013Food en Midpoint Brabant stimuleren circulaire economie met Up New Food

De vereniging 013Food en Midpoint Brabant hebben de handen ineen geslagen met Up New Food. Door dit nieuwe initiatief krijgen ondernemers uit de voedselsector ondersteuning bij het ontwikkelen van circulaire producten en projecten. De beide organisaties zijn hiervoor een overeenkomst aangegaan. “Door nauw samen te werken kunnen we de circulaire economie binnen de foodsector nog meer versterken in de regio Hart van Brabant”, zegt Lilian Damen, voorzitter van 013Food.

Met Up New Food voegen de partners extra waarde toe aan het duurzaam ondernemerschap binnen de voedselsector. Startups en innovatieve mkb-ondernemingen kunnen gebruik maken van kennis op dit gebied en krijgen van Midpoint Brabant ondersteuning bij het starten en opschalen. “Door onze netwerken toegang te geven tot deze mogelijkheden geven we de circulaire economie in onze regio een krachtige impuls”, zegt Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant.

013Food is een vereniging van ondernemers en organisaties in de foodsector die een bijdrage levert aan de verduurzaming van de productie en consumptie van voedsel in Midden-Brabant.

Midpoint Brabant is het regionale economische samenwerkingsprogramma van ondernemingen, onderwijs en overheden dat de opgave heeft om de regionale economie zoveel mogelijk circulair en veerkrachtig te maken. “Wij ondersteunen ondernemers daarom bij het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan de circulaire economie. In food, maar ook bijvoorbeeld in bouw, textiel en leder. Uiteindelijk streven we ernaar om met Midden-Brabant een nationale circulaire hotspot te worden”, aldus Bas.

Door het verbinden van onze netwerken is er nog meer zicht op wat er lokaal speelt en ontstaan er nieuwe kansen om initiatieven aan elkaar te koppelen. Lilian Damen: “Met deze samenwerking bieden we onze leden de benodigde expertise en kunnen we substantieel bijdragen aan een voedselbewuste regio”.

De samenwerking sluit aan bij de ambitie van Tilburg om in 2045 een circulaire stad te zijn, vijf jaar vooruitlopend op de Rijksoverheid.


Provincie Noord-Brabant en Midpoint Brabant verkennen samenwerking leisureprogramma

Namens Midpoint Brabant hebben Fons Jurgens (voorzitter stuurgroep), Bas Kapitein (directeur) en Joost Melis (programmamanager Smart Leisure) op 4 oktober het strategisch programmaplan Leisure for a better Society aangeboden aan gedeputeerde Stijn Smeulders van Provincie Noord-Brabant (portefeuille Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed).

Leisure for a better Society gaat over het benutten van de innovatiekracht van leisure om de leefbaarheid en beleving van Midden-Brabant verder te ontwikkelen. Hierbij draait het niet alleen om economische ambities, maar ook om sociaal-maatschappelijke impact. Met als hoofdopgaven digitalisering, verduurzaming en talentontwikkeling, en drie programmalijnen: concurrerende & circulaire economie, slimme mobiliteit & bereikbaarheid en vitaal platteland & duurzame verstedelijking.

Provincie Noord-Brabant en Midpoint Brabant hebben afgesproken om de komende tijd met elkaar te verkennen hoe dit leisureprogramma kan bijdragen aan de maatschappelijke verankering van de Brabantse transitieopgaven en de hieraan gekoppelde provinciale beleidsdoelstellingen.

Het programma is ontwikkeld door Midpoint Brabant, in nauwe samenwerking met House of Leisure en haar partnernetwerk. Midpoint Brabant is de regionale economische ontwikkelorganisatie van Midden-Brabant, waarin bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners zijn vertegenwoordigd.

Meer info:

Joost Melis, Midpoint Brabant Smart Leisure, tel. 06-82578506, mail joostmelis@midpointbrabant.nl


Afscheidsinterview Paul van Dijk: “Blijf samenwerken bij de REKS, ook met inwoners!”

