wordt Avodubo verder uitgebouwd. Avodubo is samenwerkingspartner is van Up New Bouw, het circulaire economie programma van Midpoint Brabant.

Van het gas af met behoud van bestaande cv-installaties

Stichting MOED (die namens Midpoint Brabant de energietransitie uitvoert), Just BOB, V&M Montage en Duroplan werken samen om woningen met bestaande cv-installaties 'van het gas af' te krijgen. In het onderzoek zijn aan de hand van drie proefopstellingen twee nieuwe concepten met elkaar vergeleken. Beide alternatieve elektrische verwarmingstechnieken kunnen de woning warm houden.  Dit heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe een concept van huisverwarming het gasverbruik kan verminderen of voorkomen.

Regionale reststromen voor feedstock

Protix en Stichting MOED hebben het potentieel van lokale materialen geëvalueerd. Hierbij zijn verschillende voedingsstromen getest en specialistische testen uitgevoerd. Met de resultaten heeft Protix een betere idee gekregen van het potentieel van voedingsstromen.

The up-cycled shoe, made in the heart of Brabant

Van den Breekel en Philtex Plastics hebben onderzoek gedaan naar het ontwerp en de ontwikkeling van schoenen die duurzaam en machinaal geproduceerd kunnen worden en 100% recyclebaar zijn. Het resultaat is positief, de technische doelstelling is gehaald en het economisch concept is goed doortimmerd. Nu nog de stap naar de markt maken. The up-cycled shoe is een mooi voorbeeld van het programma Up New Textiles van Midpoint Brabant Circulair.

Aratos HAPS center

Aratos HAPS, Kylla BV, Avans Hogeschool en Aratos Systems hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een high tech platform om met technologie dataverzameling vanuit de stratosfeer mogelijk te maken. De haalbaarheidsscan heeft geleid tot een conceptueel design voor de missie, inclusief een inventarisatie van potentiële partners en een financiële roadmap. Het resultaat: een eerste HAPS ecosysteem. Samen met partners werkt Aratos aan een vervolgstap. Aratos is gevestigd op de Smart Industry campus Gate2 van Midpoint Brabant.

Meer weten?

Voor meer informatie over de Regeling Economie & Innovatie kun je contact opnemen met Midpoint Brabant subsidie-adviseur Dionne Klaessen, telefoon 06-42090546, mail dionneklaessen@midpointbrabant.nl.


Nieuwe website met alle Makes and Moves projecten Regio Deal Midden- en West-Brabant

Met de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves zetten het regionale bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen, provincie Noord-Brabant en lokale overheden zich in om het economische ecosysteem in de regio Midden- en West-Brabant te versterken tot een veerkrachtige, duurzame en toekomstbestendige economie. Met een centrale rol voor het mkb voor in het bijzonder de sectoren logistiek en maakindustrie.

De Regio Deal ondersteunt de regio’s Midden- en West-Brabant in hun ambitie een belangrijke speler te worden in verantwoorde productie en distributie, gedragen door het mkb. Het traject is gericht op slimme en duurzame productie en distributie – waaronder biobased en circulaire productie en slimme en duurzame logistiek – met een zo laag mogelijke impact op de omgeving en slim en duurzaam onderhoud. Met inzet op een inclusieve arbeidsmarkt, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen door het opleiden en leven lang ontwikkelen van personeel. Op de website vind je achtergrondinformatie over de ambities en de zestien projecten, waaronder MindLabs, Up New, Campione 2.0, DALI, Logistics Community Brabant, LCB Multimodaal, BioVoice, Symbiosis4Growth en Nieuwe techniekcoalitie. De Regio Deal is mogelijk gemaakt door Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant, REWIN West-Brabant, Regio West-Brabant, gemeente Tilburg, gemeente Breda, provincie Noord-Brabant en Rijksoverheid.

Bekijk hier de nieuwe Regio Deal website.


Tilburg ontpopt zich als slimme en duurzame maakstad

Dit is een publicatie van Netwerk Brabant.

