Energietransitie nu ook op website Midpoint Brabant

In januari is Midpoint Brabant gestart met het programma Energietransitie. De activiteiten van Stichting MOED zijn overgegaan naar Midpoint Brabant en ook is er een nadrukkelijke koppeling met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Programmamanager Joost Ploos van Amstel werkt intussen aan een integraal energietransitieprogramma voor Midden-Brabant.

De regionale ontwikkelingen rondom de energietransitie kun je vanaf nu volgen via de website van Midpoint Brabant: https://www.midpointbrabant.nl/sectoren/energietransitie/


Nieuwe Midpoint Brabant programmamanager Joost Ploos van Amstel: energietransitie is regionale topprioriteit

Op 1 januari 2022 is Joost Ploos van Amstel gestart als programmamanager bij Midpoint Brabant Energietransitie. Op dezelfde dag heeft Midpoint Brabant de energietransitieactiviteiten van Stichting MOED overgenomen. We vroegen Joost om zichzelf voor te stellen en te vertellen over zijn gedachten over dit volledig nieuwe programma.

Wie is Joost Ploos van Amstel?

Ik ben 55 jaar, woon in Maarheeze, ben getrouwd, heb twee zonen en wandel graag in de natuur met mijn twee honden. Ik vervul bestuursfuncties, waaronder voorzitter van Ondernemers Contact Cranendonck en glasvezelcoöperatie Cranendonck//NET. Vanaf 1997 was ik directeur/eigenaar van Ploos van Amstel Milieu Consulting met focus op energietransitie en klanten als Rabobank, Achmea en Carglass. In 2015 heb ik het bedrijf verkocht aan Facilicom, waar ik tot en met 2019 directeur was van Facilicom Energiemanagement. Vanaf 2020 was ik procesbegeleider zon in stedelijk gebied en duurzame energie in het glastuinbouwgebied in de regio Rotterdam-Den Haag. En deze maand ben ik aan de slag gegaan bij Midpoint Brabant.

Wat voor type manager ben jij?

Het is mijn intrinsieke motivatie om continu te verbeteren. De samenleving is dynamisch en staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatverandering. Dit vraagt om ingrijpende maatregelen, zoals energietransitie en circulaire economie. Als coachende manager geef ik heldere verwachtingen en kaders en biedt collega’s alle ruimte en ondersteuning bij de realisatie.

Waarom heb je de stap naar Midpoint Brabant genomen?

Ik houd van een wit papier waar je op mag beginnen met schetsen en dit kan uitwerken tot beleid en  uitvoering. Het speelveld met bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers, docenten en leerlingen maakt het extra uitdagend. Ik waardeer de cultuur van niet lullen, maar poetsen die bij Midpoint Brabant past. In zo’n omgeving voel ik me thuis. Samen kunnen we voor energietransitie echt iets voor elkaar krijgen.

Wat spreekt je aan in de functie programmamanager Energietransitie?

De energietransitie is complex. We moeten naar een fundamenteel andere energievoorziening. Dat vraagt om aanpassingen, zoals lokaal opwekken en opslaan van duurzame energie, en het verhandelen en heen en weer transporteren ervan. Hiervoor zijn veel innovaties nodig. Dit lukt alleen als stakeholders dat onderkennen en omarmen. Nagenoeg iedereen is ervan doordrongen dat de energietransitie nodig is, maar vooral bij anderen. Ik vind het leuk om met stakeholders in gesprek te gaan om wederzijds begrip te creëren en hen er actief bij te betrekken. Zo komen we samen tot breed gedragen oplossingen die écht bijdragen aan de energietransitie.

Welke ontwikkelingen zie je op het gebied van energietransitie in Midden-Brabant?

Regio Hart van Brabant heeft de Regionale Energie en Klimaatstrategie ontwikkeld (REKS). Deze gaat over hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. En over welke mogelijkheden er zijn voor duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. De kaders zijn er. Nu moeten we het nog realiseren.

Hoe kunnen we in Midden-Brabant een relevante bijdrage leveren aan de energietransitie van ons land?

Regio Hart van Brabant is één van de dertig regio’s die het nationaal klimaatakkoord hebben vertaald naar een regionale energiestrategie. Door de toevoeging van de K van Klimaat gaat onze regio met REKS verder dan de landelijke RES. De nationale ambitie is om in 2030 35 terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken. Onze regio wil in 2030 1 TWh duurzame energie opwekken door zon op daken, windmolens en zonneweides. Ook willen we uiterlijk 2030 20% energiebesparing realiseren.

Midpoint Brabant heeft de energietransitieactiviteiten dus van Stichting MOED overgenomen. Hiermee krijgt energietransitie een breder perspectief. Voor zover je er nu al iets over kunt zeggen: waar wil je je vooral op richten in het energietransitieprogramma?