Bijna 2,5 jaar is Paul van Dijk procesregisseur geweest van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Op 1 oktober 2021 draagt hij het stokje over; een goed moment om samen met hem terug te kijken én een blik vooruit te werpen.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie
Meer dan dertig regio’s in Nederland maken plannen voor de overstap op duurzame energiebronnen voor elektriciteit en het verwarmen van woningen en gebouwen. In regio Hart van Brabant kijken we ook hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering en zo de gevolgen kunnen beperken. Die plannen staan in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Stichting MOED, uitvoeringspartner energietransitie van Midpoint Brabant, is een van de vele gemotiveerde betrokkenen in dit REKS-traject.

Verbindende rol in een hecht team
Als procesregisseur was de rol van Paul naar eigen zeggen vooral verbindend, want de REKS is bovenal een teamprestatie geweest. Paul: “Dat ik de kopman van dat team mocht zijn, dat is leuk en aardig, maar de basis van het succes is dat iedereen verantwoordelijkheid heeft genomen en met elkaar in gesprek is gegaan. Dan kun je nog zo’n aardige kopman zijn, maar als de rest niet meedoet, dan sta je alsnog met lege handen.”

Zijn taak daarbij was om de stip op de horizon neer te zetten en het inhoudelijke, procesmatige en politieke proces te verbinden. Paul: “Daarvoor hebben we vooral heel veel gesprekken gevoerd: één-op-één, in werkgroepen, ambtenaren, leden van energiecoöperaties, bestuurders, raadsleden, in webinars met inwoners en tal van maatschappelijke organisaties. Dat was intensief, maar het is belangrijk dat iedereen alle stapjes doorloopt als je tot een goed resultaat wilt komen.”

Trots en mooie momenten
Wat aan het succes van de REKS ten grondslag ligt, daar is Paul duidelijk over: “Je kunt een plan bedenken als ambtenaar of bestuurder, maar uiteindelijk moet iedereen het dragen. Niet een paar organisaties die toevallig aan het roer staan. Daarom hebben we 14 webinars en enquêtes georganiseerd waarmee we duizenden bewoners uit de regio hebben bereikt. We hebben ook maatschappelijke organisaties en raadsleden gesproken, zowel in regionale als in lokale bijeenkomsten. Dat leverde veel inhoudelijke input op. Soms konden we dat meteen verwerken, en sommige dingen moeten we meenemen bij de verdere uitwerking van de REKS.”

Ondanks het succes was de REKS volgens Paul een spannend en intensief proces: “Het is als een snelweg waar je op rijdt, maar wel een met bochten. Je moet continu sturen om goed uit de bocht te komen, en ik heb ook een aantal keer met samengeknepen billen gezeten. Bijvoorbeeld toen het ontwikkelscenario met de energiehubs tijdens een regionale radenavond werd gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden. Als dat verkeerd valt, dan kun je opnieuw beginnen. Het zweet stond in mijn handen, maar uiteindelijk werd het plan omarmd. Toen dacht ik wel: ‘dat hebben we met elkaar mooi gefikst!’”

Het vervolg van de REKS
Uiteindelijk is Paul dus tevreden met het resultaat, al geeft hij wel aan dat het nu pas echt begint: “Het makkelijkste traject van plannen maken hebben we gehad. Nu start de uitvoering, en dan ga je de gevolgen zien. Als gebieden bij hubs opnieuw worden ingericht en er wind- en zonneparken komen, of als we met nieuwe warmtebronnen en klimaatmaatregelen aan de slag gaan.”

Die volgende stap gaat Paul dus niet meemaken, maar hij heeft wel een idee over die ontwikkelingen: “Het wordt meer lokaal en minder regionaal. Bewoners, agrariërs, energiecoöperaties en ondernemers zijn aan zet en gaan bepalen hoe het eruit gaat zien. Het moet van hun zijn en passen in het gebied. Dat wordt een nieuw proces dat je moet uitvinden met elkaar, en dat dan op zeven plekken tegelijk. Het wordt gefragmenteerder, maar je moet het wel als geheel bij elkaar houden. Een mooie uitdaging voor mijn opvolger!”