Tilburg en Waalwijk, de grootste steden in Midden-Brabant, zijn al drie jaar op rij gekozen tot Logistieke Hotspot nummer 1 van Nederland. Achter maar ook naast de logistiek schuilt een wereld van slimme en duurzame maakindustrie. René Bergmans belicht die aspecten vanuit de regionale economische ontwikkelingsorganisatie Midpoint Brabant. “De maakindustrie en logistiek vormen samen een ijzersterke keten. We promoten dit met de nieuwe regionale campagne Smart Makes & Smart Moves.”

Tilburg en textiel, Waalwijk en leder. Ze worden vaak in één adem genoemd. Na het terugvallen van die bedrijfstakken hebben ‘Tilburg’ en ‘Waalwijk’ niet stilgezeten. Neem Tilburg, de moderne industriestad ontpopt zich opnieuw als een slimme en duurzame maakstad. De kracht ligt in het ontwikkelen en vooral toepassen van nieuwe technologieën. Ondernemingen schakelen snel, anticiperen op marktontwikkelingen en produceren flexibel. In diverse proeftuinen ontstaan nieuwe initiatieven. Bergmans wijst op Textour, een onlangs gehouden evenement waar de aandacht voor en nieuwe vormen van ‘textiel’ de boventoon voerde. “Er werden veel duurzame toepassingen getoond in het belang van de samenleving. Vanzelfsprekend is het TextielMuseum daarbij een van de inspirerende motoren.”

Tilburg wil in 2045 honderd procent circulair produceren, vijf jaar eerder dan het landelijke doel. Bas van der Pol, wethouder circulaire economie van gemeente Tilburg, is onlangs gestart in deze functie. Hij licht toe: “Natuurlijk hebben we internationaal toonaangevende logistiek en een sterk opkomende digitale sector maar Tilburg kan juist ook bogen op een krachtige én veelzijdige maakindustrie, vooral in het midden- en kleinbedrijf.

Deze sector werkt intensief samen met de verschillende onderwijsinstellingen in onze stad, dat biedt perspectief voor het bedrijfsleven, het talent van de toekomst én onze maatschappelijke opgave om te verduurzamen.” Van der Pol vervolgt: “Juist voor die volgende generatie is dat extra belangrijk. We moeten nog slimmer werken. Met de kennis en kunde die in deze stad aanwezig is, moet onze doelstelling voor 2045 haalbaar zijn.” De thema’s die achter deze ‘opgave’ schuilen en door Midpoint Brabant en gemeente Tilburg met bedrijven en onderwijs worden aangepakt zijn helder: digitaliseren, circulaire economie initiëren, energietransitie en talentontwikkeling stimuleren. Dit gebeurt nadrukkelijk in samenhang met het versterken van de stad en de samenleving. Van der Pol: “De generatie van mijn opa en die erna stond aan de lat om zichzelf en ook de economie van de stad na de teloorgang van de textielindustrie opnieuw uit te vinden. Tilburg bleek sociaal, veerkrachtig, ondernemend en creatief. Daarom mogen we nu ook trots zijn op de maakeconomie die vanuit onze stad overal ter wereld hoogwaardige producten en expertise levert. Die kracht moeten we ook nu weer benutten om onze lokale economie door te ontwikkelen en opgaven van deze generatie aan te gaan”.