Allereerst wil ik het goede van Stichting MOED voortzetten en verbreden. Zo gaan we voortborduren op de Green Deal Kraaiven en Vossenberg in Tilburg, voor energiebesparing en -opwek bij bedrijven. De structurele samenwerking tussen regionale partners zoals gemeente en de lokale ondernemersverenigingen en hun bedrijven laat zien dat een Green Deal duurzame resultaten oplevert die bijdragen aan van de REKS-ambities. De opgedane kennis gaan we toepassen op meerdere bedrijventerreinen in Tilburg en in andere gemeenten in Midden-Brabant. Verder gaan we over de volle breedte aansluiten op de REKS. We betrekken onze regionale partners hier actief bij, inclusief het onderwijs. De energietransitie vraagt om innovaties, zoals het balanceren van het netwerk, nieuwe energiezuinige apparaten, betaalbare energieopslag en (collectieve) opwek van duurzame energie. Met studenten halen we veel creativiteit binnen. We bieden ze een inkijk in onze duurzame toekomst waar zij zelf actief aan kunnen bijdragen.

Hoe zie je de samenwerking met de andere programmamanagers en partners van Midpoint Brabant?

Duurzaam ondernemen is steeds minder van de happy few, maar onderdeel van het normale ondernemen. Elk programma krijgt ermee te maken. We gaan elkaar versterken, zodat we tot een integrale aanpak komen. Sommige combinaties zijn vanzelfsprekend, bijvoorbeeld met logistiek, sommige zijn dat op het eerste oog minder, zoals met leisure. Maar voor energietransitie kunnen we juist veel leren van de verbeeldingskracht van cultuurontwikkelaars. Zo kunnen zij helpen bij het creëren van draagvlak voor het streven om de lokale omgeving 50% eigenaar te maken van energieprojecten. Ook kunnen vakantieparken duurzame energie gaan leveren en landschapsarchitecten meedenken met het vormgeven van te ontwikkelen energiehubs. Energietransitie is ook één van de beoogde thema’s van de Van Gogh Homeland Experience.

Er gaat veel op je afkomen… hoe ga je dit aanpakken?

Ik ga eerst kennismaken met al onze stakeholders en goed luisteren naar ieders ideeën en wensen. Ik wil snel achterhalen welke ambities we als regio hebben, welke belemmeringen er zijn en hoe wij als Midpoint Brabant kunnen ondersteunen. De energietransitie is veelomvattend en vraagt veel kennis, kunde en capaciteit. De energiecapaciteit is op dit moment heel erg schaars, we moet dit als regio zorgvuldig managen en efficiënt aanpakken.

Heb je nog een boodschap voor onze lezers?

De energietransitie is topprioriteit in onze regio, we willen hierin een voortrekkersrol vervullen. Maar zelfstandig gaat niemand dat realiseren. Door de samenwerkingsvorm van Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant kunnen we de ambities uit onze REKS verwezenlijken. De looptijd van negen jaar lijkt lang, maar we moeten vaart maken. Zie je redenen om iets extra snel op te pakken, laat het me dan vandaag nog weten.


Joost Ploos van Amstel nieuwe programmamanager energietransitie Midpoint Brabant

Op 1 januari 2022 start Joost Ploos van Amstel als programmamanager van de nieuwe afdeling Energietransitie bij Midpoint Brabant. Op diezelfde dag neemt Midpoint Brabant als regionale economische ontwikkelorganisatie alle energietransitieactiviteiten van Stichting MOED over.

Joost is 54 jaar, getrouwd, vader van twee zoons en woonachtig in Maarheeze. In 1997 richtte hij Ploos van Amstel Milieu Consulting op. Hij hielp organisaties als Philips en Douwe Egberts bij het opzetten van productgerichte milieuzorgsystemen. Vanaf 2004 ligt zijn focus op energietransitie, waarvoor hij onder meer Rabobank en Achmea heeft meegeholpen. Per 2015 is zijn bedrijf overgenomen door Facilicom Group en eind 2019 is de integratie afgerond. Sindsdien werkte Joost onder andere als procesbegeleider zon in stedelijk gebied voor de regio Rotterdam Den Haag en procesbegeleider duurzame energie in het glastuinbouwgebied.

Systeemoplossingen

Joost kijkt uit naar zijn nieuwe rol bij Midpoint Brabant: “Ik werk graag samen met bestuurders, ambtenaren, onderwijsinstellingen, ondernemers en collegae aan het ontwikkelen en integreren van nieuwe oplossingen op het gebied van de energietransitie. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar systeemoplossingen die noodzakelijk zijn om de CO2-reductiedoelstellingen te halen. De échte uitdaging is in mijn optiek meer organisatorisch van aard dan technisch of financieel.”