Blijf samenwerken en betrek de samenleving
De kracht van de regio is volgens Paul dat iedereen elkaar altijd kan vinden, elkaar vasthoudt en het gesprek blijft voeren. Paul: “Je moet je zorgen blijven uiten en je grenzen blijven aangeven. De energie- en klimaattransitie zijn systeemtransities en alles hangt met elkaar samen. Als ik draai aan het knopje windmolen in Waalwijk, dan heeft dat effect voor de windmolen in Tilburg. Je kunt naar je eigen gemeente kijken, maar klimaat en energie houden niet op bij die grens. Je bent van elkaar afhankelijk om het te regelen.”

Als tip voor de toekomst geeft Paul dan ook aan om vooral samen te blijven werken: “Blijf met elkaar in contact en zorg dat de samenleving echt kan meedoen. Dan krijg je draagvlak. Er ligt een goede basis door de samenwerkingsovereenkomst met de energiecoöperaties. Zorg er vervolgens voor dat je iedereen meeneemt in de kleine stapjes die je zet. Sommigen hebben een andere mening, maar uiteindelijk staan er best veel neuzen dezelfde kant op. Dat moet je koesteren als regio. Je moet elkaar echt stevig vasthouden, zeker als het moeilijk wordt. Want dat het nog moeilijk gaat worden, dat staat wel vast!”

Paul van Dijk is nog tot 1 oktober 2021 procesregisseur van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Daarna gaat hij een nieuwe uitdaging aan als programmamanager energie bij de gemeente Utrecht. Voor meer informatie over de REKS klik hier.

Credits afbeeldingen: Jimke Joling


Gemeenten en energiecoöperaties ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 22 september 2021 hebben de negen gemeenten in Hart van Brabant en de Energie Coöperatie Hart van Brabant u.a. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met de samenwerking willen de gemeenten en coöperatie meer inwoners betrekken bij het opwekken van duurzame energie in de regio.

Meedenken, -doen en -profiteren
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en Coöperatie Energie Hart van Brabant komt voort uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Hierin staat onder andere hoe en waar we energie duurzaam kunnen opwekken met wind- en zonne-energie.

In de REKS is afgesproken dat alle inwoners van Hart van Brabant moeten kunnen meedenken en meebeslissen bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals windparken en zonnevelden. Ook streven we ernaar dat de lokale omgeving 50% eigenaar wordt van energieprojecten. Dat betekent dat inwoners ook kunnen profiteren van de opbrengsten van wind- en zonneparken in hun omgeving.

Lokale energiecoöperaties
Om die participatiedoelen te bereiken en inwoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van energieprojecten, willen de veertien lokale energiecoöperaties in Hart van Brabant en gemeenten samenwerken. Belangrijk gezamenlijk doel daarbij is om het draagvlak vergroten voor de duurzame energieprojecten uit de REKS door in contact te komen met inwoners.

Bovendien kan met de samenwerking beter geborgd worden dat inwoners en ondernemers in de regio kunnen meedenken, meebeslissen en mee-ondernemen bij energieprojecten. Ook kunnen inwoners via de energiecoöperaties meeprofiteren van de opbrengsten uit de duurzame opwekprojecten van de REKS.

Met de Energie Coöperatie Hart van Brabant u.a. willen de veertien lokale energiecoöperaties in de regio hun kennis en kwaliteiten effectief inzetten. Zo ontstaat een gezamenlijk kennis- en expertisecentrum en kan de koepelcoöperatie professionele ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van REKS-projecten.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie

In onze regio Hart van Brabant hebben we een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) gemaakt. Daarin staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Stichting MOED, uitvoeringspartner energietransitie van Midpoint Brabant, is een van de vele gemotiveerde betrokkenen in dit REKS-traject.

Voor meer informatie over de REKS, klik hier.

Credits foto: Jimke Joling

 


(Video) Werkcongres Maatschappelijk Innovatieprogramma voor Midden-Brabant

De mens centraal! Dat was de kern van het werkcongres Maatschappelijk Innovatie Programma dat op woensdag 15 september door Midpoint Brabant werd georganiseerd in de LocHal in Spoorzone Tilburg. Afgevaardigden van ondernemingen, onderwijs en overheid bogen zich tijdens werksessies over de kernthema’s gezondheid, duurzaamheid en digitalisering. Met als overkoepelende vraag: hoe kunnen we in Midden-Brabant het verschil maken voor de eigen regio én bijdragen aan de brede welvaart van ons land?

