Chengdu opening ceremony of Dutch Pavilion

Chengdu opening ceremony of Dutch Pavilion