De huidige MOED-directeur Frans Mutsaers was intensief betrokken bij de werving en selectie van Joost als programmamanager: “Joost is een zeer ervaren en gedreven specialist. Nu energietransitie van MOED naar Midpoint Brabant gaat, krijgt de regio meer slagkracht op het gebied van deze belangrijke maatschappelijke opgave. Ik verwacht dat juist zijn focus op systeemoplossingen en organisatie daarbij zeer behulpzaam zal zijn. Door de integrale aanpak ontstaat er ook synergie tussen de aanverwante gebieden energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. En het programma sluit bovendien goed aan bij de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) van Regio Hart van Brabant.”


Activiteiten energietransitie Stichting MOED over naar Midpoint Brabant

Nieuws op het gebied van energietransitie in Midden-Brabant: per 1 januari 2022 gaan de activiteiten van Stichting Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) volledig over naar Midpoint Brabant, de regionale economische ontwikkelorganisatie. Het Midpoint Brabant programma Energietransitie krijgt een eigen programmamanager. Ook komt er een stuurgroep Energietransitie.

De afgelopen twee jaar werd MOED geleid door directeur Frans Mutsaers. Hij licht toe: “Sinds 2013 hebben we veel initiatieven voor duurzame energieopwekking en -toepassing geïnitieerd, ontwikkeld en uitgevoerd. Het is nu tijd voor een nieuwe fase. Door energietransitie te integreren in Midpoint Brabant krijgt de regio aanzienlijk meer slagkracht op het gebied van deze cruciale maatschappelijke opgave.”

Synergie door integrale aanpak

Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant, onderstreept het strategisch belang van energietransitie voor de regio: “Dit is één van de hoofdthema’s in de strategische meerjarenagenda van Regio Hart van Brabant. Het is dan ook logisch dat Midpoint Brabant dit als regionaal economisch samenwerkingsverband verder gaat ontwikkelen en uitvoeren. Als onafhankelijke schakel tussen ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties kunnen we de juiste verbindingen leggen. En ook écht een vuist maken met krachtige businesscases. Het programma sluit bovendien goed aan bij de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) van Regio Hart van Brabant. Door onze integrale aanpak zijn we in staat om synergie te creëren tussen de aanverwante gebieden energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.”

Succesvolle projecten, zoals Green Deal

Stichting MOED is acht jaar geleden op initiatief van de gemeente Tilburg, Waalwijk en Goirle opgericht om buiten de gemeentelijke organisatie samen met bedrijfsleven en onderwijs initiatieven op het gebied van duurzaamheid te ontplooien. Zo leverde de stichting een belangrijke bijdrage aan de realisatie van burgerwindpark De Spinder, de windturbines op de voormalige stortplaats in Noord-Tilburg. Ook begeleidde MOED diverse scholen naar energietransitie en ontwikkelde ze samen met partners een werkmethodiek en opleiding tot energiemakelaar.

In het kader van de Green Deal heeft MOED de afgelopen drie jaar de verduurzaming van de Tilburgse bedrijventerreinen Kraaiven Vossenberg begeleid, met meer dan honderd deelnemers. Het gaat hier om energiebesparing bij bedrijven en collectieve projecten op het gebied van energieopwekking en -uitwisseling, en klimaatadaptieve maatregelen tegen hittestress en wateroverlast. MOED heeft deelgenomen aan de Green Deal op het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle en heeft hier als lid van de werkgroep diverse initiatieven genomen en ondersteund. Onder begeleiding van MOED is de Green Deal ook uitgevoerd bij een groot aantal zorginstellingen in Tilburg, Waalwijk, Goirle en Loon op Zand.

Op dit moment werkt MOED onder meer aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor een nieuwe Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone in Tilburg en een advies voor de gemeente Tilburg over alle volgende Green Deals voor de bedrijventerreinen.


Gemeenten en energiecoöperaties ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 22 september 2021 hebben de negen gemeenten in Hart van Brabant en de Energie Coöperatie Hart van Brabant u.a. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met de samenwerking willen de gemeenten en coöperatie meer inwoners betrekken bij het opwekken van duurzame energie in de regio.

Meedenken, -doen en -profiteren
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en Coöperatie Energie Hart van Brabant komt voort uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Hierin staat onder andere hoe en waar we energie duurzaam kunnen opwekken met wind- en zonne-energie.

In de REKS is afgesproken dat alle inwoners van Hart van Brabant moeten kunnen meedenken en meebeslissen bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals windparken en zonnevelden. Ook streven we ernaar dat de lokale omgeving 50% eigenaar wordt van energieprojecten. Dat betekent dat inwoners ook kunnen profiteren van de opbrengsten van wind- en zonneparken in hun omgeving.

Lokale energiecoöperaties
Om die participatiedoelen te bereiken en inwoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van energieprojecten, willen de veertien lokale energiecoöperaties in Hart van Brabant en gemeenten samenwerken. Belangrijk gezamenlijk doel daarbij is om het draagvlak vergroten voor de duurzame energieprojecten uit de REKS door in contact te komen met inwoners.