Het werkcongres is ingeleid door Wim van de Donk (rector magnificus van Tilburg University en vicevoorzitter Midpoint Brabant) en afgesloten door Theo Weterings (burgemeester van gemeente Tilburg en voorzitter Midpoint Brabant). De rode draad van hun pleidooien is om het unieke kennisprofiel van de regio optimaal te benutten voor de grote maatschappelijke opgaven waar we met z’n allen voor staan. Missie gedreven innovatie, waarbij mens en gedrag leidend zijn bij het inzetten van technologie.

Midpoint Brabant gaat de opbrengsten van het werkcongres samen met multi helix organisaties ÉN inwoners van de regio verder uitwerken in programma’s en projecten. Of zoals Theo Weterings het treffend verwoordde: van triple naar quadrupel helix, met Midpoint Brabant als kok.

BEKIJK HIER DE AFTERMOVIE VAN HET WERKCONGRES

https://youtu.be/TvWohc1Vn38


Vacature Programmamanager Energietransitie (min. 32 uur)

Zoek jij een zelfstandige, uitdagende programmamanagersrol binnen een multi helix organisatie, waarbij energietransitie, economische stimulering, innovatie, talentontwikkeling en verduurzaming hand in hand gaan? Word jij enthousiast van het bijdragen aan een belangrijk maatschappelijk thema door het ontwikkelen en realiseren van projecten? Reageer dan direct!

Voor de verdere ontwikkeling van de regio Midden-Brabant is Midpoint Brabant op zoek naar een proactieve programmamanager Energietransitie en tevens beoogd directeur van Midpoint Brabant Energietransitie BV.

Midpoint Brabant

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen onderwijs, ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties. We werken aan versterking van het economisch ecosysteem van Midden-Brabant. Dat doen we door programma’s en projecten te ontwikkelen voor economische speerpuntsectoren en maatschappelijk relevante thema’s. Daarnaast helpen we startups en mkb-ondernemingen te groeien en weerbaarder te zijn, door samen nieuwe ideeën te ontwikkelen en deze in een stroomversnelling naar de markt te brengen. Speerpunten zijn de sectoren Smart Industry, Smart Logistics, Smart Leisure en Smart Services. Bij economische groei met maatschappelijke impact staan de uitdagingen en kansen met betrekking tot circulaire economie, energietransitie, datagedreven digitalisering en human capital centraal. Zo dragen we bij aan een slimme en duurzame economie én samenleving.

Programma Energietransitie

Het programma Energietransitie binnen de stichting Midpoint Brabant is een voortzetting van de activiteiten van de Stichting Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED). Het plan is om deze activiteiten per 1 januari 2022 te concentreren binnen het programma Energietransitie van Midpoint Brabant. Centraal in het programma staat de bevordering van energietransitie in Midden-Brabant door duurzame energieopwekking en -toepassing. Daarbij kan synergie gehaald worden door de samenwerking met de programma’s voor circulaire economie en klimaatadaptatie. Bij de bevordering van de energietransitie wil Midpoint Brabant de rol vervullen van initiator, facilitator, professionele intermediair, procesbegeleider en adviseur. Daarbij hechten we sterk aan de voortzetting van de praktische projectmatige aanpak die MOED hanteert. Wij hechten ook aan onze relatief onafhankelijke, niet commerciële positie en zoeken nadrukkelijk samenwerking met private energietransitie-initiatieven. Binnen het Energietransitie Programma bestaat de ambitie om aansluiting te zoeken bij de uitvoeringsorganisatie van de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS). Vanuit de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners dragen we door innovaties en businesscases bij aan de realisatie van de doelstellingen uit de REKS.

