De afgelopen drie jaar, oktober 2018 tot en met oktober 2021, hebben 103 bedrijven deelgenomen aan de Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Kraaiven & Vossenberg in Tilburg, zo meldt het zojuist verschenen eindrapport. In de Green Deal zijn afspraken vastgelegd over een verduurzamingsaanpak van deze bedrijventerreinen. Dit sluit aan bij de langetermijnambitie van Tilburg om in 2045 volledig energieneutraal te zijn.

In deze Green Deal ligt de focus op energietransitie bij de individuele bedrijven. De ondernemers hebben concrete handvatten gekregen om tot actie over te gaan. Voor de uitvoering zijn zij ondersteunt door Groen Groei uit ’s-Hertogenbosch. Ook zijn er kansen benut op het gebied van collectieve energieopwekking, circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatieve maatregelen tegen hittestress en wateroverlast. Stichting MOED heeft de processen begeleid. Om van industriële daken energiedaken te maken hebben de Vitaal-verenigingen en de gemeente in 2020 Solar Valley Tilburg BV opgericht.

Lat lag hoog
Het doel van de Green Deal was om de helft van de 365 bedrijven (180) systematisch aan de verduurzaming van hun bedrijfsvoering te laten werken. In totaal hebben 103 ondernemingen deelgenomen. Zij hebben gezorgd voor een aantoonbare CO2-reductie van 6.315 ton CO2, vergelijkbaar met de uitstoot van 37 miljoen autokilometers. Met name zonnepanelen en LED-verlichting hebben hier sterk aan bijgedragen. Bij 30 bedrijven zijn energiescans afgenomen. Het bleek doorgaans lastig of zelfs onmogelijk te zijn om een gedetailleerd inzicht in de CO2-besparing te krijgen. De lat is hier erg hoog gelegd. Ook is er een significant verschil in actiebereidheid tussen huurders en eigenaren van de bedrijfspanden. Bij verhuur is het vaak moeilijk om de eigenaar te overtuigen om de nodige maatregelen te treffen.

Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen die verder gaan dan de wettelijke maatregelen. Zoals de installatie van een PV-installatie bij meerdere bedrijven, en installatie van HR++ glas en dakisolatie. Soms was de businesscase voor het bedrijf wel positief, maar is deze door de hoge investering en de complexiteit toch niet tot uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij aansluitingen op het warmtenet. Ook is de netwerkcongestie in toenemende mate een reden dat projecten niet tot uitvoering komen.

Energiebesparingsplicht en informatieplicht
Naast het stimuleren van bedrijven om te verduurzamen is er ook de wettelijke energiebesparingsplicht. Bedrijven met een verbruik per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas zijn op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. En per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Hierbij moeten bedrijven rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben uitgevoerd. Deze verplichtingen zijn de afgelopen jaren gecontroleerd door de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB). Inmiddels voldoen nagenoeg alle bedrijven uit de doelgroep aan de informatieplicht. Overtredingen van de energiebesparingsplicht zijn bij hercontroles doorgaans ongedaan gemaakt.

Vervolg
Op dit moment werkt Midpoint Brabant in opdracht van de gemeente Tilburg onder meer aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor een nieuwe Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone in Tilburg en een advies voor de gemeente Tilburg over alle volgende Green Deals voor de bedrijventerreinen.

Nazorg- en vraagbaakloket
Om de opgedane kennis ter beschikking te blijven stellen van de bedrijven op de terreinen van Kraaiven en Vossenberg wordt momenteel gewerkt aan een nazorg- en vraagbaakloket.

De Green Deal is een initiatief van de Vitaal-verenigingen Kraaiven en Vossenberg, de Gemeente Tilburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, BOM, Provincie Noord Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Stichting MOED (per januari 2022 zijn de energietransitie-activiteiten van Stichting MOED overgegaan naar Midpoint Brabant).