Bovendien kan met de samenwerking beter geborgd worden dat inwoners en ondernemers in de regio kunnen meedenken, meebeslissen en mee-ondernemen bij energieprojecten. Ook kunnen inwoners via de energiecoöperaties meeprofiteren van de opbrengsten uit de duurzame opwekprojecten van de REKS.

Met de Energie Coöperatie Hart van Brabant u.a. willen de veertien lokale energiecoöperaties in de regio hun kennis en kwaliteiten effectief inzetten. Zo ontstaat een gezamenlijk kennis- en expertisecentrum en kan de koepelcoöperatie professionele ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van REKS-projecten.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie

In onze regio Hart van Brabant hebben we een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) gemaakt. Daarin staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Stichting MOED, uitvoeringspartner energietransitie van Midpoint Brabant, is een van de vele gemotiveerde betrokkenen in dit REKS-traject.

Voor meer informatie over de REKS, klik hier.

Credits foto: Jimke Joling

 


Ontbijtwerksessie Symbiosis4Growth op 15 oktober

Op vrijdag 15 oktober vindt in Goirle de ontbijtwerksessie Symbiosis4Growth plaats. Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform om industriële symbiose voor het mkb in West-Brabant, Midden-Brabant en Zeeland te versnellen en realiseren. Het doel van dit platform is om bedrijven aan elkaar te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen.

Hoe werkt het? 

Circa 20-25 bedrijven gaan tijdens deze bijeenkomst actief op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden die kunnen leiden tot kostenbesparing, een positieve bijdrage leveren aan het milieu en innovatie stimuleren. Veel ondernemers hebben al met succes gebruik gemaakt van deze aanpak, die onder deskundige begeleiding van projectmanagers van REWIN West-Brabant, Stichting MOED (uitvoeringspartner van Midpoint Brabant), Impuls Zeeland en RVO staat.

Tijdens deze (kosteloze) bijeenkomst worden vraag en aanbod van jouw reststromen op deskundige wijze gekoppeld. Onderdelen van je bedrijfsafval kunnen een reststroom zijn dat als voedingstroom nuttig kan worden ingezet. Heb je reststromen die op dit moment geld kosten? Of gebruik je grondstoffen die mogelijk uit reststromen van andere bedrijven kunnen worden geproduceerd? Denk aan (rest)warmte, (proces)water, plastics, hout, metalen, biomassa, maar ook aan personeel of apparatuur.

In dit filmpje krijg je een indruk van de werksessie. Een overzicht van succesvolle matches uit eerdere werksessies vind je hier.

Programma 15 oktober 2021

  • 07.30 - 08.00 uur    Inloop + ontbijt
  • 08.00 - 08.15 uur    Welkom
  • 08.15 - 08.30 uur    Industriële symbiose in de praktijk
  • 08.30 - 10.30 uur    Werksessie bedrijven

Locatie

HAVEP Texperience Center
Bergstraat 50
Goirle

Aanmelden
In verband met een maximum aantal deelnemers verzoeken wij je om via deze link aan te geven of je aanwezig wilt zijn bij de werksessie van 15 oktober. Je ontvangt een bevestiging wanneer je deelname definitief is. Kijk voor meer informatie op de website van Symbiosis4Growth.

Wij hopen je daar te zien!

Vriendelijke groeten,

Sape de Haan, Symbiosis for Growth
Wouter de Buck, Symbiosis for Growth


Green Deal helpt bedrijven Tijvoort met energiebesparing en reststromen

Het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle is flink aan de slag gegaan met de Green Deal voor verduurzaming. Tijdens de coronaperiode hebben diverse bedrijven even gewacht, maar inmiddels zit de vaart er goed in. Inmiddels nemen tien bedrijven deel aan de Green Deal. Ook gaan ondernemingen van Tijvoort binnenkort aan de slag met het uitwisselen van reststromen.

Joep Horevoorts is parkmanager van het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle. Hij geeft aan hoe je van start kunt gaan met verduurzamen door energiebesparing: “Veel bedrijven staan er niet bij stil wat ze teveel uitgeven. Nieuwe bedrijven beseffen dit eerder, omdat je dan sowieso nieuwe aansluitingen en materialen nodig hebt. Je kunt ook klein beginnen. Zoals met het eenmalig aanpassen van de gasmeter als deze niet meer bij je bedrijf past. Een quick win dus. Soms kun je zelf al eenvoudige dingen aanpassen, zoals het isoleren van de zijkant van roldeuren. Dat is een half uur werk en de tocht is er uit. Met een heater en ventilator kun je ook de warmte beter spreiden door deze naar beneden te duwen. Heel praktisch dus.”