Taken van de programmamanager

Onze nieuwe programmamanager Energietransitie en beoogd directeur van de Energietransitie BV (mede)ontwikkelt, overziet en bewaakt de realisatie van de projecten binnen het programma. Tot je taak behoren:

 • het bevorderen van duurzame energieopwekking en -toepassing, onder andere via Green Deals;
 • het ontwikkelen en realiseren van het energietransitieprogramma binnen de gestelde financiële kaders en tijdslijnen;
 • het zelfstandig actief werven en binden van private- en overheidspartners voor de ontwikkeling en realisatie van energietransitie projecten;
 • het vertalen van kansen en initiatieven op het terrein van energietransitie met professionele externe partijen naar haalbare business cases;
 • het zelfstandig identificeren en verzilveren van financieringskansen voor projectideeën bij bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en (hogere) overheden;
 • de haalbare business cases met externe partijen weten te (laten) ontwikkelen naar concrete projecten op het terrein van energietransitie;
 • het succesvol toelichten en verdedigen van programma’s, projecten en begrotingen binnen diverse besluitvormende gremia;
 • het voeren van projectmanagement en/of het aansturen van projectmanagers;
 • het verankeren van de component duurzame energieopwekking en toepassing in de economische ontwikkelprogramma’s van Midpoint Brabant voor de sectoren logistiek, maakindustrie, leisure en kennisintensieve diensten;
 • het nader introduceren en betrekken van energietransitie bij thematische ontwikkelprogramma’s van Midpoint Brabant voor digitalisering/dataficatie, circulaire economie en talentontwikkeling;
 • het verkennen en borgen van een passende positie van het energietransitie programma in relatie tot de op te zetten uitvoeringsorganisatie voor de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS);
 • de organisatie, de agendavorming, én advisering aan de stuurgroep Energietransitie, op een zodanige wijze dat deze stuurgroep haar rol als inhoudelijk klankbord en ontsluiter van het netwerk voor het programma Energietransitie optimaal kan vervullen;
 • het als programmamanager volledig en tijdig informeren van de directeur van Midpoint Brabant en als directeur van de Energietransitie BV het volledig en tijdig informeren van de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) van de Energietransitie BV.

Profiel - Wat we zoeken in onze nieuwe programmamanager?

Voor deze functie als programmamanager / beoogd directeur van de Energietransitie BV zoeken wij iemand met:

 • een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met energietransitie en duurzaamheid;
 • een aantal jaren succesvolle werkervaring als zelfstandig programma- of projectmanager binnen het taakveld energietransitie of een ander duurzaamheidstaakveld;
 • kennis van het bedrijfsleven en affiniteit met het mkb, de overheid en het onderwijs;
 • bij voorkeur een actueel en relevant netwerk op het gebied van energietransitie in Midden-Brabant;
 • bij voorkeur bekendheid met investering- en financieringsfondsen en -mechanismen op het terrein van energietransitie;
 • bewezen positieve ervaring met het bereiken van doelen binnen soms complexe ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen;
 • een goede balans tussen kunnen luisteren en verbinden wanneer dat nodig is en het tonen van besluitvaardigheid, alertheid, overtuigingskracht en resultaatgerichtheid (“professioneel ongeduldig”);
 • enthousiasme, grote zelfstandigheid en senioriteit;
 • effectiviteit in beheersing van werkprocessen en financiën;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
 • oog voor leer- en onderzoeksdoelen van kennis- en onderwijsinstellingen en deze instellingen op een creatieve wijze weten in te zetten ten behoeve van de energietransitie.

Onze aanbieding

De taak als programmamanager vraagt het nodige van je, maar je krijgt er ook veel voor terug: een dynamische omgeving waar bedrijfsleven, overheid en onderwijs elkaar ontmoeten, veel vrijheid en zelfstandigheid en samenwerking op alle relevante niveaus in de regio. Je werkt in een klein, professioneel en pragmatisch team. De cultuur kenmerkt zich als gedreven, professioneel en toegankelijk.

Onze voorkeur gaat uit naar een fulltime (tenminste 32 uren) dienstverband met de stichting Midpoint Brabant, maar ook ZZP-ers kunnen reageren. We bieden:

 •  een marktconform salaris van maximaal €86.500,- per jaar bij fulltime aanstelling
 •  een dertiende maand
 •  30 vakantiedagen
 •  aansluiting op ABP – pensioen

Wil je graag doorpraten of heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Frans Mutsaers via 06 21243681. Hij is de huidige directeur van Stichting MOED en verantwoordelijk voor de energietransitie-activiteiten.

 • Voor aanvullende informatie over Midpoint Brabant, klik hier.
 • Voor aanvullende informatie over MOED, klik hier.
 • Voor de vacature in PDF, klik hier.

