Vanwege het vertrek van de huidige manager zijn we op zoek naar een nieuwe manager voor Station88.

Over Station88

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, is dé plek in het hart van Tilburg waar ondernemers uit de regio Midden-Brabant verbinden, groeien en versnellen. Door voor deze doelgroep activiteiten te bundelen, initiëren en faciliteren draagt Station88 bij aan de economische ontwikkeling in de regio Midden-Brabant. De nieuwe manager is de spil in de organisatie en degene die de volgende stap in de ontwikkeling van Station88 kan zetten. De manager geeft leiding aan een klein team van zeer betrokken medewerkers en legt verantwoording af aan het bestuur. De manager is integraal verantwoordelijk voor het bereiken van de doelen van de stichting Huis voor Ondernemerschap en Innovatie.

Station88, een brandpunt in het innovatiedistrict Spoorzone. Met het doel het bundelen, initiëren en faciliteren van activiteiten ten behoeve van de economische ontwikkeling in de regio Midden- Brabant. Dé ontmoetingsplek voor ondernemers, marktpartijen en kennisinstellingen, waar men kennis deelt, informatie vindt en terecht kan met vragen. Station88 organiseert activiteiten lezingen, workshops en netwerkbijeenkomsten ten behoeve van de ontwikkeling van ondernemers. Hierbij staat steeds de kracht van verbinding en de vertaling naar de dagelijkse praktijk centraal. Station88 is gestart als complementair initiatief aan de al bestaande instrumenten en organisaties, dit ter versterking van het regionale ecosysteem. Inmiddels speelt Station88 hierin een cruciale rol met name via de aangeboden programmering en de doorverwijsfunctie bij verdiepingsvragen van ondernemers. Sinds de start in 2018 heeft Station88 zich gestaag ontwikkeld tot een plek die door ondernemers in de regio wordt gevonden en waar partners zich onderdeel voelen van de formule. Station88 is een initiatief zonder winstoogmerk. Om onze dienstverlening breed toegankelijk voor allerlei soorten ondernemers in alle fases van hun ondernemerschap mogelijk te kunnen maken zijn wij afhankelijk van de inbreng van strategische en business partners.

Toekomst

Het idee van een ondernemershuis in Tilburg is zo’n vijf jaar geleden geboren, en sindsdien is het uitgegroeid tot wat het nu is. Een prachtige ontmoetingsplek in de Spoorzone, waar ondernemers die willen groeien in hun ontwikkeling, geholpen worden bij het waarmaken van hun ambities. Nu de opstartfase voorbij is, is Station88 aan het doorgroeien naar de volgende fase. De focus van Station88 verlegt zich naar de verdieping van het programma en naar een steeds meer verbindende regierol tussen de bestaande instrumenten en organisaties op programmagebied. Hierbij draagt de fysieke locatie in het hart van het innovatiedistrict Spoorzone en de centrale plek op de kennis-as, essentieel bij aan de ontwikkeling van de Spoorzone tot een ondernemend, innovatief gebied waarin triple helix samenwerking concreet vorm krijgt.

In 2020 zullen we de ingeslagen weg voortzetten ter voorbereiding op een meerjarenkoers 2021-2024. We sluiten aan op de koers die de gemeente Tilburg, Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant middels de regionale strategische meerjarenagenda, de ontwikkelingen van het innovatiedistrict Spoorzone en de bredere acquisitieplannen zijn ingeslagen.

Concrete activiteiten

– initiëren en medebepalen van de strategische koers en het vertalen daarvan naar de dagelijkse operatie;
– acquisitie van strategische en business partners, die onderdelen van het programma verzorgen;
– opstellen van een jaarplan (activiteiten, financiën en personeel) en bijbehorende budgetten, realiseren van het jaarplan binnen het beschikbare budget, tijdig voorstellen doen voor noodzakelijke budgetbijstellingen, rapportage aan het bestuur over de voortgang;
– aansturen van medewerker(s), beoordelen van de resultaten en zorgdragen voor de jaarlijkse beoordeling;
– zorgdragen voor een effectief marketing- en communicatiebeleid en de uitvoering hiervan, o.m. via een digitaal portal;
– beheren van de externe relaties van de stichting en vertegenwoordigen van de organisatie in netwerken;
– adviseren van het bestuur over ontwikkelingen en voorstellen doen voor verbetering op basis van ervaringen in de praktijk;
– het (in samenwerking met voorzitter en secretaris) organiseren van het periodiek bestuursoverleg, besluitvorming in het bestuur voorbereiden, de uitvoering daarvan ter hand nemen en de resultaten bewaken;
– het (in samenwerking met de penningmeester) zorgdragen voor een effectief financieel beleid.

Naast de rol die de manager heeft in relatie tot het bestuursoverleg, is de manager betrokken bij de voorbereiding van het halfjaarlijks voortgangsoverleg met de gemeente.

Wat vragen wij

– een vlotte, flexibele en vooral ondernemende persoonlijkheid
– wendbare en weerbare professional
– communicatief vaardig
– met groot netwerk in de regio Midden-Brabant
– iemand die kan omgaan met druk en deadlines
– voelt zich thuis in zowel profit als non-profit omgeving
– politiek sensitief
– aantoonbare ervaring met acquisitie
– ondernemend
– HBO opgeleid

Omvang van de functie is 0,6 FTE.

Wil je meer informatie? Kijk op de website van Station88, of neem contact op met de voorzitter van het bestuur, Bas Kapitein (baskapitein@midpointbrabant.nl).

Interesse in deze uitdagende functie? Stuur je CV met persoonlijke motivatie voor 20 januari naar de secretaris van het bestuur Joris Fiers (j.fiers@fontys.nl)

Bron: Station88