Wettelijke verplichting

Volgens het landelijke Activiteitenbesluit milieubeheer zijn bedrijven verplicht om de energiebesparende maatregelen uit te voeren die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Dit geldt voor ondernemingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Sinds 1 juli 2019 hebben zij ook een informatieplicht. Hiervoor moeten ze aan de RVO rapporteren welke maatregelen ze hebben uitgevoerd. De Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) is hierbij een handig hulpmiddel.

Deelnemende bedrijven krijgen voor energiebesparing individuele ondersteuning van de experts van Groene Groei, de uitvoeringsorganisatie van de Green Deal. Dit is een samenwerking van Stichting Ons Tijvoort, Gemeente Goirle, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Stichting MOED. MOED is de publiek/private onderneming van Midpoint Brabant die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energietransitie, energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden-Brabant. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant  (OMWB) checkt ondernemingen op Tijvoort op naleving van de energiebesparing- en informatieplicht. Wie al actief aan de Green Deal meedoet, wordt niet als eerste gecontroleerd.

Energiescan

Hoe gaat dit in zijn werk? Ralf Klop van Groene Groei: “We starten met een technische energiescan van het hele bedrijf om kansen  in kaart te brengen. Zo zien de ondernemers in welke mate zij voldoen aan het Activiteitenbesluit. Samen met het bedrijf vullen wij de eerste keer het bijbehorende formulier in voor de Informatieplicht. Vervolgens kijken we naar mogelijke technische oplossingen, zoals zonnepanelen, warmtepompen, LED verlichting en isolatie. En naar opbrengsten en verdiensten. Volledig op maat, inclusief routekaart. Het bedrijf beslist uiteindelijk wat het gaat doorvoeren, en regelt dit zelf. Green Deal biedt dus eigenlijk een soort eerste hulp. We ondersteunen deelnemende organisaties niet alleen bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar ook bij het vergelijken van offertes en het aanvragen van subsidies, zoals de SDE (Stimulering Duurzame Energietransitie).”

Wat wil Tijvoort uiteindelijk bereiken? Joep vertelt: “In de coronaperiode hebben veel bedrijven eerst de kat uit de boom gekeken. Toch doen er al 10 bedrijven mee. Ons doel is dat 30 van de 150 bedrijven op Tijvoort actief gaan deelnemen aan de Green Deal. Dat is al best ambitieus. Ook omdat er bedrijven zijn die het zelf al regelen. Uiteindelijk willen we 100% van de bedrijven goed informeren. Dit doen we met nieuwsbrieven, online communicatie en fysieke contacten in de vorm van bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Verder willen we vier businesscases voor restwarmte en minimaal 5 megawatt aan zonnepanelen op bedrijfsdaken realiseren.”

Uitwisselen van reststromen

Een project dat is voortgevloeid uit de Green Deal is Symbiosis4Growth, een Regio Deal project van Midden- en West-Brabant waar Stichting MOED ons op heeft gewezen. Joep is verheugd dat Tijvoort hier actief mee aan de gang gaat: “Op 5 oktober houden we in het Texperience Center van HAVEP een workshop met 15 tot 25 bedrijven. Zij gaan onderling afstemmen hoe ze restmaterialen, energie, water en capaciteit kunnen uitwisselen. Deze aanpak gaat zeker CO2-besparing en kostenreducties opleveren.”

En wat zijn de volgende stappen? Joep: “We hebben in Goirle nog geen collectief zonnepanelenproject lopen, maar er zijn wel enkele bedrijven die dit zelf samen hebben opgepakt met het oog op de SDE-subsidie. We volgen nauwlettend wat Solar Valley op dit gebied al een tijd succesvol doet in Waalwijk en sinds kort ook in Tilburg. Er kunnen trouwens ook andere partijen aansluiten bij de Green Deal. Deze loopt of op 28 januari 2023. Intussen moeten we ons bezinnen op de volgende fase. Nu is het een mooi instapmoment voor partijen die hierbij willen helpen.”

Ook meedoen aan de Green Deal?

Geïnteresseerde ondernemingen van Tijvoort kunnen contact opnemen met parkmanager Joep Horevoorts (parkmanager@onstijvoort.nl) of Ralf Klop van Groene Groei (info@groenegroei.nl). Voor meer informatie, klik hier.

 


Zes samenwerkingen uit Midden-Brabant krijgen impuls met Regeling Economie en Innovatie

Dit jaar hebben tot nu toe zes samenwerkingsverbanden een vernieuwend startproject voor de ontwikkeling van het mkb in Midden-Brabant succesvol afgerond met de Regeling Economie & Innovatie van de Provincie Noord-Brabant. Midpoint Brabant voert deze uit voor deze regio. De totale projectwaarde is € 600.000,-.  

Dionne Klaessen, adviseur Subsidieregeling Economie en Innovatie Midpoint Brabant, licht toe: “We stimuleren projecten die bijdragen aan het innovatieve gehalte van de regio. Projecten met potentie en aantoonbaar blijvend effect. Deze bevinden zich op het snijpunt van grote maatschappelijke opgaven als digitalisering, circulaire economie en energietransitie. De regeling is een aanjager voor nieuwe business.”