Wil je solliciteren?

Richt dan je reactie vóór 28 oktober 2021 aan de Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant, via deze link.

De eerste gesprekken vinden plaats in de middag van 3 en 4 november 2021 in Tilburg.


Van Gogh Homeland Experience: Brabantse innovatie en verbeelding

Dit is een publicatie van Uncover.

In 2016 namen de grootste Brabantse werkgevers in de vrijetijdssector, de Efteling en Libéma, samen met Midpoint Brabant het initiatief tot de oprichting van de stichting House of Leisure met als doel de versterking en vernieuwing van onderscheidend leisure-aanbod in Brabant. Een belangrijke ambitie is ontwikkeling van een ‘derde iconische leisure hotspot’, naast De Efteling en Beekse Bergen, die de Brabantse identiteit versterkt. Om daarmee de aantrekkingskracht van Brabant als (inter)nationale toeristische bestemming te verstevigen en het dag- en meerdaags bezoek te bevorderen en te spreiden in tijd en ruimte. Na een oriëntatie op voornamelijk internationale partners verschoof het vizier naar de geboortegrond van de bekendste Brabantse meester allertijden: Vincent van Gogh.

Onder het motto ‘Leisure for a better Society’ treedt de Van Gogh Homeland Experience in de voetsporen van de Brabantse meester. Uncover magazine publiceerde een uitgebreid artikel over de ontwikkelingen van dit spraakmakende Brabantse leisure initiatief, waarbij maatschappelijke opgaven als landbouwhervorming, duurzaamheid en mobiliteit de drijvende kracht vormen.

Lees het gehele artikel hier.


De MindLabs formule: slimme mensen x kunstmatige intelligentie = creatieve oplossing

Dit is een publicatie van Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes & Moves.

Met mensgerichte kunstmatige intelligentie maatschappelijke problemen oplossen. Dat is het gezamenlijke doel van MindLabs, een samenwerkingsverband dat is opgericht door Tilburg University, Fontys Hogeschool voor Journalistiek, ROC Tilburg, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg en DPG Media. Steeds meer bedrijven, startups en onderwijsinstellingen sluiten zich aan bij MindLabs. Inmiddels is MindLabs uitgegroeid tot dé broedplaats en hotspot voor bedrijven die op zoek zijn naar technologische oplossingen voor problemen op het raakvlak van kunstmatige intelligentie en menselijk gedrag. MasterMinds is een recent project dat uit deze visie is geboren.

MindLabs richt zich op vier aandachtsgebieden: Virtual & augmented reality, Natural language & data technologies, Robotics & avatars en Serious games & learning.

Vijf MasterMinds projecten

Projectleider van het MasterMinds project en medeoprichter van MindLabs Max Louwerse schreef op verzoek een reeks onderzoeksprojecten voor de Regio Deal Midden- en West-Brabant. Uit die projecten met bedrijfspartners werden vijf MasterMinds projecten gekozen, elk met een looptijd van vier jaar.

Regionale AI-projecten met internationale impact

Max Louwerse: “Voor de MasterMinds werken we met een internationaal team, waarvoor we de beste kandidaten van de wereld selecteerden. Promovendi betalen we vanuit de Regio Deal subsidie, de overige kosten bestaan uit cofinanciering. Alle projecten zijn innovatief en interdisciplinair. Vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie maken we een verschil in de wereld door juist deze vraagstukken te onderzoeken.”

Trots op de samenwerking

Het is tamelijk uniek om op deze grote schaal samen te werken met onderwijsinstellingen en bedrijven. Voor mij is het helemaal geslaagd als de huidige vijf Regio Deal projecten leiden tot spin-off projecten; dat we na vier jaar samenwerken verder willen met elkaar. Het is mijn rol als onderzoeksleider daarop aan te sturen.

Sprongen maken met zevenmijlslaarzen

De Regio Deal stelt ons in staat om een boost te geven aan innovatief AI-onderzoek met een grote groep partners, kennisinstellingen en bedrijfspartners. Dat is zonder subsidie niet op deze schaal mogelijk. Door de Regio Deal maken we met zevenmijlslaarzen sprongen in de AI-wereld. De zaadjes die de overheid met deze subsidie plant kunnen uitgroeien tot enorme planten!