Bergmans staaft het verhaal met aansprekende cijfers. In Midden-Brabant levert de maakindustrie met 27 procent de hoogste bijdrage aan het Bruto Regionaal Product. Logistiek mag in Midden-Brabant vaak als  toonaangevend worden opgevoerd, het aantal vestigingen in de industrie ligt zowat op hetzelfde niveau als in de rest van Brabant. Ook al loopt de werkgelegenheid in die sector, zo’n 40.000 banen in Midden-Brabant, iets terug, nog altijd ligt die ver boven het landelijk gemiddelde. Kortom, zegt Bergmans, met ongeveer duizend vestigingen, achttienduizend banen en een jaaromzet van 1,2 miljard euro draagt de Tilburgse economie sterk bij aan de Brabantse maakindustrie. Die is zeer divers. Textiel is, ondanks de hierbij genoemde ontwikkelingen, niet meer de grootste sector. De bouw-, metaal-, meubel-, voedingsmiddelen-, chemische- en grafische industrieën zijn boven gemiddeld aanwezig. In elke sector lonken volop kansen, volgens hem. Hand-in-hand met een mensgerichte aanpak duurzaam producten, diensten en processen verslimmen. Van der Pol: “Tilburg kent vele bedrijven die in hun eigen sector een topreputatie genieten vanwege vakmanschap en innovatiekracht, maar dat heeft ook lokaal niet altijd de meeste aandacht.

Toch is dat heel belangrijk, ook om een volgende generatie te inspireren een carrière in de maakindustrie te kiezen. Als je kijkt naar de lijst ‘Impactmakers’, dan zie je hoe veelzijdig, maar ook innovatief het MKB in Tilburg is. Ik heb er enorm veel zin in om mijn bijdrage te leveren aan het vestigingsklimaat voor deze sector. Maken hoort bij Tilburg en ik kijk ernaar uit om die kwaliteit van onze stad uit te dragen en waar mogelijk verder te versterken”.

Meer informatie

Voor meer informatie over de maakindustrie in Tilburg: www.makeitintilburg.com/nl/make-it/slimme-sectoren/smart-industry

Smart Makes

Regio Tilburg beweegt van moderne industriestad naar een slimme en duurzame maakstad. De kracht ligt in het ontwikkelen en vooral toepassen van nieuwe technologieën met bedrijven die snel  schakelen en flexibel produceren. Hierbij profiteren ze van het rijkelijk aanwezige wetenschappelijk en praktisch onderwijs. In diverse proeftuinen ontstaan nieuwe initiatieven en de logistieke sector werkt nauw samen met de maakindustrie om snel en duurzaam te transporteren. Een Reshoring tool, voorspelbaar onderhoud via fieldlabs, circulaire productontwikkeling, Cyber Physical Factory , Smart MKB (dataficering) en VR in onderhoud zijn enkele thema’s die momenteel met ondernemers worden toegepast. Met de campagne Smart Makes promoot Tilburg haar slimme en duurzame maakindustrie.  

 

 


Tilburg ontwikkelt zich tot slimme en duurzame maakstad

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

Tilburg staat van oudsher bekend om haar maakindustrie. De stad heeft zich de afgelopen decennia voortdurend opnieuw uitgevonden. Van textielstad naar moderne industriestad. En nu naar… slimme en duurzame maakstad. Deze ambitie wil Tilburg waarmaken door vol in te zetten op de maatschappelijke opgaven die voor de regio Midden-Brabant zijn vastgesteld in het Strategische meerjarenplan 2019-2023 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant: digitalisering, circulaire economie, energietransitie en talentontwikkeling. Met de campagne Smart Makes gaat Tilburg haar slimme en duurzame maakindustrie de komende tijd extra promoten.

De kracht van Tilburg ligt in het ontwikkelen en vooral toepassen van nieuwe technologieën. De ondernemingen schakelen snel en produceren flexibel. In diverse proeftuinen ontstaan nieuwe initiatieven. Tilburg wil in 2045 100% circulair produceren, vijf jaar eerder dan het landelijke doel. Samen met de internationaal toonaangevende logistiek en de sterk opkomende digitale sector kan Tilburg bogen op een ijzersterke keten van producten en diensten. Ook profiteert het bedrijfsleven van het rijkelijk aanwezige wetenschappelijk en praktisch onderwijs. De economische ontwikkeling van de maakindustrie gebeurt nadrukkelijk in samenhang met het verbeteren van de samenleving.

Lees het gehele artikel op de website van Make it in Tilburg.