Het gaat om deze zes projecten:

Haalbaarheidsstudie Data Science Hub Plan-t

Building Blocks, Gemeente Tilburg, Midpoint Brabant en Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf  hebben gewerkt aan een digitale hub van mkb-ondernemingen om Tilburg digitaal op de kaart te zetten, op professioneel en arbeidsmarktgebied. Meer dan de helft van de bij de digitale hub aangesloten bedrijven heeft zich gevestigd in Plan-t in de Tilburgse Spoorzone. Met als naam: The Tailors. Inmiddels is The Tailors ook betrokken bij het Smart MKB programma van Midpoint Brabant.

Academie voor duurzame (af)bouw (Avodubo)

Vivari, FFH Beheer en Kera-Eco hebben Avodubo gerealiseerd. Hier volgen bouwprofessionals praktijkgerichte cursussen om te leren werken met duurzame bouwmaterialen. Dit doen ze samen met ontwikkelaars en fabrikanten van duurzame materialen, onderwijs en diverse andere partijen. Op basis van onderzoekinzichten en pilotervaringen wordt Avodubo verder uitgebouwd. Avodubo is samenwerkingspartner is van Up New Bouw, het circulaire economie programma van Midpoint Brabant.

Van het gas af met behoud van bestaande cv-installaties

Stichting MOED (die namens Midpoint Brabant de energietransitie uitvoert), Just BOB, V&M Montage en Duroplan werken samen om woningen met bestaande cv-installaties 'van het gas af' te krijgen. In het onderzoek zijn aan de hand van drie proefopstellingen twee nieuwe concepten met elkaar vergeleken. Beide alternatieve elektrische verwarmingstechnieken kunnen de woning warm houden.  Dit heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe een concept van huisverwarming het gasverbruik kan verminderen of voorkomen.

Regionale reststromen voor feedstock

Protix en Stichting MOED hebben het potentieel van lokale materialen geëvalueerd. Hierbij zijn verschillende voedingsstromen getest en specialistische testen uitgevoerd. Met de resultaten heeft Protix een betere idee gekregen van het potentieel van voedingsstromen.

The up-cycled shoe, made in the heart of Brabant

Van den Breekel en Philtex Plastics hebben onderzoek gedaan naar het ontwerp en de ontwikkeling van schoenen die duurzaam en machinaal geproduceerd kunnen worden en 100% recyclebaar zijn. Het resultaat is positief, de technische doelstelling is gehaald en het economisch concept is goed doortimmerd. Nu nog de stap naar de markt maken. The up-cycled shoe is een mooi voorbeeld van het programma Up New Textiles van Midpoint Brabant Circulair.

Aratos HAPS center

Aratos HAPS, Kylla BV, Avans Hogeschool en Aratos Systems hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een high tech platform om met technologie dataverzameling vanuit de stratosfeer mogelijk te maken. De haalbaarheidsscan heeft geleid tot een conceptueel design voor de missie, inclusief een inventarisatie van potentiële partners en een financiële roadmap. Het resultaat: een eerste HAPS ecosysteem. Samen met partners werkt Aratos aan een vervolgstap. Aratos is gevestigd op de Smart Industry campus Gate2 van Midpoint Brabant.

Meer weten?

Voor meer informatie over de Regeling Economie & Innovatie kun je contact opnemen met Midpoint Brabant subsidie-adviseur Dionne Klaessen, telefoon 06-42090546, mail dionneklaessen@midpointbrabant.nl.


Voorzitter REKS Hart van Brabant: over de K van klimaat, participatie en de toekomst

Dit is een publicatie van Klimaatweb, powered by Berghauser Pont.

Gerard Bruijniks, voorzitter van de stuurgroep REKS Hart van Brabant én bestuurslid van Stichting MOED (uitvoeringspartner energietransitie van Midpoint Brabant), is naar eigen zeggen een gelukkig mens. De negen gemeenteraden in zijn regio hebben allemaal ja gezegd op het bod uit de REKS, met twee kleine amendementen, evenals de drie waterschappen en de provincie. Klimaat- en Omgevingsweb spreken met hem over de REKS van Hart van Brabant, de keuze om als enige regio de K van klimaat daaraan toe te voegen, participatie en over de toekomst. “Ik ben ervan overtuigd dat er in de toekomst alternatieven zijn die op een natuurlijke manier, zonder schade aan de omgeving, energie kunnen leveren.”