Om een idee van het succes van MasterMinds te geven: recentelijk is het aangemerkt als één van de ICAI Labs, de landelijke samenwerking van verschillende universiteiten, bedrijven en de Nederlandse op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Je ontkomt niet aan onze resultaten

Het is nog een beetje vroeg om de eerste resultaten te presenteren. Wetenschappelijk onderzoek begint vaak met een uitgebreide literatuurstudie en eerste experimenten, maar Covid-19 heeft ons niet bepaald geholpen met de experimenten. Voor alle vijf projecten overleggen we voortdurend met projectpartners over de voortgang en bespreken we tussenresultaten. Je kunt de projecten volgen op verschillende manieren:

 • We organiseren events voor het grote publiek. De volgende bijeenkomst vindt plaats in december. Hopelijk dan eindelijk weer face-to-face.
 • De MindLabs-organisatie geeft regelmatig updates aan de regionale en landelijke media.
 • Uiteraard kun je de wetenschappelijke publicaties lezen, maar ook de vertalingen ervan in de media.
 • Het MindLabs-gebouw in de Tilburgse Spoorzone is in aanbouw. Hier komen vier labs, die we gebruiken voor ons onderzoek. De vaart zit er goed in. MindLabs hoopt begin 2022 in naar dit gebouw te verhuizen. Hiermee krijgt het innovatiedistrict Spoorzone weer een extra impuls, als hart van de sterk opbloeiende digitale sector.

“We staan nog maar aan het begin. Ik denk dat het lastig gaat worden om aan onze resultaten te ontkomen,” aldus professor Max Louwerse.

Maak kennis met de MasterMinds Regio Deal:

 1. Gebruik van Serious Games in complexe besluitvorming in de logistiek – Haven van Rotterdam: De Haven van Rotterdam is een snel veranderende omgeving waarin vaak complexe beslissingen genomen moeten worden. Hoe kunnen die beslissingen op elkaar worden afgesteld door gebruik te maken van serious games en AI algoritmes?
 2. Neurofysiologie en VR in de luchtvaart – Koninklijke Luchtmacht en MultiSIM: Wat is er nodig is om VR-training van luchtmachtpiloten zo natuurgetrouw mogelijk te maken? Hoe kan een VR-training een effectieve aanvulling vormen op de opleiding van piloten? Hiervoor wordt gekeken naar biofeedback: wat moeten we ontwikkelen om ervoor te zorgen dat piloten vergelijkbare fysieke reacties hebben als in de simulator en in de lucht?
 3. AR & VR voor onderhoud - Actemium, Marel en CastLab: Het effectief en efficiënt trainen van de volgende generatie werknemers in de maakindustrie is een belangrijkere taak voor bedrijven. Er is een grote behoefte aan succesvolle trainingsmethoden, maar tegelijkertijd is er veel onbekend over welke trainingsmethoden het meest effectief zijn. In dit project onderzoeken we de effectiviteit van virtual reality en augmented reality bij engineering en onderhoudstaken.
 4. Evidence-based preventie: predictive analytics – Interpolis en Gemeente Tilburg: Kan het preventiegedrag van mensen effectiever beïnvloed worden door communicatie persoonlijker te maken passend bij iemands specifieke risicoperceptie? Datasets worden aan elkaar gekoppeld om patronen te verklaren en voorspellende modellen te optimaliseren. Zo kijken we of je met grote hoeveelheden data menselijk gedrag kunt voorspellen.
 5. Virtual Reality in het onderwijs – WPG Zwijsen, Spacebuzz en Timeaware: Kunnen virtuele docenten ontwikkeld worden die kunnen lesgeven? Kan Willem van Oranje in een geschiedenisles opduiken of kan een echte maar virtuele astronaut ons meer leren over ons zonnestelsel en planeet Aarde?

Meer weten? 

Meer weten over MindLabs en de vijf Regio Deal MasterMinds projecten? Ga naar de website van MindLabs of kijk voor een eerste kennismaking met de projecten deze video.

De Regio Deal Midden- en West-Brabant is mogelijk gemaakt door Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant, Regio West-Brabant, REWIN West-Brabant, Gemeente Tilburg, Gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant en Rijksoverheid.


Midpoint Brabant jaarverslag 2020: een woelig jaar, met ook veel nieuwe initiatieven

“De veerkracht van Midden-Brabant.” Dit is het thema van het Midpoint Brabant jaarverslag over 2020 dat nu online is. Wereldwijd een woelig jaar. In februari brak in Nederland corona uit, met Midden-Brabant als brandhaard. Met de samenwerkingspartners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid heeft Midpoint Brabant direct en hands-on geschakeld om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden. Op het gebied van de arbeidsmarkt zijn daadkrachtige acties ondernomen om werknemers, werkgevers, startups en studenten door de coronacrisis te helpen.

Maar gelukkig stond het afgelopen jaar ook bol van nieuwe initiatieven. Zo zijn de zestien Makes and Moves Regio Deal projecten van Midden-Brabant van start gegaan en zijn diverse baanbrekende projecten van de grond gekomen. Denk aan Van Gogh Homeland Experience (leisure), Cyber Physical Factory (maakindustrie), Up New (circulaire economie) en Smart MKB (digitalisering). En als klap op de vuurpijl de hernieuwde verkiezing van Tilburg-Waalwijk als logistieke hotspot nummer 1 van Nederland (in 2021 zelfs al voor de derde keer op rij!). Ook is in 2020 de basis gelegd voor een actualisering van de positionering en profilering van Midpoint Brabant en de regio Midden-Brabant.

Bekijk hier het Midpoint Brabant jaarverslag 2020

 

 


Onderzoek naar gebiedsontwikkeling Museumkwartier van start

In opdracht van de gemeente Tilburg organiseerde House of Leisure van Midpoint Brabant op 13 juli een kick-off sessie voor het onderzoek naar de gebiedsontwikkeling van het Museumkwartier. 25 experts uit diverse disciplines bogen zich over de vraag: “Hoe kunnen we het Museumkwartier verder versterken als zone voor creatief ondernemerschap én als bruisend stadsdeel waar je fijn kunt wonen en werken in een bijzondere cultuurhistorische omgeving.”

Het Museumkwartier is het gebied ten noorden van het stadscentrum, met twee musea van internationale allure: De Pont museum en hetTextielMuseum. Het Drögepand naast het TextielMuseum krijgt mogelijk een herbestemming als ‘circulaire textielhub’. Ook het fraaie Wilhelminapark behoort tot deze zone. Het is een divers gebied met een rijke historie en een sterke vertegenwoordiging van de creatieve sector. Gemeente Tilburg wil het Museumkwartier nadrukkelijker profileren als zone voor creatief ondernemerschap, met bekendheid ook buiten Tilburg.

Aantrekkelijke routes en ruimten

Bij de kick-off sessie is ook gekeken naar hoe je de verbindingen van beide musea met de binnenstad en met name de Spoorzone kunt verbeteren en verfraaien. Fijne voetgangersgebieden en routes stimuleren wandelen en maken de stad aantrekkelijker. Voor een prettige en gezonde leefomgeving moet de publieke ruimte langs routes goed ingericht zijn. Door de straten, het groen, de verlichting en de gebouwen goed op elkaar aan te sluiten, wordt het karakter van het gebied versterkt. Het Museumkwartier moet een gebied worden met een goede balans tussen diverse functies: van kwalitatieve detailhandel, horeca en verblijf, tot werkplaatsen voor makers en woonruimte. Ook zijn nieuwe ontwikkelingen welkom, wel altijd met oog voor goede bouwkundige kwaliteit en inpassing in de cultuurhistorische context. Extra aandacht is er voor de bereikbaarheid van het gebied en de mogelijkheden van nieuwe mobiliteitsconcepten.

Joost Melis van House of Leisure over de kick-off sessie: “We starten dit soort trajecten altijd met experts uit verschillende disciplines. Zo bundelen we denkkracht vanuit meerdere perspectieven en kunnen we de projectonderzoeken gericht aanvliegen”.

Samen met bewoners, bezoekers, bedrijven en partners werkt de gemeente Tilburg de komende maanden verder uit welke kansen er zijn om de economie, dynamiek en aantrekkelijkheid van het Museumkwartier te versterken.