De REKS 

Alle 30 regio’s in Nederland zijn bezig met het ontwikkelen van de RES’en. Regio Hart van Brabant voegde hier als enige het woordje ‘klimaat’ aan toe. De Brabantse Regionale Energie- en Klimaat Strategie richt zich namelijk naast het plaatsen van windmolens en zonnepanelen ook op klimaatadaptatie. “Daar ben ik best trots op,” vertelt Bruijniks. “Windmolens en zonnepanelen hebben impact op onze ruimtelijke omgeving, en er zijn veel manieren om dit te verbinden met de klimaatdoelstellingen die op tafel liggen. Het klimaat is vaak een ondergeschoven kindje, zeker in gemeente- en regioverbanden. Wij hebben gezegd: we vinden het zo belangrijk, dat we die klimaatdoelstellingen hierin moeten meenemen. We kijken onder andere naar hoe de energietransitie een financier zou kunnen zijn van die doelstellingen. Energie opwekken kan geld opleveren en met dat geld kun je weer voorzien in het tegengaan van hevige droogte, door het water vast te houden waar het valt. Als je dan toch met het waterschap aan tafel zit, die ook een rol vervullen in de RES, kun je dat net zo goed meteen vastleggen. Het klimaat, het vasthouden van water, hittestress, vergroening, verduurzaming en de energietransitie kun je allemaal aan elkaar koppelen.”

Participatie speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de RE(K)S, hoe ging dat bij u?

“Om tot het bod in onze REKS te komen hebben we landschapsarchitecten, infrastructurele architecten en iedereen die wat met de omgeving te maken heeft in een aantal ateliers bij elkaar gebracht. Daarnaast hebben we ook leken bij elkaar gebracht en gevraagd waar zij die windmolens zouden neerzetten. Aan Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie hebben we vervolgens gevraagd hoe het zit met de natuur. Zo is er vanuit vijftien disciplines gekeken naar het landschap en hoe dat kan worden ingericht. Daarbij wordt ook naar de lucht gekeken, want we hebben hier een paar vliegvelden in de buurt, en naar de elektriciteitsnetwerken. Hoe lopen die, hoeveel capaciteit zit erop, en wat moet er gebeuren om die netwerken te versterken? Zo kom je uiteindelijk tot hoe en waar in het landschap op een verantwoorde manier windmolens en zonneweides kunnen worden neergezet. In onze REKS noemen wij die energieknooppunten hubs, waar vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht. In sommige gemeenten zijn er certificaten van aandelen uitgegeven aan bewoners van de directe omgeving. Dat is geen omkoopgeld, maar investeringsgeld. Mensen krijgen er iets voor terug. Daarnaast kijken we ook naar het onderhoud en de bouw van de windmolens zelf. Als je daardoor werkgelegenheid kan creëren, is dat ook een vorm van participatie.”

Hart van Brabant heeft ook een jongerenparticipatiegroep ingezet. Hoe is dat gegaan?

“Jongeren zijn inderdaad ook betrokken bij de ontwikkelfase. Met enquêtes, en ze zijn aan de ateliertafel uitgenodigd. We hebben ze gevraagd of ze aan toekomstige projecten zouden willen meewerken, of ze interesse hebben in wind, zon en warmte en of ze daar ook in zouden willen investeren. Uit die enquêtes blijkt dat het antwoord daarop ja, ja en ja is. Jongeren zijn daarbij bereid om verantwoordelijkheid te nemen in het traject, en hebben een mening over waar die windmolens en zonnepanelen moeten komen te staan. Daarbij houden ze veel rekening met natuurbehoud: zorgen dat je het groen en blauw koestert en die dingen niet zomaar overal neerklappen.”

U heeft het over projecten om burgers erbij te betrekken, maar zijn er ook veel bezwaren geweest? 

“Ja, maar dat is ook logisch. Toen Nederland jaren geleden windmolens plaatste om de polders droog te leggen waren er ook protesten. Ik zie windmolens als een transitiefase. Die hebben we nu nodig, maar ik ben ervan overtuigd dat er alternatieven gaan komen. Daarbij gaat de opslag van energie in waterstof en batterijen ook een belangrijke rol spelen straks. Dan krijg je een heel andere manier van denken. Wat je vandaag koopt, is morgen verouderd en wat je vandaag koopt, is morgen alweer sterker. Voor windmolens en zonnepanelen geldt dat ook. In 2030 zijn er zeker alweer sterkere modellen. Maar we gaan niet wachten met het plaatsen, dat zou zonde zijn, dan ben je het dilemma vooruit aan het schuiven. We beginnen nu, maar houden natuurlijk wel rekening met transformaties. Ik ben ervan overtuigd dat als ik over 10 of 20 jaar terugkijk, dat er dan alternatieven gemaakt kunnen worden op een natuurlijke manier, zonder schade aan de omgeving. Kortom, het is terecht dat sommigen zich laten horen als ze last krijgen van slagschaduw of geluid. Dat kun je niet met geld compenseren. Maar als je het erover hebt met die mensen, dan kun je wel tot oplossingen komen.”

Uw bod is 1 TWh, zal dit overeind blijven staan in de komende besluitvormingsperiode? 

“Zelf noem ik het altijd duizend miljoen kilowattuur, om het te vertalen naar de huiskamer. Op die 1 hebben we het afgerond, maar er zit ook wat reservecapaciteit in ons bod. Als je het helemaal uitrekent dan hebben we 1,12 duizend miljoen kilowattuur (1,12 TWh), dus 12 procent meer. Maar we zijn ook realistisch; er valt altijd nog wel eens een windmolen of zonnepark af. Er zijn projecten die niet lukken, daar moet je realistisch in zijn. We hebben de harde capaciteit, dat is 70 procent, die is helder. Dan is er 20 procent die de komende periode wordt gerealiseerd, maar van 10 procent moeten de eerste penstreken nog op papier komen. Ik kijk dan ook naar de twee gemeenten die amendementen hebben gemaakt, want het is allemaal natuurlijk niet zonder slag of stoot gegaan. Hilvarenbeek zegt bijvoorbeeld dat zij een dierenpark hebben en dat daar rekening mee moet worden gehouden bij het plaatsen van windmolens. Dan is het de vraag of alle hubs daar in de omgeving nog uitgevoerd kunnen worden, daar moet je ook reëel in zijn. Over twee jaar moet er weer een nieuw bod neergelegd worden. Ten eerste om te kijken of wij nog doen wat we hebben afgesproken op dit moment, maar ook; zou het kunnen zijn dat er zoveel elektrische auto’s bijgekomen zijn dat de laadpalen ook weer extra capaciteit vragen? Het is goed dat nu een flinke slag wordt gemaakt, maar ook met elkaar vinger aan de pols te houden of er wel iets van die plannen terecht komt. We zijn als Nederland natuurlijk plannenmakers, maar ik ken ook heel veel plannen die niet uitgevoerd zijn. En dat mag híer niet mee gebeuren!”

Wat gaat er de komende tijd gebeuren met de REKS? 

“Onze REKS gaat naar de NP RES en wordt vervolgens doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij gaan kijken of wij ons huiswerk wel goed gedaan hebben. Dan komt er natuurlijk ook een nationale discussie over de capaciteit van het netwerk. Hoe ga je prioriteren? Hoeveel ga je investeren? Daarna ga je naar de uitvoering. Daar hebben wij ook al afspraken over gemaakt. We willen één uitvoeringsorganisatie Hart van Brabant maken, om de regionale afspraken gezamenlijk te gaan ontwikkelen. Daar komt nog een aardig bedrag bij kijken; rond de 100 miljoen zal er geïnvesteerd moeten worden. En dan hebben we het nog niet over de warmtenetten, want daarvoor hebben we alleen nog de inventarisatie gemaakt.”

De kracht van het NP RES 

“De RES’en gaan natuurlijk over het opwekken van energie. Waar krijg je nu energie van? Met elkaar praten, multidisciplinair, de ruimte krijgen om als een gemeente te acteren, en regionaal met elkaar de oplossingen te genereren. Ik denk dat dat uiteindelijk ook de kracht van het NP RES gaat worden. De optelsom der delen is nu al meer dan wat er gevraagd is. Dat gaat ook een voorbeeld worden om andere dingen op nationaal niveaus aan regio’s te vragen. Ik geloof dat dat wel eens het nieuwe huis van Thorbecke kunnen worden.”


Schop in de grond voor groene lunchpaden op Kraaiven en Vossenberg

Met dank aan de bijdrage van het Klimaatfonds van gemeente Tilburg en de Vitaal Verenigingen Kraaiven en Vossenberg, start groenaannemer DoBro (combinatie Dolmans Landscaping en Broeren Civil Solutions) binnenkort met de aanleg van twee groene lunchwandelpaden op de Tilburgse bedrijvenparken Kraaiven en Vossenberg. Een mooi resultaat van samenwerking met diverse partijen (met o.a. Stichting MOED en Midpoint Brabant) vanuit de Green Deal!

Samen vergroenen we het bedrijvenpark en zorgen we voor een gezond klimaat voor mens en dier
Vergroening helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering: het verkoelt de lucht bij extreme hitte en het helpt water de grond in. Bovendien draagt wandelen in het groen bij aan de gezondheid en vitaliteit van de werknemers.

Maak buiten nog aantrekkelijker!
Verschillende werknemers op Kraaiven en Vossenberg hebben de behoefte geuit om picknickbanken te plaatsen langs de wandelroute. Prettig om je lunch te eten of een buitenvergadering te organiseren. Heeft u materialen over of wilt u een bank sponsoren? Of heeft u een ander idee? Neem contact op met Nicole van Hoof via nicolevanhoof@midpointbrabant.nl

Liever een eigen stukje groen creëren?
Wilt u uw eigen terrein ook vergroenen? Doe dan mee voor het gratis advies op (kli)maat. Klik hier voor aanmelden en meer informatie.